eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › "Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 IM. MARIE JUCHACZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000811632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podmiejska Boczna 10

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.gorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eab9afb4-cbe9-11ee-a84d-d63fc4d19e65

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab9afb4-cbe9-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015748/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190545

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOZP.261.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pielęgniarskich dla 236 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. Placówka przeznaczona jest dla 236 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.
2. Wykonawca realizować świadczenia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w tym z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017, poz. 497 ze zm.), regulaminem pracy DPS.
3. Wykonawca realizować będzie świadczenia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w tym z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
4. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy mogą być świadczone przez pielęgniarki posiadające prawo do wykonania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2702) lub ratownika medycznego, posiadającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z ustawą z dnia z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1541)
5. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy mogą być świadczone przez pielęgniarki posiadające aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy wydane przez lekarza Medycyny Pracy;
6. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy mogą być świadczone przez pielęgniarki posiadające aktualne zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
7. Usługa będzie wykonywana całodobowo. Całodobowe usługi pielęgniarskie będą świadczone dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
8. Liczba mieszkańców objętych usługami oraz liczba godzin świadczących usług pielęgniarskich może ulec zmianie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
9. Szacunkowa liczba godzin pielęgniarek w trakcie obowiązywania umowy - 924 godziny.


OBOWIĄZKI
I Zakres świadczonych usług
Pielęgniarka podlega bezpośrednio pracownikowi DPS upoważnionemu przez Dyrektora DPS
1. Pielęgniarka na dyżurze odpowiedzialna jest za:
1) bezpieczeństwo mieszkańców oraz właściwą organizację pracy,
2) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie leków,
3) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków dezynfekcyjnych, sporządza osobiście ich roztwory oraz utrzymuje porządek w dyżurce pielęgniarskiej,
4) powierzony sprzęt, właściwe jego wykorzystanie,
5) ład i porządek w miejscu pracy,
6) stosowanie procedur obowiązujących w DPS.
2.Wykonuje zlecenia lekarskie według zasad i metod i odnotowuje w książkach zabiegów
pielęgniarskich:
1) umawia wizyty i konsultacje lekarskie,
2) uczestniczy w wizycie lekarskiej,
3) przygotowuje mieszkańców wg otrzymanych zleceń do zabiegów i badań diagnostycznych,
4) przygotowuje mieszkańca na konsultację specjalistyczną oraz dokumentację na wizytę u specjalisty,
5) w potrzebie uczestniczy z mieszkańcami w konsultacjach specjalistycznych na terenie Gorzowa Wlkp. i poza,
6) podaje zlecone leki, wykonuje iniekcje, wlewy i inne zlecone zabiegi w należyty sposób we właściwym czasie,
7) wykonuje pomiary temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi (gleukometrem),pobieranie próbek do badań laboratoryjnych wg zleceń lekarskich i potrzeb,
8) zmienia opatrunki,
9) przekazuje zlecenia, które powinny być wykonywane na następnych zmianach,
10) sporządza sprawozdania w książce raportów pielęgniarskich z obserwacji o stanie zdrowia i zachowaniu mieszkańców,
11) udziela pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach,
12) wykonuje czynności diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne, edukacyjne w/g posiadanych uprawnień zawodowych.
3.Pielęgniarka sprawuje bezpośrednio opiekę nad mieszkańcami i jest odpowiedzialna za
utrzymanie ich bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez:
1) współpracę z opiekunami,
2) profilaktykę odleżyn i skutków długotrwałego leżenia,,
3) wraz z opiekunem wykonuje toaletę poranną i wieczorną u osób niesamodzielnych, wymagających wzmożonej pielęgnacji w ciężkim stanie zdrowia, zagrożonych powikłaniami,
4) karmi ciężko chorych, pomaga przy spożywaniu posiłku, karmi przez zgłębnik PEG,
5) diagnozuje potrzeby mieszkańców i pomaga w ich realizacji,
6) pomaga przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, transferze mieszkańców.
4. Stosuje się do procedur obowiązujących w Domu.
5. Przestrzega tajemnicy zawodowej.
6. Niezwłocznie powiadamia lekarza, głównego specjalistę Sekcji Pielęgnacyjo-Opiekuńczej o wypadku zagrożeniu życia lub pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca.
7. W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną powiadamia lekarza.
8. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza wykonuje toaletę pośmiertną, odpowiednio zabezpiecza zwłoki, informuje lekarza POZ lub upoważnionego lekarza oraz rodzinę o zgonie a następnie firmę pogrzebową wybraną przez rodzinę.
9. Informuje rodzinę oraz pracownika socjalnego o przekazaniu mieszkańca na oddział szpitalny.
10. Zaznacza w raporcie nazwiska mieszkańców, którzy nie powrócili z przepustki do chwili zdania dyżuru i w potrzebie podejmuje interwencję.
11. Zdaje i przyjmuje raport omawiając dokładnie wszystkich mieszkańców w szczególności ciężko chorych wymagających indywidualnej opieki.
12. Bierze udział w szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez zakład pracy i przez Izby Pielęgniarskie i inne organizacje zawodowe, podnosi kwalifikacje zawodowe.
13. Odpowiedzialna jest za szerzenie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców.
14. Pomaga mieszkańcom przy realizacji potrzeb bio-psycho-społecznych:
1) zgłasza się na każde wezwanie mieszkańca,
2) obchodzi pokoje mieszkańców podczas każdej zmiany ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych,
3) ułatwia kontakt z rodziną i znajomymi na wyrażoną prośbę mieszkańca,
4) aktywizuje do brania udziału w imprezach i zajęciach organizowanych dla mieszkańców Domu, do czynności samoobsługowych.
15. Do zakresu wszystkich czynności związanych z przyjęciem mieszkańca na oddział należy:
1) zebranie dokładnego wywiadu o mieszkańcu od rodziny,
2) zebranie od rodziny danych kontaktowych,
3) założenie historii choroby, zakładanie indywidualnej kart zleceń lekarskich, karty obserwacji, karty oceny wg skali Barthel,
4) pomiar parametrów ciała: tętno, ciśnienie tętnicze oraz odnotować w/w czynności w dokumentacji mieszkańca,
5) sprawdzenie stanu czystości osobistej skóry i głowy,
6) zapoznanie z topografią Domu,
7) zapoznanie z regulaminem mieszkańców i dziennym rozkładem zajęć mieszkańców.
16. Współpracuje z pracownikami Sekcji Socjalno-Terapeutycznej tj.
1) w przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.
2) pełni funkcję pracownika I kontaktu.

17. Tworzy przyjazną atmosferę wśród mieszkańców i współpracowników.
18. Przestrzega przepisy BHP i przeciwpożarowe tj.
1) zna instrukcję ppoż., numery alarmowe, zasady ewakuacji ludzi i sprzętu, użycie sprzętu gaśniczego,
2) eliminuje wszystkie zagrożenia mogące spowodować pożar.
19. Jest zobowiązana w czasie pracy nosić ustaloną odzież ochronną obuwie profilaktyczne, identyfikator.
20. Pielęgniarka wykonuje inne prace zlecone przez upoważnionego pracownika.
II Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej:
dyżur dzienny od 6.00 do 18.
dyżur nocny od 18.00 do 6.00
1.Usługi świadczone przez pielęgniarki muszą być świadczone przez osoby posiadające:
a) wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702).
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokona na podstawie aktualnego wykazu wraz z posiadanymi kwalifikacjami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy.
2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wykonujących usługę. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby świadczącej usługę tylko w uzasadnionych przypadkach: choroba, zdarzenie losowe, nienależyte wykonywanie obowiązków, lub rozwiązania łączącej go z Wykonawcą umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i przekazać mu dane osoby mającej świadczyć usługi.
3. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania usługi przez każdą z osób, dokumenty potwierdzające posiadane przez nią kwalifikacje niezbędne do wykonania usługi. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji ich prawdziwości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79624000-4 - Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie działając w oparciu o art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu do wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.