eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo - Etap I.Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo – Etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartoszl@gminaslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Bierkowo – Etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0c943e6-f93b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001475/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk 12.2. W celu skrócenia
czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. 15.1. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza
składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 15.3. Oferta powinna
być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 15.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 15.5. W
przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 15.6. Zgodnie z art.
18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 15.7. Wykonawca, za
pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zgodnie z definicją
dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, albo rzez podwykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200 Słupskikontakt z Inspektorem Ochrony
Danych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
SłupskPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:Zagospodarowanie terenu sportowego w m Bierkowo
SłupskPani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO2;-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie
przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowychobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Słupsk – Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200 Słupskikontakt z Inspektorem Ochrony
Danych1 – iod@gminaslupsk.pl lub na adres: Urząd Gminy Słupsk, Sportowa 34, 76-200
SłupskPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:Zagospodarowanie terenu sportowego w m Bierkowo
SłupskPani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO2;-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie
przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowychobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zakres prac:
Bieżnia lekkoatletyczna :
- nawierzchnia poliuretanowa, wodoprzepuszczalna,
- długość bieżni dookólnej 200 m, długość bieżni prostej 60 m + 3 m przed linią startową i 17 m strefa wyhamowania,
- 4 tory, każdy o szerokości 1,22 m,
- strefa bezpieczeństwa – 100 cm od krawężnika bieżni,
- szerokość bieżni wraz z obrzeżami 5,09 m.
Skocznia do skoku w dal :
- nawierzchnia poliuretanowa, wodoprzepuszczalna,
- zeskocznia wypełniona piaskiem,
- strefa bezpieczeństwa – 100 cm od krawężnika rozbiegu oraz 100 cm z boków zeskoczni
i 500 cm od frontu zeskoczni,
- całkowite wymiary zewnętrzne skoczni wynoszą 41,41 m x 3,06 m.
Dwa tory pumptrack :
- tory pumptrack ziemne, o nawierzchni asfaltowej, układanej ręcznie,
- parametry toru pumptrack – Easy Pump:
• o powierzchnia toru (po obrysie skarp): 934,0 m2,
• o powierzchnia asfaltowa w rzucie: 311,0 m2,
• o długość toru w rzucie: 126,0 m,
• o szerokość warstwy jezdnej toru: min. 1,7 m,
• o wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej
• w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy): 1,0 m,
• o ilość zakrętów profilowanych: 7 szt.,
• o promień zakrętów: min. 3,8 m,
- parametry toru pumptrack – Mini Pump:
• o powierzchnia toru (po obrysie skarp): 160,0 m2,
• o powierzchnia asfaltowa w rzucie: 64,0 m2,
• o długość toru w rzucie: 32,0 m,
• o szerokość warstwy jezdnej toru: min. 1,5 m,
• o wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy): 0,5 m,
• o ilość zakrętów profilowanych: 2 szt.,
• o promień zakrętów: min. 3,0 m,
• Mała architektura :
• - ławki parkowe – 3 szt.,
• - kosz na śmieci – 3 szt.,
• - stojak rowerowy – 4 szt.
• Komunikacja :
• - nawierzchnia utwardzona gliniasto żwirowa w obrzeżach betonowych dla ruchu pieszo-rowerowego,
• - nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm w obrzeżach betonowych dla ruchu pieszo-rowerowego,
• - nawierzchnia utwardzona z betonowych płyt chodnikowych 50x50x7 cm w obrzeżach
• betonowych dla ruchu pieszo-rowerowego..
• Oświetlenie i monitoring :
• - wewnętrzna linia zasilająca,
• - tablice rozdzielcze,
• - instalacja oświetlenia terenu,
• - instalacja ochrony przeciwprzepięciowej i instalacja ochrony przed porażeniem,
• - instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV).
• Zieleń i uporządkowanie terenu :
• - oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
• - wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia,
• - sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych.Do zadań Wykonawcy należy również:
a) Zgłoszenie rozpoczęcie prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim,
b) dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji jeszcze przed wbudowaniem wniosków materiałowych na materiały i urządzenia, które wykonawca zamierza zmontować w ramach przedmiotowego postępowania,
c) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizowanych robót – należy tego dokonać do 14 dni od dnia zawarcia umowy
d) Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej (na płycie CD) dokumentację zdjęciową z robót ulegających zakryciu oraz zanikających przed ich wykonaniem oraz po wykonaniu wszystkich robót. Zdjęcia powinny być oznaczone znacznikami: daty, czasu,
e) wykonawca uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót,
f) wykonanie i zarejestrowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 5 egz.
Zamówienie jest dofinansowane z programu: „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”

4.2.6.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, oraz złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty (umowy) polegające na budowie obiektów sportowych tj. boisk sportowych z
nawierzchnią poliuretanową min: 500m2 każde lub torów pumptrack.
b) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) skieruje do realizacji zamówienia osobę pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy
potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: postępowaniu: wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia wymienione w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących for-mach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).
14.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS, nr 95
1600 0003 1852 7858 2000 0003
14.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 14.2 pkt 2–4, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
14.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
14.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
14.8. Zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie za

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ustawy Pzp,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie sporządzone według
Załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, która nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jest możliwa w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w niniejszej umowie, w tym w przypadku:

1) zmiany terminów wykonania umowy o czas istnienia przeszkody, jej konsekwencji, lub o czas konieczny dla wprowadzenia innych zmian przewidzianych umową, w sytuacji:

a) zaistnienia okoliczności siły wyższej (§ 2 ust. 4 umowy) albo wystąpienia innych zdarzeń losowych, w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu, nadto grożących powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,

b) wydania decyzji, aktów administracyjnych, orzeczeń sądów a także toczących się wszelkich postępowań, mających wpływ na termin wykonania umowy, przedłużającego się postępowania organów w przedmiocie o wydania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót,

c) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,

d) dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub zamiennych,

e) przestojów lub opóźnień spowodowanych przyczynami leżących po stronie Zamawiającego,

f) ograniczenia przedmiotu zamówienia, o którym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy,

g) zawieszenia lub wstrzymania robót, w przypadkach przewidzianych prawem,

h) konieczności dostosowania niniejszej umowy do postanowień wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów (regulaminów, projektów), których przedmiotem jest dofinansowanie realizacji inwestycji (lub zmiany tych postanowień),

i) dokonywania zmiany umowy uzasadniających zmianę ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy, na podstawie postanowień umowy albo na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności, w sytuacji przewidzianej w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmian umowy:2) zmiany ceny, w konsekwencji:

a) zmian technologicznych sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadzenia zamiennych materiałów - w zakresie wynikającym z kosztorysu różnicowego,

b) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, w zakresie ustalonym w postanowieniami § 7 ust. 4 umowy,

c) zaistnienia potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji - w zakresie wynikającym z kosztorysu różnicowego,

d) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - w zakresie, w jakim podatek uległ zmianie,

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w zakresie w jakim wzrosły koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - w zakresie, w jakim wzrosły koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,

g) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - w zakresie w jakim wzrosły koszty wykonania umowy przez Wykonawcę ,

3) zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy – w przypadkach i w zakresie wynikających z przyczyn uzasadniających zmiany terminu i ceny, określonych w pkt 1 i 2, z wyłączeniem zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy,

4) zmiany wynikającej przepisów prawa - w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na treść i warunki wykonywania umowy,

5) zmiany podwykonawcy wskazanego umowie oraz zakresu ich czynności,

6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 3 umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego,

7) zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, na których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podmiot spełniać będzie warunki określone w SWZ,

8) zmiany dotyczącej wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.