eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Remont dróg, profilowanie i wyrównywanie dróg gruntowych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg, profilowanie i wyrównywanie dróg gruntowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48672115511

1.5.8.) Numer faksu: +48672161236

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7af38308-c1be-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg, profilowanie i wyrównywanie dróg gruntowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7af38308-c1be-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056544/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Profilowanie dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00089829

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.5.2024.V

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie remontu, profilowania i wyrównania dróg gruntowych oraz transport i wbudowanie kruszywa dostarczonego przez wykonawcę wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Szydłowo. Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdni.
2. Szacunkowa długość dróg gruntowych przewidzianych do profilowania i zagęszczania wynosi 85 km.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w następujących wariantach:
- Profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem podłoża;
- Profilowanie drogi z uzupełnieniem kruszywem łamanym granitowym frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem podłoża;
- Profilowanie drogi z uzupełnieniem kruszywem łamanym betonowym frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem.
4. Równanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg, obejmuje wykonanie następujących czynności:
1) wyprofilowanie drogi;
2) wbudowanie kruszywa zakupionego przez Wykonawcę, grubość warstwy do 10 cm po zagęszczeniu na szerokości ok. 4,0 m;
3) profilowanie i wałowanie na szerokości ok. 4,0 m;
4) spadki poprzeczne 2-5 %;
5) wyrównanie pobocza oraz uprzątnięcie terenu.
5. Przed przystąpieniem do prac Zamawiający przedstawi Wykonawcy wybrany wariant wykonania profilowania lub profilowania z uzupełnieniem kruszywem na danym odcinku drogi.
6. Kruszywo dostarcza Wykonawca na swój koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
7. Zastrzega się, że przytoczone ilości planowane do wykonania robót budowlanych są ilościami szacunkowymi, nie są dla Zamawiającego obligatoryjne i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb.
8. Zamawiający gwarantuje minimalny poziom zlecenia prac na poziomie 70 % całkowitej oszacowanej ilości prac.
9. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót na drodze. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.
10. Podczas przejazdu walcem po drogach innych niż gruntowe [np.: drogi asfaltowe, drogi z kostki betonowej], walec musi być zabezpieczony gumą.
11. Przedmiot zamówienia obejmuje również ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności podczas realizacji zamówienia w tym zwrócenia szczególnej uwagi na istniejące uzbrojenie w pasie drogi tj. np.: studnie kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie sieci wodociągowe itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącego uzbrojenia w pasie drogi.
13. W przypadku awarii sprzętu lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie, objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt zastępczy na warunkach identycznych jak w umowie.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 603,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387641911

7.3.3) Ulica: Staszica 58a

7.3.4) Miejscowość: Ujście

7.3.5) Kod pocztowy: 64-850

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.