eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia zintegrowanego systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn.: "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno"Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia zintegrowanego systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn.: "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia zintegrowanego systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn.: "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f7a475a-c88b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia zintegrowanego systemu
teleinformatycznego obejmuje:
1. Komputer przenośny, monitor i stacja dokująca (30 kompletów);
2. Serwer (1 szt.);
3. System operacyjny do serwera z licencjami dla użytkowników;
4. Switch - typ I (24 portowy) (7 szt.)
W ramach zamówienia należy dostarczyć opisane poniżej oprogramowanie i sprzęt oraz wykonać
następujące prace:
- Analiza przedwdrożeniowa;
- Fizyczna instalacja sprzętu serwerowego (serwer);
- Konfiguracja sieci dla serwera i stacji roboczych;
- Konfiguracja serwera (aktualizacja firmware, ustawienia sieciowe, konfiguracja);
- Instalacja oprogramowania serwera;
- Uruchomienie wirtualnych maszyn z systemem operacyjnym;
- Podłączenie komputerów do domeny;
- Instalacja i konfiguracja systemu Exchange;Strona 100 z 118
- Konfiguracja polityk na firewall dla całego środowiska;
- Testy środowiska;
- Stabilizacja rozwiązania;
- Warsztat dla administratorów.
Ponadto:
1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, być wolny od wad
fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji sprzętu informatycznego w lokalizacjach określonych
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
4. Prace instalacyjne należy realizować w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabrania wszystkich kartonów pochodzących od dostarczonego
sprzętu (jeśli tak zdecyduje Zamawiający).
6. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w
szczególności wszystkie dane dostępu do urządzeń i systemów, które będą wykorzystywane
podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i systemów.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 5 godzin instruktażu dla administratora
sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych
urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

48820000-2 - Serwery

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 293601,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 293601,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 293601 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEO-SYSTEM Marcin Krajewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8741488536

7.3.3) Ulica: Podgórna

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 293601 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.