eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie zabudowy informacyjno-promocyjnego stoiska podczas targów HKTDC Food Expo, odbywających się w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w HongkonguOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie zabudowy informacyjno-promocyjnego stoiska podczas targów HKTDC Food Expo, odbywających się w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w Hongkongu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołóstwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zabudowy informacyjno-promocyjnego stoiska podczas targów HKTDC Food Expo, odbywających się w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w Hongkongu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7847e2f8-fa09-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://minrol.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minrol.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej https://minrol.ezamawiajacy.pl Nie dopuszcza się komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 3.Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje Regulamin https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. 4.Sposób korzystania z Platformy jest określa „Instrukcja dla Wykonawcy”: https://minrol.ezamawiajacy.pl 5.Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. 6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
7.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Platformie: podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym
wspieranym przez producenta; wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge. 8.Formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zaleca się stosowanie formatu .pdf. Wielkość plików do 100 MB. 9.Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 10.Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego: podłączony/wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze na którym Wykonawca będzie się logował do
konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”). 11.Zalecane formaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 12.Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021r. poz. 1797). 13.Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w zakładce „Lista postępowań PZP”. 14.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy. 15.Serwis techn. Platformy dostępny jest w dniach pon.-pt. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) w godzinach 9:00-17:00 pod nr tel. 22 6572223 oraz e-mail: oneplace@marketplanet.pl 16.Wykonawcy w celu bezproblemowej komunikacji powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie i posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace 17. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach proceduralnych związanych z postępowaniem upoważniona jest Pani Aldona Rusiniak tel. 22 6231902, e-mail: zamowienia@minrol.gov.pl.
18.Komunikacja ustna i za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, dokumentów zamówienia lub ofert. 19.Oświadczenia i dokumenty przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 20.Zaleca się korespondencję kierowaną do Zamawiającego opatrzyć numerem referencyjnym sprawy tj.: BA.zp. 23.1.31.2023

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BA.zp.23.1.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy informacyjno-promocyjnego stoiska podczas targów HKTDC Food Expo, odbywających się w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w Hongkongu. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) wykonanie zabudowy stoiska Zamawiającego, o powierzchni wystawienniczej 90 m² na targach HKTDC Food Expo, odbywających się w dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w Hongkongu, zwanych dalej „targami”, zgodnie z załączonym przez Wykonawcę do oferty projektem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zapewnienie wyposażenia tego stoiska,
2) wykonanie usług technicznych,
3) zapewnienie 2 hostess do obsługi stoiska,
4) demontaż stoiska niezwłocznie po zakończeniu targów,
5) zapewnienie ubezpieczenia OC stoiska od dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów do dnia zakończenia targów, na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawiennicze

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka i walory wizualne zabudowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Umieszczenie w projekcie wskazanych elementów

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 usługi z których każda została wykonana na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł brutto i obejmowała swym zakresem co najmniej wykonanie zabudowy stoiska informacyjno-promocyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
2)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 9. projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://minrol.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.