eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002830332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowo 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-265

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@mopsgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea7fac99-c5a7-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035298/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095597

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.42/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 24320 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie sesji terapii systemowej rodzin wskazach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w zakresie profilaktyki szeroko rozumianych dysfunkcji rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od alkoholu z historią doświadczeń traumatycznych i/lub borykających się z trudnościami w bliskich relacjach.
2. Zamawiający wymaga, aby jedna sesja terapeutyczna trwała 75 minut.
3. Przedmiot zamówienia dotyczy prowadzenia sesji terapii systemowej rodzin wymienionych w ust. 1 , maksymalnie 76 sesji do końca trwania umowy, maksymalna równoczesna liczba korzystających z sesji – 4 rodziny.
4. Liczba sesji jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb rodzin. Zamawiający zakłada, że każda rodzina skierowana przez Zamawiającego na psychoterapię rodzin może z niej korzystać w okresie realizacji przedmiotu umowy z częstotliwością 2 sesje w miesiącu. W szczególnych uzasadnionych przypadkach częstotliwość może ulec zmianie. Jednak zakłada się, że maksymalna liczba sesji nie przekroczy 3 w miesiącu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24320 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24320 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24320 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fabryka słów. Centrum rozwoju. Anna Wyszkowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1132140187

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 218/6

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-266

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24320 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.