eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudawa › usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Fundacja im. Brata Alberta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350554888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radwanowice 1

1.5.2.) Miejscowość: Rudawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-064

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.korbiel-bok@albert.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://albert.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df3674fc-d3ea-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df3674fc-d3ea-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08dc360e-e750-bb95-904a-2900019aa6ab#page=3&field=field_218130EE2BD925014C2736448651F03C

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), w celu utrzymania w poufności tych informacji, Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający jest administratorem danych osobowych Wykonawcy. Dane kontaktowe: Radwanowice 1, 32-065 Rudawa, adres e-mail: zarzad@albert.krakow.pl, telefon +48 12 283 90 80, +48 12 283 87 59.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@albert.krakow.pl.
c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa PZP”, ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Zamawiającego.
e) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przez czas niezbędnej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
f) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
g) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
h) Wykonawca posiada:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) Wykonawcy nie przysługuje:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa
w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j) Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
k) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
l) Zgłoszenie przez Wykonawcę żądania ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób z niepełnosprawnościami do Świetlicy Terapeutycznej zlokalizowanej w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 9 wraz z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki (oprócz kierowcy) dla osób z niepełnosprawnościami w czasie przewozu, w dniach od poniedziałku do piątku, na trasie w powiecie Chrzanowskim, dziennie około 160 km, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. z wyłączeniem okresu od 22.07.2024 r. do 16.08.2024 r. (przerwa wakacyjna)

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu osób z niepełnosprawnościami, będących podopiecznymi Fundacji im. Brata Alberta Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach wraz z zapewnieniem w ramach usługi transportowej dodatkowej (oprócz kierowcy) osoby do opieki dla podopiecznych w czasie przewozu. Usługa dotyczy przewozu podopiecznych do Świetlicy Terapeutycznej oraz ich odwozu do domów po zakończonych zajęciach, w dniach od poniedziałku do piątku, na dwóch trasach w powiecie krakowskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności określonych w art 108 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835);
Oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą - załącznik nr 2 do SWZ;
2. spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadają licencję uprawniającą do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w art. 5b ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
Oceny spełnienia warunku w zakresie posiadania uprawnień Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający ponadto zweryfikuje uprawnienia Wykonawcy w oparciu o publiczny Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego dostępny pod linkiem: https://kreptd.gitd.gov.pl/ .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty dla zadania 1 i/lub 2 – podgląd oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca składający ofertę na jedno z zadań, wypełniając ofertę wpisuje cenę jedynie dla zadania, na które składa ofertę. Wykonawca składający ofertę na dwa zadania, wpisuje cenę dla zadania 1 oraz 2.
2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 221).
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 2 do SWZ.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną, o której mowa w punkcie XIII, w terminie składania ofert zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie, że usługi wymagające posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wskazane w punkcie XI.2 SWZ, wykonają ci spośród Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy wymagane uprawnienia posiadają.
5. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę:
• na wykonanie zadania 1 pn. Świadczenie usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na rzecz Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie wnosi wadium w wysokości 1 700,00 PLN, przelewem na rachunek bankowy 49 1240 4533 1111 0010 3339 3806;
• na wykonanie zadania 2 pn. Świadczenie usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na rzecz Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach wnosi wadium w wysokości 1 700,00 PLN, przelewem na rachunek bankowy 22 1240 4533 1111 0010 3323 5018.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacone przelewem na rachunek bankowy musi mieć z dopisek wskazujący zadanie, którego dotyczy tj.:
Wadium w postępowaniu na realizację usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na rzecz Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie – zadanie 1
lub
Wadium w postępowaniu na realizację usługi krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na rzecz Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach – zadanie 2.
Wykonawca składający dwie oferty na wykonanie każdego z zadań wnosi dwa wadia.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku Zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie niepieniężnej - gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 5 musi obejmować cały okres
związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo wskazujące postępowanie, którego dotyczy oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z podaniem adresu ich siedziby a także ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania składa się wraz z ofertą.
3. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym także przez pełnomocnika.
4. Ofertę składa i podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w punkcie XIV.3 składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres zmian i warunki ich wprowadzania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3_1 oraz 3_2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df3674fc-d3ea-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.