eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białe Błota › Sukcesywne dostawy środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM OBSŁUGI EDUKACJI I SPORTU W BIAŁYCH BŁOTACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341266082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czysta 1A

1.5.2.) Miejscowość: Białe Błota

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: coeis@bialeblota.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.oswiata.bialeblota.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000561980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Centralna 27

1.5.2.) Miejscowość: Białe Błota

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spbb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbb.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001159814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wierzbowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Łochowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-065

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@splochowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.splochowo.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001237661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zabytkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Przyłęki

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.spprzyleki@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przyleki.edu.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Przedszkole „WRÓŻKA” w Białych Błotach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 090413195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Centralna 27

1.5.2.) Miejscowość: Białe Błota

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wrozka.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrozka.edu.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Żłobek Integracyjny „U MISIA” w Łochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 341264746

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Łochowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-065

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobekumisia@bialeblota.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umisia.bialeblota.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz jednostek obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff2f55dc-a4a7-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00573380

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: COEiS.384.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 408807,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz jednostek obsługiwanych przez COEiS w Białych Błotach w 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 497855,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 497855,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 497855,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AFH Rafał Tomaszewski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy DEXTER Marek Tomaszewski; Paweł Tomaszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 55442942563

7.3.3) Ulica: ul. Przylesie 11

7.3.4) Miejscowość: Ciele

7.3.5) Kod pocztowy: 86-005

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 497855,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-02-19 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.