eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa, przebudowa, naprawa, remonty i modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa, przebudowa, naprawa, remonty i modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Walewska 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-022

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231655

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00228627/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy.
2. Zakres zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) wymianę płyt chodnikowych,
2) wymianę krawężników,
3) budowę nawierzchni z kostki betonowej, płyt,
4) przełożenie nawierzchni z trylinki, kostki lub płyt betonowych,
5) wymianę chodników z płyt/asfaltobetonu na kostkę betonową,
6) wymianę/remont elementów kanalizacji oraz odwodnień ciągów pieszo jezdnych,
ulic i parkingów,
7) naprawy cząstkowe nawierzchni z asfaltobetonu,
8) wykonywanie nawierzchni z kostki lub płyt betonowych ,trylinki płyt ażurowych itp.
9) wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu,
10) demontaż, wywózkę i utylizację nawierzchni z asfaltobetonu,
11) wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego na ciągach komunikacyjnych,
12) dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, itp.).
3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy do niniejszego postępowania (załącznik nr 12 do SWZ) z uwzględnieniem art. 436 pkt 4 ustawy (okres 12 miesięcy liczony będzie od dnia zawarcia umowy pierwotnej) oraz ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów i stawki roboczogodziny, które nastąpiły po zawarciu umowy.

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy.
2. Zakres zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmuje m.in.:
1) wymianę płyt chodnikowych,
2) wymianę krawężników,
3) budowę nawierzchni z kostki betonowej, płyt,
4) przełożenie nawierzchni z trylinki, kostki lub płyt betonowych,
5) wymianę chodników z płyt/asfaltobetonu na kostkę betonową,
6) wymianę/remont elementów kanalizacji oraz odwodnień ciągów pieszo jezdnych,
ulic i parkingów,
7) naprawy cząstkowe nawierzchni z asfaltobetonu,
8) wykonywanie nawierzchni z kostki lub płyt betonowych ,trylinki płyt ażurowych itp.
9) wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu,
10) demontaż, wywózkę i utylizację nawierzchni z asfaltobetonu,
11) wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego na ciągach komunikacyjnych,
12) dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, itp.).
3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy do niniejszego postępowania (załącznik nr 12 do SWZ) z uwzględnieniem art. 436 pkt 4 ustawy (okres 12 miesięcy liczony będzie od dnia zawarcia umowy pierwotnej) i okresu świadczenia usług dłuższego niż przewidziany w umowie pierwotnej oraz ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów i stawki roboczogodziny, które nastąpiły po zawarciu umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-13 11:00

Po zmianie:
2022-07-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-13 12:00

Po zmianie:
2022-07-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-11

Po zmianie:
2022-08-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.