eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietówOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 27 61 201

1.5.8.) Numer faksu: 17 27 61 264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aekretariat@zozstrzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pozostałych artykułów spożywczych z podziałem na 8 pakietów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95878c8b-d4f4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00229026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069997/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Artykuły spożywcze - pozostałe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161126/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 544011,22 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 273281,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 RYBY w ilości i asortymencie określonych w SWZ - formularzu asortymentowo
cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 21666,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Mięso drobiowe głęboko mrożone w asortymencie i ilości podanych w SWZ -
formularzu asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 37932,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Warzywa i owoce mrożone w asortymencie i ilości opisanych w formularzu
asortymentowo - cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 22026,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4: Przyprawy oraz produkty pozostałe w asortymencie i ilości podanych w SWZ -
formularz asortymentowo-cenowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 15831000-2 - Cukier

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142100-9 - Miód naturalny

03211300-6 - Ryż

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15131310-1 - Pasztety

15331110-1 - Przetworzone warzywa korzeniowe

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15331462-3 - Groch puszkowany

15332296-5 - Dżem truskawkowy

15613300-1 - Produkty zbożowe

15851100-9 - Makaron niegotowany

15863000-5 - Herbata

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15871273-8 - Majonez

4.5.5.) Wartość części: 62895,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5: Warzywa i owoce w asortymencie i ilości wymienionych w SWZ - formularz
asortymentowo-cenowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221112-4 - Marchew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221410-3 - Kapusta

03222321-9 - Jabłka

4.5.5.) Wartość części: 64408,80 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6: Ziemniaki w asortymencie i ilości podanych w SWZ w formularzu
asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 14400,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7: Jajka kurze w asortymencie i ilości podanych w SWZ - formularzu
asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 10440,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8: Woda mineralna w ilości podanych w SWZ - formularzu
asortymentowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 39513,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6243,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7225,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6243,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jawit A. i J. Białas, L. i W. Lampara Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6840006798

7.3.3) Ulica: Mięsowicza 2a

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6243,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-02 do 2022-09-02

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18585,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Mięsny Nowy Maxpol R. J. Kizior Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720008583

7.3.3) Ulica: ul. Leśna 2

7.3.4) Miejscowość: Brzeźnica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-207

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13650,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-06 do 2022-09-06

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7410,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jawit A. i J. Białas L. i W. Lampara Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6840006798

7.3.3) Ulica: ul. Mięsowicza 2a

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6375,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-02 do 2022-09-02

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18638,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21333,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18638,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNIMA-POL Biernacki, Dominikowski Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9731019680

7.3.3) Ulica: ul. Zrojowa 4

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-142

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18638,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-02 do 2022-09-02

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W pakiecie nr 5 została złożona jedna oferta przez firmę Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska SOPEX 38-400 Krosno ul. Składowa 2. Powyższy Wykonawca uchylił się od podpisania umowy. W związku z brakiem, następnej oferty, która mogłaby być uznana za najkorzystniejszą Zamawiający unieważnia postępowanie w pakiecie nr 5.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17209,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17209,20 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w tym pakiecie przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 3.600,00 zł. Zamawiający odrzucił ofertę nr 6 z powodu braku podpisu elektronicznego . Oferta nr 7 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zatem postępowanie zostało unieważnione w tym pakiecie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7200,00 PLN

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2925,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie OVO-RES Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170092475

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 16

7.3.4) Miejscowość: Boguchwała

7.3.5) Kod pocztowy: 36-040

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-06-13 do 2022-09-13

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy PZP, tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.