eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005281096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 33

1.5.2.) Miejscowość: Jaktorów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-313

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 856-40-44

1.5.8.) Numer faksu: 46 856-40-44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: admin@gopsjaktorow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopsjaktorow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91e0a58c-8d21-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91e0a58c-8d21-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517051

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.26.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.
2.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione a którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną Decyzją administracyjną w miejscu zamieszkania tych osób.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją Przedmiotu zamówienia:
3.Osoby wykonujące usługi opiekuńcze, nie mogą być karane, muszą być sprawne fizycznie i intelektualnie, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności, chyba, że stwierdzona niepełnosprawność nie ogranicza zdolności do pracy, nie mogą przekraczać 65 roku życia, zdolne do wykonywania ciężkich prac fizycznych, kulturalne, posiadające umiejętność utrzymania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, zobowiązać się do przestrzegania tajemnicy służbowej.
4.Świadczenie usług objętych zamówieniem odbywać się będzie codziennie, również w niedziele i święta, przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-19.00.
5.Wymiar świadczonych usług w dni powszednie wynosi orientacyjnie 20.100 godzin rocznie oraz 400 godzin rocznie w niedziele i święta.
6.Zakres usług opiekuńczych: Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
1) pomoc w samoobsłudze,
2) pomoc w ubieraniu się,
3) dokonywanie zakupów,
4) przygotowywanie posiłków ( w tym posiłków dietetycznych),
5) karmienie,
6) przynoszenie węgla i palenie w piecu,
7) pranie bielizny osobistej odzieży i bielizny pościelowej,
8) odnoszenie rzeczy do prania do punktów pralniczych i ich odbiór,
9) utrzymanie w czystości pomieszczeń osoby objętej pomocą ( w tym sprzątanie po wykonywanych pracach domowych),
10)załatwianie niezbędnych spraw urzędowych,
11)wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zaspokajania codziennych potrzeb życiowych
12)opieka higieniczna, obejmująca zapewnienie higieny osobistej i higieny pomieszczeń, w szczególności:
pomoc w wykonywaniu czynności higieny osobistej ( w tym przy toalecie porannej i wieczornej oraz przy myciu głowy), pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych ( w tym zmiana pieluch), dbanie o higienę paznokci kończyn dolnych i górnych, zmian pozycji ciała osoby mającej trudności w poruszaniu się bądź nie poruszającej się, zmiana bielizny pościelowej, mycie okien u osób samotnych (2 razy w roku), wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia higieny osobistej i higieny pomieszczeń.
13)zalecona przez lekarza pielęgnacja a w szczególności:
nawiązanie i utrzymanie kontaktu z lekarzem specjalistą (m.in. psychiatrą, neurologiem) osoby objętej pomocą w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zleconych usług, dbanie o toaletę przeciwodleżynową, podawanie leków, zakładanie kompresów i okładów, prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich.
14)zapewnienie kontaktów z otoczeniem, obejmujące przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz utrzymanie kontaktów ze środowiskiem i otoczeniem, poprzez udzielanie wsparcia psychicznego i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, a także poprzez udzielanie pomocy w komunikowaniu się z innymi osobami oraz pomocy w poruszaniu się, w szczególności: podejmowanie działań mających na celu pomoc w zdobywaniu zaufania do środowiska i otoczenia oraz w nawiązaniu kontaktu ze środowiskiem i otoczeniem, pomoc w dojściu do lekarzy, na zabiegi, na zajęcia terapeutyczne itp. oraz w powrocie do domu, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza i zajęć terapeutycznych, towarzyszenie na spacerach, pomoc w utrzymaniu kontaktu z rodziną i otoczeniem, czytanie prasy i książek, pisanie listów, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia kontaktów z otoczeniem i środowiskiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 685110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 830250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 685110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Libera s. c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146261747

7.3.3) Ulica: oś. Słoneczna 14 lok 21

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 701820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.