eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACHOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029375

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 51

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8886595

1.5.8.) Numer faksu: 81 8886596

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.pulawy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3f10db4-e7e7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej pod adresem:
sekretariat@straz.pulawy.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja Użytkownika -
korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując,
w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na ww. stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy PZP określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
2. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany– format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „BUDOWĘ STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH” NR SPRAWY PL.2370.9.2022 jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Puławach, ul. Lubelska 51, 24-100 Puławy;
b) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 233, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl);
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „BUDOWĘ STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH” NR SPRAWY PL.2370.9.2022;
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu posiada następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
i) Osobie, której dane osobowe pozyskano w toczącym się postępowaniu nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka „Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o.” z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053608, REGON: 430248589, NIP: 7120156688, jako właściciel
Platformy Zamówień PublicznychPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/, na której Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
2. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PL.2370.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 22843683,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, tj. budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach na działce nr 196 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką obecnych obiektów komendy przy ul. Lubelskiej 51 w Puławach.
2. Lokalizacja inwestycji: Puławy, ul. Lubelska 51, powiat puławski,
dz. nr ewid. 196.
3. W ramach przedmiotowego zamówienia należy w szczególności:
a) dokonać rozbiórki budynków KP PSP w Puławach przy ul. Lubelskiej 51 w Puławach;
b) wybudować nowy budynek, który będzie stanowić nową siedzibę KP PSP
w Puławach;
c) wykonać instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w nowo budowanym budynku głównym KP PSP w Puławach;
d) wykonać instalacje elektryczne i fotowoltaiczne w nowo budowanym budynku głównym KP PSP w Puławach;
e) wykonać instalacje telekomunikacyjne w nowo budowanym budynku głównym KP PSP w Puławach;
f) wykonać niezbędną infrastrukturę drogową.
4. Dane techniczne projektowanego budynku:
- powierzchnia zabudowy: 1983,67 m2,
- powierzchnia użytkowa:
• budynek KP PSP w Puławach - 2564,67m2 (1667,55 parter+897,12 piętro);
• budynek magazynowy z pomieszczeniem gromadzenia odpadów stałych 89,32m2
- kubatura: 16 509 m3, w tym:
• budynek KP PSP w Puławach – 16 034,00m3
• budynek magazynowy z pomieszczeniem gromadzenia odpadów stałych 475,0m3.
5. Zamawiający dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Puławskiego, tj. Decyzją nr AB.6740.9.173.2021 z dnia 24 marca 2021 r., która stała się ostateczna w dniu 21 kwietnia 2021 r.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji Technicznej i Projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39711420-9 - Płyty grzewcze (AGD)

39711361-7 - Kuchenki elektryczne

42942000-1 - Piece i akcesoria

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

30213100-6 - Komputery przenośne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

30191400-8 - Niszczarki

42716120-5 - Pralki

42924730-5 - Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

42924740-8 - Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

39713410-0 - Maszyny do czyszczenia podłóg

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30231320-6 - Monitory dotykowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

35121700-5 - Systemy alarmowe

48820000-2 - Serwery

32413100-2 - Rutery sieciowe

30213000-5 - Komputery osobiste

32551200-2 - Centrale telefoniczne

32236000-6 - Radiotelefony

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32343100-0 - Wzmacniacze częstotliwości akustycznych

48952000-6 - System nagłaśniający

42961100-1 - System kontroli dostępu

92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zainstalowane urządzenia pow. 24 miesięcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W niniejszym postępowaniu, Zamawiający określa wyłącznie warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na następującą minimalną sumę gwarancyjną, tj.
10 000 000,00 zł lub
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej
10 000 000,00 zł
albo równowartość kwot wymienionych w tiret 1 i 2 wyrażoną
w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, o co najmniej 2 kondygnacjach, kubaturze powyżej 10 000 m3 i wartości co najmniej 10 000 000,00 zł brutto albo równowartości ww. kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;
c) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi do wykonania zamówienia, umożliwiającymi wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (Wykonawca powinien dysponować wszystkimi nw. osobami) , tj.:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i umożliwiające wykonywanie robót objętych SWZ, doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną, której przedmiotem była budowa budynku, o którym mowa w lit. b w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń robót i umożliwiające wykonywanie robót objętych SWZ, doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. specjalności przy budowie budynku, o którym mowa w lit. b w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń robót i umożliwiające wykonywanie robót objętych SWZ, doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. specjalności przy budowie budynku, o którym mowa w lit. b w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń i umożliwiające wykonywanie robót objętych SWZ, doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. specjalności przy budowie budynku, o którym mowa w lit. b w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń i umożliwiające wykonywanie robót objętych SWZ, doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. specjalności przy budowie budynku, o którym mowa w lit. b w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba ta musi ponadto być aktualnym członkiem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ustawy Pzp, obowiązuje również podstawa określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda (dokumenty na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (Załącznik nr 4 do SWZ);
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik
nr 5 do SWZ);
- informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych
w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć razem z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca,
podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia).
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (dokumenty na wezwanie w trybie
art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jeżeli natomiast z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa (dokumenty na wezwanie w trybie
art. 274 ust. 1 ustawy PZP):
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od Niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie tego podmiotu należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania (z wyłączeniem oświadczenia składanego w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (ww. podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie);
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wzoru zawartego
w Załączniku nr 8 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć razem z ofertą),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa również:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oświadczenie należy złożyć razem z ofertą);
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia
z postępowania (z wyłączeniem oświadczenia składanego w trybie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) (podmiotowe środki dowodowe zostaną złożone na wezwanie).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Pkt 3-5 stosuje się odpowiednio do podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca oraz Podwykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: 77 8741 0004 0007 7099 2000 0040;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 lit. b–d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne przekazanie elektronicznej kopii (skanu) gwarancji lub poręczenia wystawionej uprzednio w postaci papierowej.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści w/w dokumentu powinno jednoznacznie wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę składaną wspólnie przez Wykonawców. Tym samym dokument ten powinien wskazywać wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólnie.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór pełnomocnictwa został zawarty w Załączniku nr 9 do SWZ.
3. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie
o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób:
a) poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną
10 000 000,00 zł lub odrębnie poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną
minimalną sumę gwarancyjną wymienioną powyżej albo
b) poprzez przedstawienie przez jednego, niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej potwierdzającej lub potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na łączną minimalną kwotę 10 000 000,00 zł;
c) Zamawiający dopuszcza również sumowanie potencjałów poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zdolności kredytowej oraz posiadanych środków
finansowych.
5. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić w następujący sposób:
a) warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy w wykonywaniu robót budowlanych Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku;
b) warunek dotyczący dysponowania osobami przez Wykonawcę Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden, niektórzy lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia osobami,
o których mowa w opisie tego warunku.
6. Zamawiający żąda od ww. Wykonawców następujących dokumentów:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składany indywidualnie przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do
SWZ, pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą;
c) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, przy czym każdy Wykonawca składa odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania,
d) wykaz robót budowlanych (Zał nr 6 do SWZ);
e) wykaz osób (Zał. nr 7 do SWZ), dokumenty wymienione w lit. c-e składa się na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 Pzp;
f) oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy PZP wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SWZ w przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji IX pkt 2 lit. b i c SWZ spełniają tylko niektórzy spośród wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie należy złożyć razem z ofertą;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
a) przedłużenia terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody,
w następujących przypadkach:
- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
- gdy nastąpi ograniczenie/wstrzymanie zasileń budżetowych w finansowaniu przedmiotowej inwestycji lub opóźnienie w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów,
- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- przerwania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
b) przedłużenia terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
- wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,
- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie).
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
4. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 14 ust. 1 i § 15 umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że osoby te będą posiadały kwalifikacje wymagane w SWZ,
c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy kierować do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach ul. Lubelska 51, 24 – 100 Puławy. Oferty nalezy składać za pośrednictwem platformy https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje następujące kryterium oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. cena całkowita brutto oferty (CCB), co oznacza, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest większa niż 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji 3 Wykonawców, którzy złożyli
oferty z najniższą ceną całkowitą brutto.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany umowy - c.d. pkt 7.4
d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy,
e) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
f) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy - również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SWZ ze względu na:
-przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,
- wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy,
g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych
w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji prac,
h) na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony wprowadzają następujące podstawy i zasady dotyczące zmiany wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 umowy i tylko wówczas, gdy nw. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 umowy (zasady zmian opisane w § 23 ust. 4 lit. h projektu umowy);
i) Na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym w § 9 umowy,
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem umowy (zasady zmian opisane w § 23 ust. 4 lit. i projektu umowy); :
j) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę;
k) zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z obniżeniem stawki podatku od towarów i usług na następujących zasadach:
-zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,
-do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług,
-zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
l) zmiany na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), mających wpływ na należyte wykonanie umowy i na zasadach określonych w ww. ustawie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.