eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Usunięcie kolizji napowietrznej linii 20kV przebiegającej przez teren objęty granicami LSSE podstrefa PrzemkówOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Usunięcie kolizji napowietrznej linii 20kV przebiegającej przez teren objęty granicami LSSE podstrefa Przemków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

1.3.) Oddział zamawiającego: nie dotyczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390560231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rycerska 24

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 727 74 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lsse.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lsse.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usunięcie kolizji napowietrznej linii 20kV przebiegającej przez teren objęty granicami LSSE podstrefa Przemków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73982bb9-fa0b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lsse.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Platforma) https://lsse.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31,
- Mozilla Firefox 26,
- Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci Internet,
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
- włączona obsługa JavaScript,
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
- zainstalowany Acrobat Reader,
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,
- dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11,
- dla Windows 8: Internet Explorer 11,
- dla Windows 10: Internet Explorer 11,
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
- Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
- Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
- Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez osoby oraz podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
7. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
10. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE nie posiadają:
- prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- a także na podstawie art. 21 RODO prawa do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
12. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DII.261.3.2023.WW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia nr L-853 typu 3×AFL-6 70mm2, polegająca na skablowaniu jej na odcinku i w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2022.0.931) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotą podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą. Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą, upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę., którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą, przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
1.2 spełniają warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
• posiada polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
d) zdolności technicznych lub zawodowych:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie linii kablowych w zakresie odpowiadającemu swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto min 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) każde oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden w Wykonawców winien legitymować się doświadczeniem w wykonaniu 2 robót budowlanych w opisanym wyżej zakresie.
• dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553):
o jednym pracownikiem do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającymi aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego oraz posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
o co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru eksploatacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XVI SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznych i zawodowych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 07 1020 3017 0000 2002 0019 8622 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na usunięcie kolizji napowietrznej linii 20kV przebiegającej przez teren objęty granicami LSSE podstrefa Przemków”.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej: „zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
• pieniądzu,
• poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o ile ww. roszczenia nie powstaną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia przewidzianych na tę okoliczność przesłanek wskazanych w ust 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
a) wystąpieniem dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót budowlanych, z wyłączeniem niedogodności związanych z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.
c) okolicznościami siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,
e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy/odpowiedzialności którejkolwiek ze stron,
h) zmianą stanu faktycznego powodującą nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji zamówienia.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,
4) zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest koniczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lsse.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.