eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Opracowanie dokumentacji projektowychOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491931399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 62 888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.pzd@nowotarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.nowotarski.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d615079-eb41-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040480/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XXII SWZ.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania (platformie zakupowej):
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna.
8. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, o którym mowa w rozdziale I;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem iod@nowotarski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z przepisami prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.
3. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących danych osobowych, z zastrzeżeniem ust.4;
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), oraz ust.5;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/676, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP.261.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie projektowe pn. Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne- Szaflary- Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową mostu obejmuje w szczególności:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku,
2) rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w km 1+786 na potoku Mały Rogoźnik,
3) budowę kanalizacji deszczowej,
4) budowę oświetlenia ulicznego,
5) rozbudowę jezdni i pobocza do wymaganych parametrów,
6) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi,
7) przebudowę zjazdów istniejących w terenie,
8) remont lub przebudowę przepustów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcja:
1) Zamawiający przewiduje jako prawo opcji:
a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem;
c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 465 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie projektowe pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz- Piekielnik w miejscowości Harkabuz obejmuje w szczególności:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) budowę oświetlenia ulicznego
4) rozbudowę jezdni i pobocza do wymaganych parametrów;
5) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
6) przebudowę zjazdów istniejących w terenie;
7) remont lub przebudowę przepustów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcja:
1) Zamawiający przewiduje jako prawo opcji:
a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem;
c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 395 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie projektowe pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w miejscowości Podsarnie obejmuje w szczególności:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) budowę oświetlenia ulicznego
4) rozbudowę jezdni i pobocza do wymaganych parametrów;
5) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
6) przebudowę zjazdów istniejących w terenie;
7) remont lub przebudowę przepustów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Opcja:
1) Zamawiający przewiduje jako prawo opcji:
a) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych związanych z jego sporządzeniem;
b) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem;
c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 375 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tzn. dysponują skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą (projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania:
1) w zakresie części I-III w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do projektowania w zakresie dróg oraz doświadczenie w zakresie projektowania tzn. wykonała jako projektant co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany) na wykonanie inwestycji związanej z budową, odbudową, rozbudową lub przebudową drogi klasy co najmniej „Z”, zatwierdzonej przez właściwy organ ostateczną/prawomocną decyzją (ZRID/ pozwolenie na budowę), której ostateczność/prawomocność została stwierdzona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert dla:
a) części I o długości tej drogi co najmniej 900 m (słownie metrów: dziewięćset),
b) części II, o długości tej drogi co najmniej 50 m (słownie metrów: pięćdziesiąt),
c) części III, o długości tej drogi co najmniej 90 m (słownie metrów: dziewięćdziesiąt
w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia w zakresie części I - III powyższe wymagania nie podlegają sumowaniu; np. posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej drogi o długości co najmniej 90 m uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na części III i II, a posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej drogi o długości co najmniej 900 m uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na części I -III.
2) oraz dodatkowo w zakresie części I w specjalności mostowej lub inne ważne uprawnienia do projektowania w zakresie mostów oraz doświadczenie w zakresie projektowania tzn. wykonała jako projektant co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt budowlany) na wykonanie inwestycji związanej z budową, rozbudową lub przebudową obiektu mostowego, zatwierdzonej przez właściwy organ ostateczną/ prawomocną decyzją (ZRID/ pozwolenie na budowę), której ostateczność/ prawomocność została stwierdzona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień specjalności drogowej i mostowej pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz odpowiedniego/wymaganego doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art.108 ust.1
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę Zamawiający, żąda oświadczenia własnego Wykonawcy o braku postaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców odrębnie.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (podając nazwę uprawnień zgodnie z aktem/dokumentem je przyznającym, nr uprawnień i datę ich wydania) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla poszczególnych części zamówienia:
1) Część I – Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne- Szaflary- Ostrowsko w miejscowości Skrzypne wraz z budową mostu w wysokości 5 500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych),
2) Część II – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz- Piekielnik w miejscowości Harkabuz w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 złotych),
3) Część III - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna- Podwilk w miejscowości Podsarnie w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset 00/100 złotych)
3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:
1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
2) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, o którym mowa w ust.1.
2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.455 ust.1 pkt 2-4 i ust.2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
3. Przepis pkt.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przepisy pkt.1-2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy.
5. Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zawierający wypełnioną/e tabelę/e elementów rozliczeniowych oraz tabelę/e dot. opcji (załącznik nr 10 do SWZ), w przypadku pominięcia którejkolwiek z pozycji tabeli (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art.223 ust.2 pkt 3 ustawy.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XV SWZ:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. zakresu, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) podmiotu udostępniającego zasoby, przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. zakresu, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu udostępniającego – jeżeli dotyczy;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby chyba że wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
5) wadium dokument ustanawiający wadium (gwarancja lub poręczenie), w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, o której mowa w rozdziale XXV ust.5 pkt 2-4 SWZ.
6) dokumenty/oświadczenia dot. wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
9. Poza przypadkami, o których mowa w art.108 ust.1 PZP, z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.