eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCHOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050580458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@sppchoroszcz.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POKONSUMPCYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62b76705-f79f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034610/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski
lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ,
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania mini Portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem
złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem mini Portalu, zgodnie z opisem zawartym w pkt 6).
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy
jednocześnie:
joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl oraz ewelina.wozniewska@sppchoroszcz.med.pl
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony
drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące
oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez
Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez
Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1),
uprzejmie informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl.
• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych
osobowych to: e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających
na Zamawiającym.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
• Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
• Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wynikupostępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
• Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP 3820 - 27/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Pakiet nr 1 – odpady o kodzie:
20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 07 opakowania ze szkła
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – maksymalna ilość punktów 60,
2) Godziny odbioru odpadów (G) – maksymalna ilość punktów 40,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: godziny odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Pakiet nr 2 – odpady o kodzie:
18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – maksymalna ilość punktów 60,
2) Godziny odbioru odpadów (G) – maksymalna ilość punktów 40,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: godziny odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na potwierdzenie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga:
1) aktualne zezwolenie/decyzje/wpis do rejestru właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi, o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach aktualnego zezwolenia (decyzji) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów;
2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych w art. 20 (Rozdział 3 – zasada bliskości) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument (np. umowę) stwierdzający, iż może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie;
3) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie Choroszcz, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t..j. Dz. U. 2022 poz. 1297);
4) aktualną umowę zawartą z instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250), na przekazanie odpadów komunalnych.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w oparciu o art. 274 pkt 2 Pzp żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualne zezwolenie/decyzje/wpis do rejestru właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi, o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach aktualnego zezwolenia (decyzji) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów;
2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych w art. 20 (Rozdział 3 – zasada bliskości) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument (np. umowę) stwierdzający, iż może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie;
3) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie Choroszcz, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t..j. Dz. U. 2022 poz. 1297);
4) aktualną umowę zawartą z instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250), na przekazanie odpadów komunalnych.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;
4) o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI
pkt 1 ppkt 3) nin. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać
ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
5) Uwaga: Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień
publicznych należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający w treści projektu umowy - Załącznik nr 4a do SWZ i Załącznik nr 4 do SWZ w § 6 określił warunki zmian umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć do dnia 08.07.2022 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.