eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa części zamiennych, filtrów, farb i środków technicznych oraz żarówek i bezpieczników do pojazdów - sprawa nr 14/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa części zamiennych, filtrów, farb i środków technicznych oraz żarówek i bezpieczników do pojazdów - sprawa nr 14/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/13wog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części zamiennych, filtrów, farb i środków technicznych oraz żarówek i bezpieczników do pojazdów - sprawa nr 14/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60574c22-c32a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056708/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa części zamiennych, akcesoriów, żarówek, filtrów do pojazdów ciężarowych, osobowych, autobusów, przyczep

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137670

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 14/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 571026,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa części zamiennych do pojazdów
►216 pozycji asortymentowych (2513 szt.) składających się na części zamienne do pojazdów
i akcesoriów m.in. zbiorniki paliwa, mieszalniki, czujniki poziomu paliwa, cylindry hamulcowe dwuobwodowe pompy hamulcowe, pompki zasilające, piasty osi resorów itp.
►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia , liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.5.) Wartość części: 339805,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów do pojazdów
►81 pozycji asortymentowych (2081 szt.) składających się na filtry paliwa do pojazdów, filtry oleju do pojazdów, filtry powietrza m.in. do VOLKSWAGEN SYN1E-INW CRAFTER 2,0, FIAT DUCATO 2,3 JTD, MITSUBISHI KA0T L200, IVECO EUROCARGO ML150E32, JELCZ P662D.43, IVECO TRAKKER AT720T50WT, OPEL VIVARO 2.0 CDTI, IVECO EUROCARGO ML160E25, FORD TRANSIT IZOTERMA, OPEL VIVARO 2,0
►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.5.) Wartość części: 80515,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków technicznych
►37 pozycji asortymentowych (5984 szt. produktów) składających się m.in. na płyny do mycia szyb samochodowych, silikony, pianka do wykrywania nieszczelności, środek do ochrony elementów stykowych w układach elektrycznych, gąbki samochodowe, środek do konserwacji opon, odmrażacz do szyb, zmywacz do układów hamulcowych, odrdzewiacz, preparaty wielozadaniowe, płyny do spryskiwaczy, szczotki do mycia , zapachy samochodowe, środki do mycia pojazdów, skrobaczki do szyb, itp.

►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia przedmiotu zamówienia z min. 24-miesięcznym terminem przydatności liczonym od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wyszczególnionego w:
a) pozycji asortymentowej: 1-4, 6-14, 17, 23-27, 29-36;
2) udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na pozostały przedmiot zamówienia nie wyszczególniony w pkt. a) jak powyżej, liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39224200-0 - Szczotki

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

09210000-4 - Preparaty smarowe

39811300-3 - Odświeżacze

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

39812500-2 - Substancje uszczelniające

33631200-4 - Środki zmiękczające i ochronne

44174000-0 - Folia

39831240-0 - Preparaty czyszczące

24910000-6 - Kleje

4.5.5.) Wartość części: 29042,40 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa utwardzaczy, rozpuszczalników do farb podkładowych
►4 pozycji asortymentowych (135 l produktów ogółem) składających się. na utwardzacz do farb podkładowych, utwardzacz do farb poliuretanowych, rozpuszczalnik farb podkładowych, rozpuszczalnik farb poliuretanowych,
►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia z min. 24-miesięcznym terminem przydatności liczonym od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wyszczególnionego w pozycji asortymentowej: 1-4.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

4.5.5.) Wartość części: 11783,20 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa farb i środków malarskich
►14 pozycji asortymentowych (2340 szt. produktów, 50 opak., 946 l) składających się m.in. na farby ftalowe, środki do konserwacji podwozi, rozcieńczalniki, szpachlówki itp.

►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia z min. 24-miesięcznym terminem przydatności liczonym od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia - wyszczególnionego w pozycji asortymentowej: 1-14.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 44800000-8 - Farby, lakiery i mastyksy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44832200-3 - Rozcieńczalniki

44831200-6 - Kity szpachlowe

4.5.5.) Wartość części: 48435,88 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ogumienia
►5 pozycji asortymentowych (60 szt. produktów) składających się m.in. opony letnie 235/65R16C do VW 2.0 CRAFTER, opony zimowe 235/65R16C do VW 2.0 CRAFTER, opony letnie 215/70R15C do FIAT DUCATO, opony zimowe 215/70R15C do FIAT DUCATO, opony 7.50 R16 do pojazdu
Honker 2000.

►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia , liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34351100-3 - Opony do pojazdów silnikowych

4.5.5.) Wartość części: 24763,55 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów technicznych
►75 pozycji asortymentowych (12760 szt., 115 op., 270 kg, 150 m produktów) składających się m.in. na. tarcze do cięcia metalu,
tarcza do szlifowania metalu, krążki samoprzylepne na rzep, taśmy malarskie, płótna ścierne, taśmy izolacyjne, pędzle, opaski kablowe, opaski zaciskowe metalowe, koszulki termokurczliwe, druty do migomatu, tarcze ścierne, szczotki ręczne druciane, rękawice robocze, ciężarki do wyważania kół itp.

►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia , liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 14810000-2 - Wyroby ścierne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44176000-4 - Taśma

44424200-0 - Taśma przylepna

39224210-3 - Pędzle malarskie

44425000-5 - Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe

44510000-8 - Narzędzia

37442800-8 - Opaski i rurki wzmacniające wytrzymałość

31320000-5 - Kable energetyczne

39224200-0 - Szczotki

18141000-9 - Rękawice robocze

37413160-5 - Ciężarki lub obciążniki

18143000-3 - Akcesoria ochronne

44315100-2 - Akcesoria spawalnicze

24960000-1 - Różne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 31650,70 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa żarówek i bezpieczników
►14 pozycji asortymentowych (820 szt. produktów) składających się m.in. na żarówki, bezpieczniki samochodowe

►Warunki wymagane przy realizacji zamówienia:
1) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej. Części zamienne do pojazdów winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta danego wyrobu. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta danego typu pojazdu.
2) Dostarczone wyroby muszą być opakowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości jakościowych oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych w okresie minimum 6-miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
Opakowanie winno być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację dostarczonego produktu.
3) Oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z minimalnymi parametrami określonymi przez Zamawiającego.
Dopuszcza się dostawy przedmiotu o wyższych parametrach i funkcjach ale nie gorszych niż wymagany przedmiot zamówienia przy zachowaniu funkcjonalności i przeznaczenia danego przedmiotu lub urządzenia, w tym być kompatybilny i dopasowany do np. pojazdu, urządzenia dając gwarancję sprawnego i niezawodnego działania w użytkowaniu.

►Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia , liczony od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

►miejsce dostawy: magazyn – ul. Bema 3 w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie)
►sposób dostawy: dostawa jednorazowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

4.5.5.) Wartość części: 5029,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 375040,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 436972,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 375040,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STARKOP" Leszek Kucharski Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6640000963

7.3.3) Ulica: Al. Niepodległości 74C

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 375040,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63777,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78327,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63777,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cartex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8262214798

7.3.3) Ulica: ul. Targowa 66

7.3.4) Miejscowość: Garwolin

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63777,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27466,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39144,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27466,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FUHP OLMOT Jerzy Olech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6721006438

7.3.3) Ulica: ul. Szczecinecka 12

7.3.4) Miejscowość: Połczyn-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 78-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27466,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12450,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14052,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12450,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowa TREBOR Robert Trajdos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7721436240

7.3.3) Ulica: ul. Gerwazego 4

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.5) Kod pocztowy: 97-500

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12450,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71893,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72736,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71893,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa "FENIX" Joanna Dobrowolska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7491346880

7.3.3) Ulica: ul. Broniewskiego 15

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-225

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71893,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27186,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29378,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27186,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cartex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8262214798

7.3.3) Ulica: ul. Targowa 66

7.3.4) Miejscowość: Garwolin

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27186,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26345,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36861,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26345,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FUHP OLMOT Jerzy Olech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6721006438

7.3.3) Ulica: ul. Szczecinecka 12

7.3.4) Miejscowość: Połczyn-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 78-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26345,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2396,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28339,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2396,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cartex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8262214798

7.3.3) Ulica: ul. Targowa 66

7.3.4) Miejscowość: Garowlin

7.3.5) Kod pocztowy: 08-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2396,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.