eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzemieniewo › "Dostawa sprzętu do rehabilitacji oraz oprogramowania do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie".Ogłoszenie z dnia 2023-05-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa sprzętu do rehabilitacji oraz oprogramowania do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411049548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górzno 63

1.5.2.) Miejscowość: Krzemieniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-120

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 5361 200

1.5.8.) Numer faksu: 65 5369452

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@rehabilitacjamsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rehabilitacjamsw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa sprzętu do rehabilitacji oraz oprogramowania do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3719f434-f949-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00225706/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 "Dostawa sprzętu do rehabilitacji oraz oprogramowania do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal, kontakt@rehabilitacjamsw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
12.3.1. miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl , zwanym dalej „miniPortalem”,
12.3.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, zwanym dalej „ePUAP”
oraz (za wyjątkiem składania ofert)
12.3.3. poczty elektronicznej: kontakt@rehabilitacjamsw.pl
12.4. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
12.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
12.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
12.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
12.8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12.9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania należy wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
12.10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
12.11. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12.12. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl
12.13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
12.14 Wszelkie załączniki do oferty oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ należy załączyć do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzyć je podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tj. każdy załącznik do oferty musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
12.15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.: „Dostawa sprzętu do rehabilitacji oraz oprogramowania do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie” oraz w celu zawarcia i wykonania umowy dostawy.
22.2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo, tel. 65 536 12 00, e-mail: kontakt@rehabilitacjamsw.pl
22.3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodo@rehabilitacjamsw.pl , tel. 65 536 12 00
22.4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
22.5. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora.
22.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia i wykonania umowy na wykonanie zamówienia, a także przez okres wynikający z przepisów prawa.
22.7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
22.8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
22.9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 15 ust. 1-3, art. 16 i art. 18 ust. 1 RODO podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 i art. 76 ustawy Pzp.
22.10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do przeprowadzenia w/w postępowania oraz zawarcia i wykonania umowy na realizację zamówienia.
22.11. Dane osobowe przetwarzane w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
22.12. Dane osobowe przetwarzane w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami udostępnia się na stronie www.bip.rehabilitacjamsw.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 22.9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wynikające z art. 15 ust. 1-3, art. 16 i art. 18 ust. 1 RODO podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 i art. 76 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do rehabilitacji ruchowej, treningu pasywnego i aktywnego wspomagającego nogi i ręce - 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Laser wysokoenergetyczny ze skanerem 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stół rehabilitacyjny z funkcją drenażu - 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mobilny aparat do elektroterapii - 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Schody z poręczami do nauki chodu - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych wraz z tabletami - 4 komplety.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zaoferowanego urządzenia.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy przedmiotu zamówienia.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają:
7.1.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto, w celu spełnienia niniejszego kryterium Wykonawca winien złożyć oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7.1.2. Warunek posiadania zdolności technicznej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania zdolności technicznej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o wartości ogółem nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto, a w przypadku składania oferty tylko na dostawę sprzętu do rehabilitacji opisanego w załączniku nr 1C do SWZ lub załączniku 1D do SWZ o wartości ogółem nie niższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca do załącznika nr 6 do SWZ dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności technicznej, tj. przedstawi dowody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
7.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 lub 7 ustawy Pzp, przy czym w tych przypadkach, Wykonawca nie zostanie wykluczony, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub opłat na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
7.2. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę na „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 2 do SWZ) oraz załączyć dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami poszczególnych punktów SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne i oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9. Dokumenty składane na wezwanie – podmiotowe środki dowodowe.
9.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wykazu wykonanych zamówień według załącznika nr 6 do SWZ,
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców krajowych),
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców krajowych).
9.2. Wykonawcy zagraniczni zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. d) i e) SWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
9.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz zgodnie z art. 117 ustawy Pzp.
Pozostałe warunki przedstawiono w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1. Ofertę składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ („Formularz ofertowy”), wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę.
8.2. Do oferty załącza się podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przez Zamawiającego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu oraz podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (vide: pkt. 12.14 SWZ). Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ.
8.3. Do oferty załącza się dokumenty, np. świadectwa, certyfikaty, dokumenty gwarancyjne potwierdzające spełnianie wymagań wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (vide: załączniki nr 1A – 1F do SWZ).
8.4. W przypadku oferty na dostawę systemu do rehabilitacji i treningu funkcji poznawczych wraz z tabletami (vide: załącznik nr 1F do SWZ), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą próbki w postaci dostępu do systemu w wersji DEMO w formie on line lub w formie dowolnego nośnika (np. laptop, tablet, pendrive) zawierającego prezentację kilku wybranych przykładów zadań (ćwiczeń) dla każdego z modułów. W przypadku dostępu do wersji DEMO w formie on line, dostęp ten musi być ważny do momentu prawomocnego wyboru oferty najkorzystniejszej.
Brak zgodności próbki z wymaganiami granicznymi wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia (vide: załącznik nr 1F do SWZ) spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Złożenie próbki w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie składania ofert powinno nastąpić w siedzibie Zamawiającego.
Próbka nie podlega uzupełnieniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w formie praktycznej prezentacji, z wykorzystaniem próbki, określonych funkcjonalności oprogramowania potwierdzonych przez Wykonawcę w składanej ofercie, przedstawionych w Załączniku nr 1F do SWZ.
Zamawiający przewiduje zwrot próbek złożonych na nośniku po prawomocnym wyborze oferty najkorzystniejszej.
8.5. Do oferty Wykonawca załącza również pełnomocnictwa dla osób nie będących właścicielami podmiotu gospodarczego lub członkami zarządu – w przypadku upoważnienia ich do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8.6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.5 musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
8.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ustawy Pzp).
8.7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Pozostałe warunki przedstawiono w SWZ pkt 8.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
9.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz zgodnie z art. 117 ustawy Pzp.
9.4.2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wymogi dotyczące formy pełnomocnictwa określa pkt. 8.6. SWZ.
9.4.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie, których oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę.
9.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły „spełnia – nie spełnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.