eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi - etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) - etap 3.Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) – etap 3.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361830153

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@centrumzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumzamek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

publiczna placówka systemu oświaty

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) – etap 3.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-988a1fe6-fa2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne 1) stały dostęp do sieci Internet gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowejkodowanieUTF8, 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert Taka oferta nie będzie brana pod uwagę - narusza art. 221 uPzp.6. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt.,jpg; ods; xls; xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf 7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z. 8. Zamawiający nie dopuszcza formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach-formatach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 8. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże prawidłowo – zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku nazwanym
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Językowego Kadr w Legnicy, ul. Zamkowa 1, 59-220 Legnica, email: ido@centrumzamek.pl,
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1) i zgodnie z art 74 ust. 4 uPzp 4. z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami), 5. dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 - 80 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 7. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO, 9. na podstawie art. 15 RODO Wykonawcy przysługuje:
a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.340.62.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5:
roboty hydroizolacyjne – iniekcje ciśnieniowe,
roboty rozbiórkowe,
roboty murowe,
stolarka aluminiowa,
stolarka drewniana,
tynki renowacyjne,
posadzki,
malowanie,
sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – montaż,
montaż grzejników,
odtworzenie kanału C.O.,
posadzki pełne o grubości 3 cm z elementów prostokątnych kamiennych – taras i schody,
instalacje niskoprądowe:
system sygnalizacji pożaru,
system telewizji RTV/SAT,
system okablowania strukturalnego,
system sygnalizacji włamania i napadu,
system telewizji dozorowej i monitoringu wewnętrznego,
instalacje elektryczne wysokoprądowe:
instalacja oświetlenia podstawowego z osprzętem,
instalacja oświetlenia awaryjnego z osprzętem,
osprzęt montażowy i rozprowadzenie instalacji,
instalacje sanitarne:
roboty budowlane instalacji wody użytkowej z armaturą,
instalacja kanalizacyjna z armaturą,
wentylacja kawiarni – nawiew i wywiew, kurtyny powietrzne
wyposażenie kawiarni (po konsultacji z Zamawiającym),
wyposażenie zaplecza.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących dokumentach SWZ: Rozdział 4 SWZ – dokumentacja oraz Rozdział 3 SWZ – projekt umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zadania w dniach

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości, minimum 60 miesięcy – maksimum 84 miesiące

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2 – oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segm. B) – etap 3
parter, I, II i III piętro:
a. wykonanie robót budowlanych, w planowany zakres zamierzenia budowlanego wchodzą między innymi:
- roboty rozbiórkowe,
- odgrzybianie stropów i ścian ceglanych metodą smarowania,
- roboty murarskie,
- schody żelbetowe,
- stolarka drewniana i aluminiowa,
- tynki renowacyjne,
- malowanie,
- posadzki,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – montaż,
- instalacje niskoprądowe:
- system sygnalizacji pożaru z czujnikami dymu (w całym segmencie B),
- system oddymiania (w całym segmencie B),
- system okablowania strukturalnego,
- system telewizji dozorowej i monitoringu wewnętrznego,
- system multimedialny,
- instalacje elektryczne wysokoprądowe:
- instalacja oświetlenia podstawowego z osprzęte
- instalacja oświetlenia awaryjnego z osprzętem,
- osprzęt montażowy i rozprowadzenie instalacji,
- wewnętrzne linie zasilające.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących dokumentach SWZ: Rozdział 4 SWZ – dokumentacja oraz Rozdział 3 SWZ – projekt umowy. W części nr 2 wycenić roboty w zakresie oddymiania klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segm. B) – etap 3 – z dokumentacji jaką załączył Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45000000-7 - Roboty budowlane

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7) uPzp – maksymalnie do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zadania w dniach

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości, minimum 60 miesięcy – maksimum 84 miesiące

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1. uPzp,
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
3. Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:
3.1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał roboty budowlane w stosunku do każdej części:
Wykonał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu przebudowy lub remontu obejmującego roboty: ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej obiektu kubaturowego użyteczności publicznej; w tym jedno ww. zadanie dot. zabytkowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej – wpisanego do rejestru zabytków (Zamek Piastowski jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 585/74/6/L z dnia 29 marca 1949r.), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, spełni je samodzielnie.
Jeżeli podmiot wykazuje doświadczenie zawodowe w ramach Konsorcjum przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu, musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu robót tożsamych, z wykazywanymi jako doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.
Członkowie konsorcjum lub Wykonawca i podmiot trzeci nie mogą spełniać warunku łącznie – jeden podmiot musi je wykazać np. zgodnie z zapisami powyżej – jako odrębne zadania jednego z podmiotów – doświadczenia zawodowego odrębnych podmiotów się nie sumuje.
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
3.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
a. Kierownik budowy:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 – t.j) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu przebudowy lub remontu obejmującego roboty: ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – zabytkowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej.
Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać min. 18 miesięczną praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – art 37c ww. ustawy Prawo budowlane.
b. Kierownik robót elektrycznych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 – t.j) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
c. Kierownik robót sanitarnych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 – t.j) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
d. Kierownik robót teletechnicznych:
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 – t.j) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
Ocena spełnienia warunku według :
oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do IDW oraz załącznika nr 2 do IDW – wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 – tj) oraz że są wpisani na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przypisanych im ww. funkcji.
dodatkowo:
dla kierownika budowy informacji potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 1 zadaniu polegającym na wykonaniu przebudowy lub remontu: obejmującego roboty, ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – zabytkowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej. Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać min. 18 miesięczną praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury- wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 2 do IDW
Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Załącznik nr 1 do IDW– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Załącznik nr 4 do IDW– oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom,
3. Załącznik nr 5 do IDW – oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 do IDW – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. Załącznik nr 3 do IDW - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3. Załącznik nr 2 do IDW – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wymaganego doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 12 Formularza oferty – Rozdział 1 SWZ;
2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów,
3. Załącznik nr 8 do IDW – Harmonogram rzeczowo-finansowy dla części nr 1.
4. Załącznik nr 4 do IDW – oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom,
5. Załącznik nr 6 do IDW – oświadczenie dot. RODO,
6. Załącznik nr 7 do IDW – warunki zmian umowy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości:
30.000,00 PLN – trzydzieści tysięcy złotych - dla części nr 1,
20.000,00 PLN – dwadzieścia tysięcy złotych - dla części nr 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. VI.
IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 –oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli dotyczą danych, informacji lub
oświadczenia woli danego podmiotu.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do IDW : "Warunki zmian umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

100% cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełny tytuł:
Wybór Wykonawcy zadania pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) – etap 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.