eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa szczepionekOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa szczepionek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470871759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łęczycka 24A

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 427164161

1.5.8.) Numer faksu: 427164161

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodnie.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przychodnie.zgierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa szczepionek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723b2feb-9e70-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065627/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa szczepionek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079161/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/382/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 416203,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

szczepionki „kompatybilne”, z możliwością podania jednoczasowo
a) szczepionka skojarzona – 6 walentna p/błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis, haemophilus influenza i WZW typu B. Rozpuszczalnik w strzykawce, część liofilizowana w fiolce + 2 igły – 425 sztuk,
b) szczepionka p/wirusom ROTA podawana w systemie 2 dawkowym. Doustna w strzykawce – 125 sztuk,
c) szczepionka p/chorobom wywołanym przez meningokoki typu B. Ampułkostrzykawka – 180 sztuk;
d) Szczepionka przeciwko odrze, śwince , różyczce podawana w systemie jednodawkowym rozpuszczalnik w strzykawce + część liofilizowana w fiolce + 2 igły – 110 sztuk;

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 185185,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Pakiet nr 2 – szczepionka przeciw grypie dla dorosłych. Ampułkostrzykawka tetra– 550 sztuk;

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 25462,96 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Pakiet nr 3 – Szczepionka p/chorobom wywołanym przez streptococcus pneumoniae zawierająca 13 serotypów. Strzykawka + 2 igły – 245 sztuk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 57407,41 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Pakiet nr 4 –szczepionki absorbowane przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – 100 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 4629,63 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Pakiet nr 5 - szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewięciowalentna w dawce 0,5 ml - 300 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 143518,52 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Pakiet nr 6 - szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego typu 16,18 w dawce 0,5 ml - 250 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.5.5.) Wartość części: 64814,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188267,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188267,6 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188267,6 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Service sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188267,6 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-04 do 2023-08-03

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23441 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24612,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23441 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Puławskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23441 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-28 do 2023-04-27

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60855,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61789 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60855,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tramco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242625887

7.3.3) Ulica: Wolskie 14

7.3.4) Miejscowość: Wolskie

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60855,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-04 do 2023-08-03

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5373 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLYPHARM S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220103650

7.3.3) Ulica: ul. Barska 33

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-315

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-04 do 2023-08-03

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101412 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101412 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101412 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942556799

7.3.3) Ulica: ul. Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-613

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101412 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-01 do 2022-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64355 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64355 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64355 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GSK Services sp. z o. o. , 60-322

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792254227

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 189

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-322

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64355 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.