eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudołtowice › Remont elewacji w budynku oficyny w Zespole Pałacowo Parkowym w RudołtowicachOgłoszenie z dnia 2021-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont elewacji w budynku oficyny w Zespole Pałacowo Parkowym w Rudołtowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27630234200130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawadzkiego 128

1.5.2.) Miejscowość: Rudołtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-229

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 449 05 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zameczek.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zameczek.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.zameczek.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji w budynku oficyny w Zespole Pałacowo Parkowym w Rudołtowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c92b5f61-0700-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163509/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/RB/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji w budynku oficyny w Zespole Pałacowo Parkowym w Rudołtowicach. Zakres robót obejmuje:
1) Skucie tynków i prace naprawcze ścian zewnętrznych,
2) Renowacja stolarki okiennej – okna skrzyniowe – 9 sztuk;
3) Demontaż stolarki drzwiowej- 4 sztuki i wykonanie 3 nowych otworów drzwiowych oraz montaż 4 nowych drzwi ( 1 drzwi wejdą na to samo miejsce);
4) Zamurowanie 1 pary drzwi w ścianie północnej
5) Wykonanie nowych tynków i wprowadzenie kolorystyki w oparciu o badania stratygraficzne – zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi – kolor KABE FARB WERK 420
6) Izolacja pionowych ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku oficyny, odprowadzeniem wody do studzienek;
7) Po wykonaniu izolacji pionowych- wykonanie/ odtworzenie chodnika wokół budynku z kostki betonowej nawiązującej stylem do istniejącej kostki oraz odtworzenie 4 studzienek kanalizacyjnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6) pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wady w postępowaniu polegające na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy pzp, które mają lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania i nie są usuwalne, stanowią podstawę do unieważnienia tego postępowania.

Zgodnie z zapisami art. 68 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazywanie ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymagał od Wykonawców złożenia oferty za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia dostępnego na platformie ePUAP oraz udostępnionego w systemie mini portal przesyłając ją na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego na platformie ePUAP: /PZN_CELR/zameczek/skrytkaESP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.


Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o nadanie uprawnień podmiotu publicznego do świadczenia usług na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jednakże przedłużająca się procedura uniemożliwia złożenia przez Wykonawców ofert.
Stosownie do art. 255 pkt 6) ustawy PZP, Zamawiający jest zobligowany unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy:
1) Jest ono obarczone wadą,
2) Wada jest niemożliwa do usunięcia,
3) Wada ma uniemożliwiać zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zaistniały stan faktyczny wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 255 pkt 6 ustawy PZP i Zamawiający zobowiązany był do unieważnienia niniejszego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.