eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina".Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655719030

1.5.8.) Numer faksu: 655719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b704e4dc-f7c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005038/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa urządzeń, oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową systemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,,Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną elektronicznie (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej), profilem zaufanym (zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne) lub osobistym (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zalecane jest stosowanie podpisu na każdym pliku osobno.
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”:
1)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie,
4)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB,
5)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.17,
6)pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
7)Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9) zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email,
10)osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11)ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków,
12)podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1,
13)jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików,
14)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu,
15)Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami rozdziału XXIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami rozdziału XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.05.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przełączników zarządzalnych, serwera z oprogramowaniem, oprogramowania do backupu

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31214100-0 - Przełączniki

48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

dla części I przedmiotu zamówienia
- Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W

P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania
Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

- Kryterium wydłużenie gwarancji (G) 40%

Kryterium wydłużenie gwarancji serwera – w treści oferty należy wskazać okres gwarancji na serwer. W treści opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) Maksymalny okres gwarancji jaki może zostać wskazany przez Wykonawcę w treści oferty to 3 lata. Minimalny okres gwarancji wynosi 1 rok. W przypadku wskazania minimalnego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt Okres gwarancji należy podać w latach. Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt.
Punktacja w ramach tego kryterium będzie liczona w następujący sposób:
1 rok gwarancji na serwer – 0 pkt
2 lata gwarancji na serwer – 20 pkt
3 lat gwarancji na serwer – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa skanera

4.2.6.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert : b) dla części II przedmiotu zamówienia
- Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W

P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania
Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

- Kryterium termin realizacji (T) 40%

Waga punktowa spełniania kryterium termin realizacji - maksymalna ilość pkt 40 pkt. Kryterium termin realizacji dostawy skanera - w treści oferty należy wskazać termin realizacji dostawy objętej II częścią przedmiotu zamówienia. W treści SWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin dostawy na 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy należy podać w dniach. Minimalny termin realizacji to 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym. Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt
Punktacja w ramach kryterium będzie liczona według następującego wzoru:
Termin realizacji - 60 dni – 10 pkt
Termin realizacji - 50 dni- 20 pkt
Termin realizacji - 40 dni- 30 pkt
Termin realizacji - 30 dni– 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa

4.2.6.) Główny kod CPV: 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
dla część III przedmiotu zamówienia
-Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W

P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

-Kryterium termin realizacji (T) 40%

Waga punktowa spełniania kryterium termin realizacji - maksymalna ilość pkt 40 pkt. Kryterium termin realizacji audytu cyberbezpieczeństwa - w treści oferty należy wskazać termin realizacji audytu cyberbezpieczeństwa objętego III częścią przedmiotu zamówienia. W treści SWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin wykonania audytu cyberbezpieczeństwa, który wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji audytu cyberbezpieczeństwa należy podać w dniach. Minimalny termin realizacji to 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym. Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt

Punktacja w ramach kryterium będzie liczona według następującego wzoru:
Termin realizacji - 30 dni– 40 pkt
Termin realizacji - 40 dni- 30 pkt
Termin realizacji - 50 dni – 20 pkt
Termin realizacji - 60 dni – 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa systemu teleinformatycznego e-Urząd

4.2.6.) Główny kod CPV: 72514200-3 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :
dla część IV przedmiotu zamówienia
-Kryterium cena brutto ( C) 60 %

Waga punktowa spełnienia kryterium ceny brutto – maksymalnie 60 pkt.
- najniższa cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie otrzyma – 60 pkt.
- pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt obliczona zostanie na podstawie wzoru

P= Cn/Co* W
P- liczba pkt
Cn - najniższa cena realizacji postępowania Co - Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium

- Kryterium termin realizacji (T) 40%

Waga punktowa spełniania kryterium termin realizacji - maksymalna ilość pkt 40 pkt. Kryterium termin realizacji rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd - w treści oferty należy wskazać termin realizacji objętego III częścią przedmiotu zamówienia. W treści SWZ Zamawiający wskazał maksymalny termin rozbudowy systemu teleinformatycznego e-Urząd, który wynosi 60 dni od zawarcia umowy. Termin realizacji należy podać w dniach roboczych. Minimalny termin realizacji to 30 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.
Maksymalna ilość pkt w kryterium do uzyskania to 40 pkt

Punktacja w ramach kryterium będzie liczona według następującego wzoru:
Termin realizacji - 30 dni – 10 pkt
Termin realizacji- 40 dni- 20 pkt
Termin realizacji – 50 dni-30 pkt
Termin realizacji- 60 dni- 40 pkt

2. Ocena łączna oferty będzie dokonywana w następujący sposób: suma pkt uzyskanych w każdym kryterium oceny.
3. Maksymalna liczba pkt do uzyskania to 100 pkt.
4. Zamawiający może zażądać złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką sama ilość pkt, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał należycie:
a) dla części I przedmiotu zamówienia - wykonał min. dostawę urządzeń i oprogramowania objętych przedmiotem zamówienia, w tym min. dostawę 1 serwera o wartości minimum 150 000,00 zł brutto;
b) dla II części przedmiotu zamówienia - wykonał dostawę 1 skanera;
c) dla części III przedmiotu zamówienia - wykonał 1 audyt cyberbezpieczeństwa;
d) dla części IV przedmiotu zamówienia - wykonał 1 wdrożenie systemu teleinformatycznego w jednostce samorządu terytorialnego;
Ocena spełnienia warunku z pkt a-d: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp.
2.Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
3.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. oświadczenie z art. 125 ust.1 Pzp.
2.Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
3.Jeżeli wykonawca polegał będzie na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu, zobowiązany jest także przedstawić oświadczenie tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału i braku podstaw wykluczenia w zakresie w jakim powołuje się na te zdolności.
4.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców, nawet jeżeli spełniają je łącznie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. oświadczenie z art. 125 ust.1 Pzp.
2.Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a)Wykaz wykonanych dostaw i usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 6 do SWZ.
b)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
c)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1)może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2)podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że dostawa (objęta I częścią przedmiotu zamówienia) spełnia określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, cechy i kryteria:
a) dokumentów potwierdzających, że serwer oferowany przez wykonawcę został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub inną równoważną;
b) dokumentów potwierdzających, że serwer oferowany przez wykonawcę posiada certyfikat CE lub inny równoważny;
c) dokumentów potwierdzających, że firma serwisująca serwer oferowany przez wykonawcę posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub inny równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń;
d) dokumenty potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 PLN dla I części przedmiotu zamówienia, dla części II – IV wadium nie jest wymagane.
2.Wadium może być wniesione w jednej z form opisanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania ich do terminu związania ofertą.
4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego o nr 97 8678 0005 0050 0500 4994 0002 W tytule przelewu należy wpisać wadium na zabezpieczenie oferty Wykonawcy w postępowaniu ,,Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wykonaniem audytu cyberbezpieczeństwa i rozbudową sytemu teleinformatycznego e-Urząd w ramach konkursu grantowego ,, Cyfrowa Gmina” realizowanego przez Gminę Piaski’’
5.W przypadku gwarancji i poręczenia wadium wniesione ma zostać w postaci elektronicznej, oryginale pod rygorem nieważności. Wadium należy dołączyć do oferty Wykonawcy. Dokument gwarancji i poręczenia powinien: określać Zamawiającego jako podmiot uprawniony wykonywania uprawnień z gwarancji, wskazanie kwoty pieniężnej stanowiącej zabezpieczenie, wskazanie, że gwarancja/poręczenie jest bezwarunkowe i nieodwołalne oraz zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu wadium w pełnej kwocie zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, dane kontaktowe gwaranta/ poręczyciela takie jak nr telefonu, adres i e-mail.
6.Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi być taki sam jak związania ofertą.
7.Zwrot wadium następuje zgodnie z zasadami opisanymi w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8.W przypadku niewniesienia wadium w terminie lub w nieprawidłowy sposób Zamawiający odrzuca ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o treści w załączniku nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców, których oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejszego przedłożenia umowy o współpracy, która powinna zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy o udzielnie zamówienia publicznego, wyznaczenie lidera konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 a-d do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 a-d do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.