eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki › Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dusznikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Duszniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-550

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612919075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@duszniki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dusznikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5726a905-b1ae-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022145/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach w części dotyczącej pomieszczenia garażu do przechowywania samochodu pożarniczego. Lokalizacja zamierzenia budowlanego – działka nr ewid. 1112 i 1113 (obręb Duszniki), położona przy ul. Św. Floriana 5 w Dusznikach. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej „STWiORB”), które to dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SWZ – podzielony na następujące foldery: I. PB – Projekt techniczny rozbudowy budynku OSP
w Dusznikach (w tym branża budowlana, instalacyjno-elektryczna, instalacyjno-sanitarna;
II. PB – Projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku OSP w Dusznikach; III. Przedmiar robót; IV. STWiORB.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz na ustalonych umową warunkach.
3. Przedmiot zamówienia objęty jest pozwoleniem na budowę nr 1101/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
4. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych
i porządkowych; zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy; wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu; wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej; udziału osób pełniących indywidulane funkcje w budownictwie,
tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy; planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wypełnienia warunków wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie to konieczne lub dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
6. Wycenę robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia należy dokonać
wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
7. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia przy stosowaniu dostaw, urządzeń, materiałów itp. Jako prototyp, seria próbna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie nowe urządzenia. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami
i aprobatami technicznymi.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez STWiORB lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Zamawiającego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy
z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów.
9. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę, użyte w SWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane jako minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard. Dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ i jej załącznikach.
10. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, tym samym Wykonawca może przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań, Zamawiający rozumie przez to, że w ofercie ujęto materiały i rozwiązania opisane w SWZ i jej załącznikach przez Zamawiającego.
11. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wykonywanie bezpośrednio czynności o charakterze robót budowlanych m. in. branży robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku OSP oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. Tym samym przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadań, wszystkich pracowników fizycznych (tj. robotnik budowlany wykonujący prace budowlano-montażowe przy rozbudowie budynku OSP), a także prowadzących pojazdy (kierowców), obsługujących maszyny i urządzenia (operatorów). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot umowy, tj. kierujących pojazdami, operatorów maszyn i urządzeń, operatów sprzętu, osób wykonujących prace fizyczne (tj. prace budowlano-montażowe), przewidzianych do wykonywania w ramach czynności polegających na rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikać będą także z dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
12. Wymagania dotyczące zatrudnienia, weryfikacji zatrudnienia oraz czynności kontrolnych Zamawiającego wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 11 do SWZ - Projekt Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę.
13. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22 lipca 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 232470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399783,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.