eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żukowice › Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy ŻukowiceOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻUKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŻUKOWICE 148

1.5.2.) Miejscowość: Żukowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-231

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zukowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zukowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f09dc60f-f787-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028030/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zukowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://zukowice.ezamawiajacy.pl. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy RGNiOŚ.271.4.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również
sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452). Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://zukowice.ezamawiajacy.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są
przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet)
https://zukowice.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żukowice, Żukowice 148; 67-231 Żukowice, kontakt: tel. 076 831 42 4, e-mail: gmina@zukowice.pl;- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Żukowice jest Pan Tomasz Wadas kontakt: tel. 509 737 586 iod@glogow.org

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGNiOŚ.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice w łącznej ilości 1851,85 Mg ( ok. 3011 BIG BAGÓW oraz 1804 worków 25 kg) wraz z dostawą w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy lub sołtysa danej wsi na terenie gminy Żukowice, powiat głogowski, woj. dolnośląskie
Zakres zamówienie obejmuje:
- dostawę nawozu granulowanego o zawartości nie mniejszej niż 50% CaO oraz wilgotności max 0,2% i reaktywności 95-100% w ilości 1851,85 Mg, spełniające wymagania Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007 r. (Dz.U. 2021 poz. 76) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. 3 2010 nr 183 poz. 1229) Załącznik Nr 6 „Typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla tych typów”;
- koszty dostawy wapna we wskazane miejsca, koszty załadunku, rozładunku ponosi Wykonawca dostawy;
- wapno nawozowe musi zawierać atesty wydane na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium. Atesty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu dostawy oraz załączy do faktury po zakończeniu realizacji zadania.
- dostawa powinna być realizowana samochodem samowyładowczym o ładowności do 27 Mg. Zamawiający w załączeniu podaje wykaz miejscowości wraz z ilością wapna przypadającą na każdą miejscowość.
- Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy, imienny wykaz rolników z terenu Gminy Żukowice z określeniem ilości, do których należy dostarczyć wapno nawozowe.
- Wykonawca zobowiązany jest to dostarczenia wapna dla poszczególnych rolników wskazanych przez Zamawiającego zgodnie wykazem (dostarczonym w dniu zawarcia umowy) w ilości ok. 163 rolników. Do zrealizowania ww. celu Wykonawca będzie wspomagał się osobami upoważnionymi przez Zamawiającymi oraz sołtysami.
- potwierdzeniem dostarczenia wapna nawozowego będzie wystawiony przez Wykonawcę dowód WZ zawierający: datę dostawy, nazwę Wykonawcy, imię, nazwisko i adres rolnika, rodzaj wapna i ilość należnego wapna, cenę i wartość w zł. Dokument WZ powinien być wystawiony w trzech egzemplarzach i potwierdzony przez rolnika podpisem. Jeden egzemplarz WZ dla Wykonawcy, jeden dla rolnika, jeden dla Zamawiającego (załączony do faktury wystawionej przez Wykonawcę).
- podstawą do wypłacenia należności za wykonanie zamówienia będzie faktura wystawiona dla Gminy Żukowice i załączone do faktury dowody WZ oraz atesty.
- Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia badań dostarczanego przez Wykonawcę wapna w trakcie realizacji zadania.
- podaną ilość wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania
całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od
zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez
jakichkolwiek konsekwencji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł;;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie dotyczące dostawy co najmniej 500 Mg wapna nawozowego. Z powyższej informacji powinno wynikać, że zadanie zostało wykonane
należycie (załącznik do SWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju, daty zakończenia i zlecających, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem do SWZ).
2. opłaconą polisę - a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna na dzień składania ofert).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych potwierdzających spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do SWZ; 2. Oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu/spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) 3. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty); 5.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00zł.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Wadium musi zostać przesłane do Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium może być przesłane wraz z ofertą (skompresowane do jednego pliku).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art.125 pzp składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w przypadkach wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu platformy https://zukowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.