eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-123dbe1e-c7ce-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-123dbe1e-c7ce-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010424/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa kostki, obrzeży, oporników krawężników oraz płyt ażurowych

1.2.4 Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych w podziale na dwie części:
część I : Dostawa kostki, obrzeży, oporników krawężników oraz płyt ażurowych

Uwaga! Podane przez Zamawiającego ilości lub liczby sztuk poszczególnych materiałów w wykazie rozdział II podrozdział I pkt. 2) SWZ mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego zapotrzebowania Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, nie stanowiąc podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń, w tym odszkodowawczych, z tytułu niezrealizowania całości umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niezrealizowania zamówienia w całości,
b) możliwość dokonywania zmian ilościowych (zmniejszenia/zwiększenia)
w okresie realizacji umowy, w ramach materiałów wyszczególnionych
w wykazie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, jeśli taka zmiana nie spowoduje zwiększenia łącznej szacunkowej wartości zawartej w umowie; ewentualne zmiany liczby sztuk lub ilości nie spowodują zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego,

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wykonania zakresu przedmiotu umowy do 30 % w zakresie ilościowym i wartościowym przedmiotu umowy, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych przyczyn, w tym niezależnych od Zamawiającego wykonanie to nie będzie leżało w jego interesie, w tym w przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
4) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt) 3 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe w stosunku do Zamawiającego, a Wykonawca niniejszym zrzeka się ich dochodzenia.
5) Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia wg bieżącego zapotrzebowania na materiały u Wykonawcy, w dowolnej ilości, przy czym zamówienie takie może być kierowane pocztą, faksem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Szczegóły realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3.1. do SWZ
6) Zamówione materiały muszą posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie obowiązujących norm.

Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy: dla części I – załącznik nr 3.1. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 70300 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - konstrukcyjnych przeznaczonych do budowy i remontów dróg gminnych w podziale na dwie części:
część II : Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

Uwaga! Podane przez Zamawiającego liczby sztuk materiałów w wykazie w rozdziale II podrozdział 1 pkt. 7) SWZ mają charakter szacunkowy i są obliczone na podstawie średniego zapotrzebowania Zamawiającego i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, nie stanowiąc podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń, w tym odszkodowawczych, z tytułu niezrealizowania całości umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie:
a) możliwość niezrealizowania zamówienia w całości,
b) możliwość dokonywania zmian ilościowych (zmniejszenia) w okresie realizacji umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego; ewentualne zmiany liczby sztuk lub ilości nie spowodują zmiany cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wykonania zakresu przedmiotu umowy do 30 % w zakresie ilościowym i wartościowym przedmiotu umowy, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych przyczyn, w tym niezależnych od Zamawiającego wykonanie to nie będzie leżało w jego interesie, w tym w przypadkach spowodowanych okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
9) W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt) 8 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym finansowe w stosunku do Zamawiającego, a Wykonawca niniejszym zrzeka się ich dochodzenia.
10) Zamawiający będzie zamawiał przedmiot zamówienia wg bieżącego zapotrzebowanie na materiały u Wykonawcy, w dowolnej ilości, przy czym zamówienie takie może być kierowane pocztą, faksem drogą elektroniczną lub zgłaszał telefonicznie. Szczegóły realizacji zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3.2. do SWZ

11) Płyty winny być wykonane z betonu o klasie wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 206, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm.

Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy: części II - załącznik nr 3.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

44113100-6 - Materiały chodnikowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 86400 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83461,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95817 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83461,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220175611

7.3.3) Ulica: Wygoda Sierakowska 210

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83461,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108240 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127920 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108240 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo - Handlowa Marcin Czarnowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 193030095

7.3.3) Ulica: Wyzwolenia 48

7.3.4) Miejscowość: Dziemiany

7.3.5) Kod pocztowy: 83-425

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108240 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.