eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa, przebudowa, naprawa, remonty i modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa, naprawa, remonty i modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Walewska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-022

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pragapld.um.warszawa.pl/zgn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa, naprawa, remonty i modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de8507ea-f6e0-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017237/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Remonty ciągów komunikacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228627/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/Rb/36/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1986824,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowę, przebudowę, naprawy, remonty i modernizacje ciągów komunikacyjnych na terenie administrowanym przez ZGN Praga–Południe m.st. Warszawy.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) wymianę płyt chodnikowych,
2) wymianę krawężników,
3) budowę nawierzchni z kostki betonowej, płyt,
4) przełożenie nawierzchni z trylinki, kostki lub płyt betonowych,
5) wymianę chodników z płyt/asfaltobetonu na kostkę betonową,
6) wymianę/remont elementów kanalizacji oraz odwodnień ciągów pieszo jezdnych,
ulic i parkingów,
7) naprawy cząstkowe nawierzchni z asfaltobetonu,
8) wykonywanie nawierzchni z kostki lub płyt betonowych ,trylinki płyt ażurowych itp.
9) wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu,
10) demontaż, wywózkę i utylizację nawierzchni z asfaltobetonu,
11) wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego na ciągach komunikacyjnych,
12) dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, itp.).
3. Zakres prac określa: opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości prac podanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac oraz zmianę zakresu prac poprzez dodanie nowych pozycji (innych jak w przedmiarze robót) z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane pozycje i ilości w przedmiarach robót mają charakter szacunkowy i służą jedynie do porównania ofert.
5. Przedmiar robót obejmuje najczęściej występujące roboty budowlane w okresie ostatnich 3 lat.
6. Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń.
7. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest w czasie maks. 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii, zabezpieczyć wskazane miejsce do czasu wykonania naprawy.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 805000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 805000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 805000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa HOSTA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1180601232

7.3.3) Ulica: ul. Płochocińska 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-044

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 805000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.