eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Rewaloryzacja parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w RussowieOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewaloryzacja parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000639512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumwkaliszu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumwkaliszu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewaloryzacja parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fe384b0-f6a5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewaloryzacja parku przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0091/17 dotyczącą realizacji zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, a także oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej (oznacza
to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, tel. 62 757 16 08;
• inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Hofman, tel. 62 757-16-08; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.
„Rewaloryzacja terenu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu. I etap”, nr sprawy 1-TP-2022, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp),
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawą”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4-TP-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Pozwoleniem Nr 140/2020/A z dnia 28.02.2020 r. na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich
przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków należy wykonać opracowanie sposobu postępowania z drzewami po
zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazać to opracowanie Zamawiającemu oraz wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac. Przed złożeniem oferty wymagane jest
przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem. W celu dokonania wizji
należy kontaktować się z kierowniczką oddziału Dworek w Russowie panią Renatą Ziętek tel.: 669 996 518, e-mail:
zietek@muzeumwkaliszu.pl. Oferent po dokonaniu wizji lokalnej otrzyma potwierdzenie, które należy dołączyć w formie
skanu do składanej oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77311000-3 - Usługi utrzymania ogródków ozdobnych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT. Zamawiający oceni i
porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
zakresie:
a) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia., tj.: Wykonawca musi dysponować:
• 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w nadzorze nad inwestycją za minimum
500.000,00 zł oraz, która odbyła co najmniej 3 letnią praktykę zawodową przy rewitalizacji obiektów wpisanych do rejestru
zabytków,
• kierownikiem robót, który: posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów
wyższych na jednym z następujących kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub uzyskał
zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji w zakresie kierowania robotami w specjalności prac konserwatorskich,
polegających na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju
zieleni zabytkowej zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1609); oraz odbył co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji lub budowie
tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, posiadającym kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami,
• pilarzem z ukończonym kursem pilarza drzew, który odbył co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie
pielęgnacji drzewostanu na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków,
• ogrodnikiem z ukończoną szkołą ogrodniczą (zasadniczą, średnią lub wyższą), który odbył co najmniej 12 - miesięczną
praktykę zawodową w branży związanej z pielęgnacją zieleni na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków,
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej t.j.: Zamawiający wymaga, aby uczestnik postępowania był
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł za jedno wydarzenie,
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, t.j.: - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na kompleksowych pracach konserwacyjnych na terenach parkowych w
zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. pracach konserwacyjnych prowadzonych na terenie
parków wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na
kompleksowych pracach konserwacyjnych zieleni parkowej w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. pracach związanych z pielęgnacją zieleni, prowadzonych na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków,
o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu
nawierzchni utwardzonych na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł
brutto
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie
ogrodzenia na terenie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto
c) sprzętem w celu realizacji zamówienia tj.: samochodem transportowym do 5 ton (1 szt.), kosiarkami spalinowymi (4 szt.),
piłami motorowymi (2 szt.), podnośnikiem koszowym 18 m (1 szt.), rębakiem (1 szt.), glebogryzarką (1 szt.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w
celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykazu usług wykonanych (załącznik nr 4), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami
określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy. Okresy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykazu osób (załącznik nr 5), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ubezpieczenia OC wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie zapłaty
za składkę,
d) oświadczenie o grupie kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty objęte
zamówieniem. W celu dokonania wizji należy kontaktować się z kierowniczką oddziału Dworek w Russowie panią Renatą
Ziętek tel.: 669 996 518, e-mail: zietek@muzeumwkaliszu.pl. Oferent po dokonaniu wizji lokalnej otrzyma potwierdzenie,
które należy dołączyć w formie skanu do składanej oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie 12.2 SWZ.
3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
4. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139 z dopiskiem „Wadium Russów park”.
6. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes Zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez
przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy
gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów.
7. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium
musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 6.1,
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp , zgodnie z
załącznikiem nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy
zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie
można przypisać drugiej stronie.
2. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe,
nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
zwłaszcza przepisy dotyczące wynagrodzenia za pracę.
3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę lub/i wysokość
składek na ubezpieczenie społeczne,
b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony,
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,
d) okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy będą mogły nastąpić niżej
określone zmiany: termin realizacji umowy, zmiana osób wskazanych w ofercie, przy czym Wykonawca jest zobowiązany
udowodnić, że osoby które proponuje mają takie same doświadczenie, uprawnienia i inne elementy wymagane w
ogłoszeniu, co osoby wskazane w ofercie, zmiana w zakresie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie, przy
pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy z powodów zależnych od Wykonawcy lub w przypadku jeżeli
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują obowiązków w sposób zgodny z SWZ – Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia oświadczeń i dokumentów odnoszących się do nowego pracownika lub nowych pracowników, zgodnych z
zapisami SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, w przypadku braku możliwości
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy mnie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadkach określonych w art. 456 Pzp Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia –
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu
realizacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.