eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.4.2.) Miejscowość: Piaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 655719030

1.4.8.) Numer faksu: 655719049

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232632

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00231122/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 4)

Przed zmianą:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
dla część IV przedmiotu zamówienia
-Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W
P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

- Kryterium termin realizacji (T) 40%

Waga punktowa spełniania kryterium termin realizacji - maksymalna ilość pkt 40 pkt. Kryterium termin realizacji rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd - w treści oferty należy wskazać termin realizacji objętego III częścią przedmiotu zamówienia. W treści SWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd, który wynosi 60 dni od zawarcia umowy. Termin realizacji należy podać w dniach roboczych. Minimalny termin realizacji to 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.
Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt

Punktacja w ramach kryterium będzie liczona według następującego wzoru:
Termin realizacji - 30 dni – 10 pkt
Termin realizacji- 40 dni- 20 pkt
Termin realizacji – 50 dni-30 pkt
Termin realizacji- 60 dni- 40 pkt

2. Ocena łączna oferty będzie dokonywana w następujący sposób: suma pkt uzyskanych w każdym kryterium oceny.
3. Maksymalna liczba pkt do uzyskania to 100 pkt.
4. Zamawiający może zażądać złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką sama ilość pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Po zmianie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
dla część IV przedmiotu zamówienia
-Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W
P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

- Kryterium termin realizacji (T) 40%

Waga punktowa spełniania kryterium termin realizacji - maksymalna ilość pkt 40 pkt. Kryterium termin realizacji rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd - w treści oferty należy wskazać termin realizacji objętego IV częścią przedmiotu zamówienia. W treści SWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd, który wynosi 60 dni od zawarcia umowy. Termin realizacji należy podać w dniach roboczych. Minimalny termin realizacji to 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.
Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt

Punktacja w ramach kryterium będzie liczona według następującego wzoru:
Termin realizacji - 30 dni – 40 pkt
Termin realizacji- 40 dni - 30 pkt
Termin realizacji –50 dni - 20 pkt
Termin realizacji - 60 dni - 10 pkt

2. Ocena łączna oferty będzie dokonywana w następujący sposób: suma pkt uzyskanych w każdym kryterium oceny.
3. Maksymalna liczba pkt do uzyskania to 100 pkt.
4. Zamawiający może zażądać złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką sama ilość pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.