eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Zakup usług transportowych i przeładunkowych."Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zakup usług transportowych i przeładunkowych.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261577115

1.5.8.) Numer faksu: 261577204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.zakupy@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup usług transportowych i przeładunkowych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ac07935-f575-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057920/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Zakup usług transportowych i przeładunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ XXI
KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄ REGULACJE ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup usług transportowych i przeładunkowych. – 21/z/2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Przetwarzanie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres wskazany w SWZ (np. wizerunek, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia aktu stan cywilny) będzie oparte na zgodzie Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaka jest przekazanie/złożenie przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/z/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – usługa autobusowego/mikrobusowego transportu osób;

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o
Opcja dla zadania nr 1 – wartość zwiększenia zamówienia o 80% zamówienia podstawowego netto;
Opcja dla zadania nr 2 – wartość zwiększenia zamówienia o 60% zamówienia podstawowego netto;

Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zwiększania wartości umowy w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ za określone w ofercie ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
3. Stosownie do przepisów o finansach publicznych, przewidujących, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu finansowego (wydatków), dodatkowe zamówienie może być zrealizowane do 31.12.2023 r. pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego na ten cel środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na rok 2023.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony
w niniejszej SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – usługi przeładunkowe dźwigami wraz z operatorem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Zamawiający w ramach prawa opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy, zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o
Opcja dla zadania nr 1 – wartość zwiększenia zamówienia o 80% zamówienia podstawowego netto;
Opcja dla zadania nr 2 – wartość zwiększenia zamówienia o 60% zamówienia podstawowego netto;

Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zwiększania wartości umowy w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ za określone w ofercie ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
3. Stosownie do przepisów o finansach publicznych, przewidujących, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu finansowego (wydatków), dodatkowe zamówienie może być zrealizowane do 31.12.2023 r. pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego na ten cel środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na rok 2023.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do wykonywania określonej gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności zawodowej.:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada:

• aktualną (ważną) licencję:
dla zadań nr 1 oraz 2 posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób na trasach krajowych zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. nr 180 z późn. zm.);

Wykonawca winien wykazać, że posiada ważną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) adekwatne do oferowanego pojazdu. Dokumenty, o których mowa powyżej, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
Uwaga: w sytuacji gdy czas obowiązywania licencji o której mowa powyżej, jest krótszy niż termin realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ich ciągłości przez cały okres objęty zamówieniem.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni posiadanie koncesji w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 114 ustawy Pzp,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy PZP, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. dokument
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Zdolność do realizacji usługi musi spełnić co najmniej ten członek konsorcjum, który faktycznie będzie realizował usługę.

2) Warunki udziału w postępowaniu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
a) dla zadania 1, dysponuje pojazdami:
 autobusem posiadającym 50 +/- 7 miejsc siedzących (wraz z kierowca), z możliwością regulacji pochylenia oparcia, oraz posiadającym sprawny układ ogrzewania i klimatyzacji oraz wysokie luki bagażowe umożliwiające załadunek instrumentów muzycznych w futerałach (w tym również wielkogabarytowych – maksymalne wymiary 90x90 cm i 90x120 cm);
 autobusem posiadającym 50 +/- 7 miejsc siedzących (wraz z kierowca), z możliwością regulacji pochylenia oparcia, oraz wyposażonym w sprawny układ ogrzewania i klimatyzacji;
 autobusem posiadającym 20 +/- 6 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), wyposażonych w zagłówki, posiadające możliwość regulacji pochylenia oparcia oraz wyposażonym w sprawny układ ogrzewania i klimatyzacji;
 mikrobusem posiadającym 9 miejsc siedzących (wraz z kierowcą), wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zagłówki i możliwość regulacji pochylenia oparcia oraz wyposażonym w sprawny układ ogrzewania i klimatyzacji;
Pojazdy którymi dysponuje Wykonawca muszą być sprawne technicznie charakteryzujące się normą emisji spalin nie niższą niż euro 5, wyposażone w systemy ABS i ESP (lub inne systemy elektronicznej stabilizacji pojazdu), sprawną klimatyzację i ogrzewanie, posiadać aktualne badania techniczne, polisy OC i NNW oraz inne dokumenty które tego typu środki transportowe muszą obligatoryjnie dysponować. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego powyższe dokumenty;
b) dla zadania 2, dysponuje:
 pojazdami odpowiednimi do wykonywania zadań w wszystkich rodzajach usług wskazanych w formularzu cenowym, tj:
Minimum 1 dźwig 30 TON lub większy.
Minimum 1 dźwig 50 TON lub większy.
Minimum 1 dźwig 70 TON lub większy.
Minimum 1 dźwig 90 TON lub większy.
Minimum 1 dźwig 120 TON lub większy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – dotyczy zadań nr 1 i 2, dla potwierdzenia warunku określonego w SWZ rozdział VII p.2)-

2) Wykaz sprzętu –dot. zadań nr 1 oraz 2, zgodnie z zał. nr 6 do SWZ.
- dla potwierdzenia warunku określonego w SWZ rozdział VII p.2).

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków
 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronic3znych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
b) formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ.

2. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ:
1) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SWZ).
Oświadczenie składają odrębnie:
˗ Wykonawca
˗ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy);
2) PEŁNOMOCNICTWO do złożenia oferty
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy)
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
4) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
do wykonania zamówienia (załącznik nr 8 do SWZ) – do oferty jeżeli dotyczy,
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu:
kopię opłaconej i ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia na kwotę minimum:
a) 500 000,00 zł (na dzień podpisania umowy) – dla zadania nr 1
b) 5 000 000,00 zł (na dzień podpisania umowy) – dla zadania nr 2
tj. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę składki ubezpieczeniowej, o ile z treści polisy nie wynika, że składka została zapłacona:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowy warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca;
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający nie żąda sumowania wartości polis poszczególnych zadań – obowiązuje jedna polisa – najwyższą wartościowo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do wykonywania określonej gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności zawodowej.:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada:

• aktualną (ważną) licencję:
dla zadań nr 1 oraz 2 posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób na trasach krajowych zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. nr 180 z późn. zm.);

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 117 ustawy PZP, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada ww. dokument
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Zdolność do realizacji usługi musi spełnić co najmniej ten członek konsorcjum, który faktycznie będzie realizował usługę.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy –
wg załącznika nr 7 do SWZ
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania,
o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa ten z Wykonawców, który potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, określonych w rozdziale VII. SWZ.
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy zał nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/14wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.