eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Motycz › Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz, ew. 959, 960/1 i 960/2 w miejscowości KonopnicaOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz, ew. 959, 960/1 i 960/2 w miejscowości Konopnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kozubszczyzna 127A

1.5.2.) Miejscowość: Motycz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-030

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@konopnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.konopnica.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz, ew. 959, 960/1 i 960/2 w miejscowości Konopnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f825f915-cd71-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038369/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. ew. 959, 960/1, 960/2 w miejscowości Konopnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154632

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej o długości ok. 525 mb, składającej się z dz. ew. nr 959, 960/1 i 960/2 w miejscowości Konopnica z nawierzchni z kruszywa łamanego na nawierzchnię z kostki betonowej.
2. Zakres robót związanych z budową oświetlenia obejmuje;
1) roboty pomiarowe.
2) roboty ziemne – wykonanie koryta na poszerzeniach istniejącej konstrukcji jezdni.
3) wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm na poszerzeniach istniejącej konstrukcji jezdni.
4) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na płask na ławach z betonu C12/15.
5) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa.
6) ułożenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm.
7) obramowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławach z betonu C12/15.
8) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa na zjazdach.
9) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland gr. 8 cm.
10) przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej.
11) wykonanie poboczy gruntowych.
12) regulacja pionowa urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej (włazów studni kanalizacji sanitarnej i skrzynek zaworów wodociągowych).
13) ustawienie znaków pionowych.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 514002,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 736770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 514002,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BETA Magdalena Gałkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 717-127-40-96,

7.3.3) Ulica: ul. Pocztowa 5/19

7.3.4) Miejscowość: Bełżyce

7.3.5) Kod pocztowy: 24-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 514002,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.