eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ścinawka Średnia › Radków dla osób niesamodzielnych"- świadczenie usług opiekuńczych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Radków dla osób niesamodzielnych”- świadczenie usług opiekuńczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS Radków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Ścinawka Średnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-410

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748735371

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opsradkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsradkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

ops@opsradkow.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Radków dla osób niesamodzielnych”- świadczenie usług opiekuńczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f53bd515-d6b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00166002/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Radków dla osób niesamodzielnych”- świadczenie usług opiekuńczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

zamówienie jest finansowane z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166353/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KK.261.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

rzedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „ Radków dla osób niesamodzielnych” dofinansowanego ze źródeł programu RPO WD na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego w gminie Radków.
Pomoc może być przyznana:
1) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) , która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
2) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) , gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
3) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

4.2.1 Zakres rzeczowy zamówienia: Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania.
Część I zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzieńsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 8 podopiecznych ok. 117 h/ na miesiąc tj. 352 h od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Część II zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzień
Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 8 podopiecznych ok. 117 h/ na miesiąc tj. 352 h od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Część III zamówienia:
Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 3h/tydzień
Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 8 podopiecznych ok. 117 h/ na miesiąc tj. 352 h od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

4.2.2 Zakres usługi obejmuje w szczególności:
Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację poprzez m.in.:
• pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
• opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
• pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
• zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10560 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13376 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10560 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Noworudzkie Centrum Geriatryczne sc

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851636593

7.3.3) Ulica: Kłodzka 31

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31680,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie było udzielone w częściach.
Część I zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych Cena oferty 10560. Wykonawca : Noworudzkie Centrum Geriatryczne sc ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda .Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13376 PLN
Część II zamówienia:Świadczenie usług opiekuńczych Cena oferty 10560. Wykonawca : Noworudzkie Centrum Geriatryczne sc ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda .Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13376 PLN

Część III zamówienia:Świadczenie usług opiekuńczych Cena oferty 10560. Wykonawca : Noworudzkie Centrum Geriatryczne sc ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda .Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13376 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.