eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brześć Kujawski › Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej, wykonaniem oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brześć KujawskiOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej, wykonaniem oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brześć Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54)2316310

1.5.8.) Numer faksu: (54)2316324

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej, wykonaniem oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brześć Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38421ce3-fa14-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036862/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej, wykonaniem oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowiskowej Brześć Kujawski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Na przedmiot zamówienia Gmina Brześć Kujawski ubiega się o dofinansowanie w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuję, że:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
2) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.II.271.22.2023.KO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1: Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Przedmiotem jest budowa nowego obiektu kubaturowego - wolnostojącej podświetlanej tężni terenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury takimi jak ławki, leżanki, itp. Przedmiotem zamówienia jest wolnostojącą tężnię solankową zasilaną solanką ze szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Ciechocinka.
Planowana tężnia w połowie długości posiada zadaszone przejście. Projektowany obiekt posiada konstrukcję mieszaną żelbetowo-drewnianą. Montaż tarniny wykonany będzie na rdzeniu w konstrukcji drewnianej. Zadaszenie w konstrukcji drewnianej, płyta ociekowa oraz fundamentowa żelbetowe. Nad wypełnieniem z tarniny projektuje się koryto przelewowe. Spływająca solanka z koryta odpływa do zbiornika i ponownie jest tłoczona na tężnie, cały proces odbywa się w obiegu zamkniętym.
Wokół tężni zaprojektowano utwardzenia terenu - ciągi piesze wraz ze strefą wydzieloną do siedzenia. Do placu zapewniono dojście od strony wschodniej i zachodniej - poprzez istniejące ciągi piesze oraz przebudowywaną drogą - przebudowa objęta odrębnym opracowaniem.
W zakresie inwestycji - realizowane będą:
- budowa tężni,
- montaż wyposażenia,
- wykonanie utwardzeń terenu,
- wykonanie instalacji wody,
- wykonanie zewnętrznej instalacji technologicznej instalacji solanki,
- wykonanie zewnętrznej instalacji energii elektrycznej,
- wykonanie oświetlenia tężni,
- obsadzenie nasadzeniami,
- założenie trawników dywanowych,
- prace porządkowe.
Do obowiązku wykonawcy należy:
1. Zakup i dowóz solanki;
2. Pierwsze uruchomienie technologii tężni z solanką;
3. Przeszkolenie i instruktaż dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

Zakres opracowania dla usunięcia kolizji
W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych należy wykonać:
• Przebudowę linii kablowych nN
• Demontaż przyłącza napowietrznego nN do dz. 233/1
Stan istniejący
W chwili obecnej na dz. 233/2 oraz 230 istnieją linie kablowe nN-0,4kV, które wymagają przebudowania. Linie kablowe nN 0,4kV zasilane są ze stacji transformatorowej: [STA3-0955] W związku z projektowaną teżnią należy przebudować istniejące linie kablowe nN-0,4kV
Linie kablowe nN 0,4kV zasilane są ze stacji transformatorowej:
• [STA3-0955-06] „Zdrojowa” – istniejące przyłącze napowietrzne do dz. 233/1
• [STA3-0955-02] „Blok HEL” - istniejąca linia kablowa nN-0,4kV
Przebudowa linii kablowej YAKY 4x240/4x185 oraz przyłącza napowietrznego AsXSn 4x25
Istniejącą linię kablową nN-0,4kV NN3-0955-02 typu YAKY 4x240/4x185 zasilaną ze stacji ST3-0955 należy przeciąć w miejscu istniejącej mufy kablowej, przedłużyć odcinkiem kabla YAKXS 4x240 o długości L=13/17m i wprowadzić do projektowanej Kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F zlokalizowanej na dz. 233/2 w miejscu wskazanym na rys. PZGT.IE.1. Od projektowanej KRSN do projektowanej mufy kablowej w miejscu oznaczonym jako „C” należy ułożyć nowy odcinek kabla YAKXS 4x240 o długości L=110/117m. Kable istniejące i projektowane należy połączyć poprzez mufy kablowe SRN4 240. Kolidujący odcinek kabla należy unieczynnić na odcinku „A-B-C”.
Od projektowanej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F należy ułożyć linię kablową YAKXS 4x35 o długości L=51/56m do projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F, którą należy zabudować przy granicy z działką 233/1 zgodnie z rys. PZGT.IE.1. Istniejące przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 do dz. 233/1 o długości L=45m należy zdemontować wraz z istniejącym stanowiskiem 602/1 od stanowiska 602 do budynku na działce 233/1. Istniejący układ pomiarowy należy przenieść do projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F.
W stacji i istniejącym złączu kablowym dz. 227/1 należy uaktualnić schematy połączeń. Szynę ochronno-neutralną "PEN" w projektowanej KRSN i szafce pomiarowej dodatkowo uziemić. Oporność dodatkowego uziemienia nie powinna przekraczać wartości 30Ω. Dla KRSN i szafki pomiarowej wykonać uziom taśmowo-prętowy: uziom pionowy stalowy ocynkowany 16mm bezzłączkowy typu: grot G9031 oraz zacisk G9033N wykonany z 4 prętów ocynkowanych G9032 o długości 1,5m każdy. Uziom prętowy połączyć taśmą Fe/Zn 25x4. Projektowany kabel układać w ziemi na 10 cm warstwie piasku na głębokości 0,7m, kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i min. 15cm warstwą rodzimego gruntu. W odległości min. 25cm nad kablem ułożyć folię kablową niebieską. Kabel zasypywać warstwami kolejno je ubijając. Przed rozpoczęciem robót, wykonać geodezyjne wytyczenie trasy kabla, a po ułożeniu kabla przed jego zasypaniem przeprowadzić odbiór techniczny przez upoważnionego przedstawiciela RD Włocławek sporządzić protokół ułożenia i wykonać jego inwentaryzację geodezyjną. W wykonawstwie robót uwzględnić uwagi zawarte w opinii koordynacyjnej.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Termin wykonania: 11-2023 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:
- płatność częściowa w październiku 2023 r.,
- płatność końcowa (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2: Przebudowa ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec-Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę ulicy Zdrojowej w Wieńcu Zdroju gmina Brześć Kujawski w związku z budową infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój.
W stanie istniejącym ulica Zdrojowa posiada wydzieloną jezdnię pod ruch samochodowy, który może odbywać się w jednym kierunku ( wjazd od ulicy Wienieckiej) wraz z obustronnym chodnikiem. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym, nawierzchnia chodników z kostki kamiennej 4/6.
Przebudowa ulicy Zdrojowej związana jest ze zmianą jej przeznaczenia. Likwiduje się przekrój uliczny z wyodrębnioną częścią dla ruchu samochodowego i pieszego. Projektuje się deptak wyłączony z ruchu kołowego. Wyjątek stanowi dojazd do istniejących posesji oraz ruch pojazdów uprzywilejowanych. Projektowany przekrój drogowy pozbawiony jest krawężników. Zakres przebudowy obejmuje wymianę warstwy ścieralnej przy zachowaniu
pozostałych warstw konstrukcyjnych ulicy. Nawierzchnię o szerokości 8.00m stanowią płyty betonowe o wymiarach 1.0x1.0 m i grubości 16 cm. Wypełnienie przestrzeni pasa drogowego pomiędzy istniejącym ogrodzeniem, a płytami o wymiarach 1.0x1.0m stanowią płyty betonowe o wymiarach 0.2x0.3m i grubości 16 cm. Pochylenie poprzeczne płyt betonowych 1.0x1.0m o wielkości 1.0% skierowane na zewnątrz. Ukształtowanie terenu wypukłe,
zaprojektowano pochylenie podłużne o wielkościach od 0.60% do 2.00%, przy maksymalnym dopasowaniu trasy do terenu istniejącego.
Zestawienie powierzchni:
· nawierzchnia deptaku - płyta betonowa 100x100 gr. 16 cm w kolorze granit jasny- 970 m2,
· nawierzchnia deptaku - płyta betonowa 20x30 gr. 16 cm w kolorze granit szary jasny- 190 m2,
· nawierzchnia zjazdów - płyta betonowa 20x30 gr. 16 cm w kolorze granit stalowy- 7 m2.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Termin wykonania: 11-2023 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:
- płatność końcowa (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3: Budowa oświetlenia i monitoringu ul. Zdrojowej

ZAKRES OPRACOWANIA
- linii kablowych oświetlenia parkowego
- oprawy oświetlenia ulicznego typu LED,
- szafę oświetlenia ulicznego "SOU",
- słupy wraz z wysięgnikami oraz fundamentami,
- instalację przeciwporażeniową,
- rura osłonowa dla monitoring
Dane energetyczne
Zasilanie: zaprojektowano nowy punkt zasilania SOU oświetlenia ulicy
Napięcie zasilania: 400/230 V
Moc maksymalna proj.: SOU= 4kW
Pomiary energii: proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F (w opracowaniu przez ENERGA),
System ochrony: szybkie wyłączenie
Rodzaj proj. linii ośw. Projektowana linia kablowa
Typ linii oświetleniowej: kablowa YAKXS 4x25 0,6/1kV (cały zakres opracowania)
Długość linii ośw.: 334m
Typ słupow ośw. ROSA SAL DP-507G, wys. 5,0m z wysięgnikiem WR-23/1/0,76
Ilość proj. słupow 14szt.
Typ opraw oprawy z źrodłem światła ROSA OW LED o mocy 36W, IK08,
IP66.
Stan istniejący
W chwili obecnej w miejscowości Wieniec-Zdrój ul. Brzozowa gm. Brześć Kujawski na istniejącym odcinku drogi jest stare oświetlenie drogowe - do demontażu.
Zasilanie i sterowanie projektowanym oświetleniem parkowym
Projektowane oświetlenie ciągu komunikacyjnego (parkowe) na dz. 230, 232/2, 233/2 w Wieńcu Zdroju ul. Brzozowa należy zasilić z projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F (oddzielne opracowanie). Z proj. szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F wyprowadzony zostanie kabel YAKXS 4x25mm2 długości Lc=2/5m dla zasilenia proj. szafki oświetlenia parkowego (SOU). Obwod oświetleniowy z szafki SOU projektuje się jako linię kablową typu YAKXS 4x25+FeZn 25x4 obwod pierwszy o długości L=131/165m do proj. słupa nr 1/7 i obwod drugi o długości L=140/169m do proj. słupa 2/6. Dodatkowo wzdłuż projektowanej linii kablowej
zaprojektowano rurę osłonową typu HDPE 40/3,7 dla monitoringu o łącznej długości 318m i słup 2/7.
Projektuje się słupy aluminiowe okrągłe z typu ROSA SAL DP-507G o wysokości h=5m z wysięgnikiem typu WR-23/1/0,76 o zasięgu 1m (całkowita wysokość mierzona do oprawy 5m) i kącie nachylenia 0o. Do wysięgników zabudować oprawy oświetlenia z źródłem ROSA OW LED o mocy 36W. Słupy wykonany z aluminium o grubości 4,2mm. Słupy należy posadowić w
miejscach wskazanych na rys. nr E-1. Słupy oświetleniowe należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym B 51 260/200 rozstaw śrub 200/200 mm. Fundamenty słupów na całej wysokości należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Fundamenty słupów oświetleniowych należy umieszczać tak, aby górna krawędź znajdowała się do 3 cm powyżej poziomu gruntu, jeżeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. Śruby fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi.
Minimalny zalecany wymiar wnęki słupowej wynosi 95mm x 400mm. Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi "wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby.
Opracowanie obejmuje:
- dobór elementów detekcyjnych,
- dobór centrali SSW i urządzeń CCTV,
- dobór kamer zewnętrznych,
- dobór urządzeń rejestrujących,
- dobór przewodów oraz sposób prowadzenia instalacji przewodowej,
- obliczenie rezerwowego źródła zasilania,
- zestawienie urządzeń i materiałów zasadniczych,
- schematy i plany systemów.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.
Termin wykonania: 11-2023 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:
- płatność końcowa (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Dla części 1:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 2 000 000,00 zł.
Zamawiający wymaga dołączonej do oferty polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł.
Dla części 2:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 500 000,00 zł.
Zamawiający wymaga dołączonej do oferty polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.
Dla części 3:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 100 000,00 zł.
Zamawiający wymaga dołączonej do oferty polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Dla części 1:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 do SWZ co najmniej 2 roboty konstrukcyjno-budowlane w zakresie budowy, modernizacji lub remontu tężni solankowej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda.
Dla części 2:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 do SWZ co najmniej 2 roboty budowlane branży drogowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda.
Dla części 3:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 do SWZ co najmniej 2 roboty budowlane branży elektrycznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda.
Dla części 1:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 7 do SWZ co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Dla części 2:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 7 do SWZ co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-drogowej.
Dla części 3:
Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 7 do SWZ co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz osób
2. Wykaz robót budowalnych
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
5. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (dla
podmiotów zagranicznych)
6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
3. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy (dla podmiotów zagranicznych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 65 000.00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-06-12 do godz. 09:30, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2023-07-11.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy O/Brześć Kuj 78 9550 0003 2003 0022 6341 0005 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Brześć Kujawski, Pl. Wł. Łokietka 1 , 87-880 Brześć Kujawski;
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
a) zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy powodujących, że
realizacja inwestycji w umownym terminie stanie się niemożliwa;
b) zmiana danych teleadresowych - w przypadku zmiany danych kontaktowych i/lub siedziby stron umowy w okresie jej
trwania;
c) zmiana danych dotyczących rachunku bankowego - w przypadku zmiany banku i/lub nr rachunku bankowego stron
umowy w okresie jej trwania;
d) zmiana danych dotyczących warunków płatności (np. wprowadzenie płatności zaliczkowej lub częściowej) - w przypadku
wystąpienia okoliczność niezależnych od stron umowy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
e) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: http://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.