eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lyski › Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa LyskiOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LYSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Lyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-295

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 4300051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lyski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb08d6a9-fa17-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052648/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb08d6a9-fa17-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
przetargi@lyski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, oraz przy użyciu poczty elektronicznej tj: przetargi@lyski.pl (adres poczty elektronicznej nie służy do składania ofert ).
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb08d6a9-fa17-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-eb08d6a9-fa17-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje zawiera §13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a, 44-295 Lyski;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@lyski.pl;
b) pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.08.2023.DR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski.

Zakres prac:
1) Dokumentacja - opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji ruchu - 1kpl
2) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - POLSKI ŁAD - 1 kpl.
3) Obsługa geodezyjna budowy – 1 kpl.
4) Kanalizacja deszczowa fi 250 mm z rur SN 8 długość : 92,04 m
5) Kanalizacja deszczowa fi 315 mm z rur SN 8 długość : 107,03 m
6) Kanalizacja deszczowa fi 400 mm z rur SN 8 długość : 80,68 m
7) Studnie rewizyjne PP fi 1000 mm - 9 szt.
8) Studnie rewizyjne PP fi 1500 mm - 1 szt.
9) Studzienki ściekowe PP fi 425 mm wraz z przykanalikami - 17 szt.
10) Przełączenie istniejącej kanalizacji deszczowej do nowej sieci.
11) Regulacja włazów żeliwnych - 5 szt.
12) Ułożenie rur osłonowych fi 160 z odwodnieniem i pilotem - 221 mb.
13) Ułożenie rur osłonowych fi 40 z odwodnieniem i pilotem - 370 mb.
14) Ułożenie rur dwudzielnych osłonowych na istniejących kablach energetycznych - 60 mb.
15) Przebudowa sieci światłowodowej i teletechnicznej - 2*100 mb.
16) Budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - 150 mb.
17) Budowa oświetlenia wraz z zasilaniem – 1 kpl.
18) Światłowód jednomodowy kanalizacyjny czterowłóknowy - 135 mb.
19) Kabel zasilający YKY 3*4mm2 - 130 mb.
20) Kabel ziemny żelowany UTP kat. 6 -90 mb.
21) Przebudowa kamery słupowej - 1 szt.
22) Montaż podziemnego przyłącza elektrycznego dla "MAMMOBUSA" i obsługi imprez plenerowych - 2 kpl.
23) Ułożenie kostki betonowej drogowej w kolorze grafitowym 38*25*12cm - 31,54 m2
24) Ułożenie krawężników granitowych płomieniowanych 20*35*80-120 cm - na ławie betonowej z oporem - 249,55 mb.
25) Ułożenie krawężników granitowych przejazdowych płomieniowanych 20*20*80-120 cm na ławie betonowej - 643,89 mb.
26) Ułożenie obrzeży granitowych płomieniowanych 10*20*80-120 cm na ławie betonowej z oporem - 57,04 mb.
27) Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej starego parkingu po wykopach - 21,222 t
28) Odbudowa chodników po robotach montażowych - 39,26 m2
29) Ułożenie kostki granitowej płomieniowanych 40*20*12 cm w kolorze jasno szarym - 44*5,0*2,5 = 550,0 m2
30) Ułożenie kostki granitowej płomieniowanych 40*20*12 cm w kolorze ciemno szarym m2 - 40*5,0*0,20 = 40,0 m2
31) Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych 50*50*12 w kolorze ciemno szarym - 1.071,66 m2
32) Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych 50*50*12 w kolorze piaskowym - 439,59 m2
33) Ułożenie chodnika z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze piaskowym 100*50*8 cm - 115,77 m2
34) Frezowanie - 450,34 m2.
35) Demontaż masztu strażackiego wraz z fundamentem - 1 kpl.
36) Demontaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami - 13 szt.
37) Montaż nowego oświetlenia: kabli zasilających, słupów oświetleniowych, fundamentów itp. - 1 kpl.
38) Rozbiórka istniejących chodników wraz z krawężnikami i obrzeżem - 120 m2
39) Korytowanie - 3.077,62 m2.
40) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm - 3.907,41 m2
41) Wykonanie warstwy podbudowy dolna z kruszywa łamanego bazalt, granit gr. 20 cm - 3.907,41 m2.
42) Wykonanie warstwy podbudowy górnej z kruszywa łamanego bazalt, granit gr. 15 cm - 3.603,46 m2.
43) Wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltowych 2 x 4 cm - 988,20 m2.
44) Utwardzenie poboczy - 731,58/2 = 365,79,00 m2.
45) Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu – 1 kpl.
46) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym - 1kpl.
47) Wykonanie ścieżki rowerowej wg dokumentacji - 1 kpl.

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 500 m2 nawierzchni z płyt granitowych lub kostki granitowej oraz wykonał należycie co najmniej 1000 m2 budowy lub przebudowy dróg asfaltowych.
b) wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:
• Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej, oraz
• Kierownikiem robót elektrycznych - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.06.2023 r. do godz. 10:00.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Gminy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z podaniem tytułu wpłaty: nr postępowania ZP.271.08.2023.DR. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy zamówienie.
6. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, zostanie odrzucona.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
13. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
a) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; oświadczenie należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
b) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w §11 ust. 1 SWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) dokumenty, o których mowa w §12 ust. 1 SWZ, winni złożyć wspólnie.
2) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb08d6a9-fa17-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.