eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup danych telemetrycznych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zakup danych telemetrycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010182401

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-015

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@krrit.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/krrit

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://krrit.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup danych telemetrycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51335614-c0e0-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00086226

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/DM/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 641417,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zanonimizowanych danych telemetrycznych i udzielenie licencji do korzystania z Baz Danych telemetrycznych oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania i analiz przedmiotowych Baz Danych przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie z zakresem określonym w OPZ (dalej jako Oprogramowanie).
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zagwarantuje:
1) dostęp do Bazy Danych od dnia 1 marca 2024 roku w zakresie i na zasadach opisanych w OPZ oraz PPU;
2) dostęp do archiwalnych Baz Danych telemetrycznych obejmujących okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2024 roku wraz z Oprogramowaniem niezbędnym do potrzeb związanych z wykorzystaniem i analizą przedmiotowych Baz Danych na zasadach określonych w OPZ i IPU.
3) udostępnienie Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez okres obowiązywania umowy oraz przez 3 miesiące po upływie okresu obowiązywania umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne wymagania względem zakresu badań telemetrycznych i Baz Danych oraz minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne Oprogramowania do odczytu Baz Danych, a także warunki i sposób realizacji zamówienia zawarte są w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z dwóch zasadniczych elementów: danych telemetrycznych w postaci Baz Danych oraz oprogramowania niezbędnego do korzystania i analizy przedmiotowych Baz Danych. Mając na uwadze powyższe, przedmiot zamówienia nie sposób rozsądnie podzielić na części z dwóch zasadniczych przyczyn. Przede wszystkim, czynności opisane w OPZ oraz PPU wzajemnie się przenikają i są komplementarne względem siebie stanowiąc całość realizacji pewnych procesów. Istnieje wysoka zależność pomiędzy zamawianymi elementami zamówienia, uniemożliwiająca jego podział na części. Podsumowując, wszystkie czynności realizowane w ramach przedmiotu zamówienia mają to samo przeznaczenie, występuje łatwość realizacji całości przedmiotu zamówienia przez jednego Wykonawcę bez konieczności zawierania konsorcjum, do całości przedmiotu zamówienia mają zastosowanie te same przepisy oraz nie nastąpiło zawężenie konkurencji, co można wywieść wprost z postępowań przeprowadzonych w latach poprzednich. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w jednym czasie i będzie służyć jednemu celowi.
6. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
79300000-7 – badania rynkowe i ekonomiczne, ankietowanie i statystyka
79310000-0 – usługi badania rynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809798 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 809798 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 809798 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGB Nielsen Research Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9511171598

7.3.3) Ulica: Burakowska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-066

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 809798 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.