eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - 7 ZADAŃ

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 7 ZADAŃ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zamawiający jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 7 ZADAŃ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec2308dd-d7b7-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050452/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa kruszywa - lato

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2308dd-d7b7-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2308dd-d7b7-11ee-8305-7e4937eb936d

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w pkt14 IDW - ROZDZIAŁ I SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania dotyczące RODO zostały określone w pkt 2 IDW - ROZDZIAŁ I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/10/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Jarosław

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Jasło

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Lubaczów

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” tzn. dodatkowych zakupów materiałów kamiennych –
DLA ZADAŃ: NR 3, NR 4, NR 5, NR 6

1. W ramach „prawa opcji” mogą zostać zlecone dodatkowe zakupy wraz z dostawą materiałów kamiennych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” w przypadku, gdy dodatkowy zakup wraz z dostawą będzie leżał w interesie Zamawiającego np. wynikał z jego bieżących potrzeb.

3. „Prawo opcji” jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. „Prawo opcji” stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy.

W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”. W szczególności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji „prawa opcji” ani wnosić roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści.

4. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z „prawa opcji” w szczególności, gdy nie uzyska środków finansowych na ten cel.

5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym „prawem opcji” na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego „Prawem opcji” na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie „prawa opcji” nie będzie wymagało zmiany umowy.

6. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w ofercie.

7. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z „prawa opcji” – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu „prawa opcji”.

8. O zamiarze skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie bądź mailem) co najmniej 7 dni przed terminem wykonania.

9. W celu uruchomienia „prawa opcji” Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji” w określonym zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie „prawa opcji”.

10. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach „prawa opcji” kilkakrotnie albo jednokrotnie.

11. W ramach „prawa opcji” Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych „prawem opcji”, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena objęta prawem opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Mielec

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” tzn. dodatkowych zakupów materiałów kamiennych –
DLA ZADAŃ: NR 3, NR 4, NR 5, NR 6

1. W ramach „prawa opcji” mogą zostać zlecone dodatkowe zakupy wraz z dostawą materiałów kamiennych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” w przypadku, gdy dodatkowy zakup wraz z dostawą będzie leżał w interesie Zamawiającego np. wynikał z jego bieżących potrzeb.

3. „Prawo opcji” jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. „Prawo opcji” stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy.

W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”. W szczególności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji „prawa opcji” ani wnosić roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści.

4. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z „prawa opcji” w szczególności, gdy nie uzyska środków finansowych na ten cel.

5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym „prawem opcji” na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego „Prawem opcji” na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie „prawa opcji” nie będzie wymagało zmiany umowy.

6. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w ofercie.

7. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z „prawa opcji” – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu „prawa opcji”.

8. O zamiarze skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie bądź mailem) co najmniej 7 dni przed terminem wykonania.

9. W celu uruchomienia „prawa opcji” Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji” w określonym zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie „prawa opcji”.

10. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach „prawa opcji” kilkakrotnie albo jednokrotnie.

11. W ramach „prawa opcji” Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych „prawem opcji”, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena objęta prawem opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Rymanów

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” tzn. dodatkowych zakupów materiałów kamiennych –
DLA ZADAŃ: NR 3, NR 4, NR 5, NR 6

1. W ramach „prawa opcji” mogą zostać zlecone dodatkowe zakupy wraz z dostawą materiałów kamiennych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” w przypadku, gdy dodatkowy zakup wraz z dostawą będzie leżał w interesie Zamawiającego np. wynikał z jego bieżących potrzeb.

3. „Prawo opcji” jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. „Prawo opcji” stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy.

W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”. W szczególności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji „prawa opcji” ani wnosić roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści.

4. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z „prawa opcji” w szczególności, gdy nie uzyska środków finansowych na ten cel.

5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym „prawem opcji” na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego „Prawem opcji” na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie „prawa opcji” nie będzie wymagało zmiany umowy.

6. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w ofercie.

7. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z „prawa opcji” – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu „prawa opcji”.

8. O zamiarze skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie bądź mailem) co najmniej 7 dni przed terminem wykonania.

9. W celu uruchomienia „prawa opcji” Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji” w określonym zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie „prawa opcji”.

10. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach „prawa opcji” kilkakrotnie albo jednokrotnie.

11. W ramach „prawa opcji” Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych „prawem opcji”, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena objęta prawem opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Stalowa Wola

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp przewiduje możliwość skorzystania z „prawa opcji” tzn. dodatkowych zakupów materiałów kamiennych –
DLA ZADAŃ: NR 3, NR 4, NR 5, NR 6

1. W ramach „prawa opcji” mogą zostać zlecone dodatkowe zakupy wraz z dostawą materiałów kamiennych.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” w przypadku, gdy dodatkowy zakup wraz z dostawą będzie leżał w interesie Zamawiającego np. wynikał z jego bieżących potrzeb.

3. „Prawo opcji” jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. „Prawo opcji” stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, z kolei obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy.

W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu „prawa opcji” albo skorzystania z „prawa opcji” w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu „prawa opcji”. W szczególności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego realizacji „prawa opcji” ani wnosić roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści.

4. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z „prawa opcji” w szczególności, gdy nie uzyska środków finansowych na ten cel.

5. Jeżeli Zamawiający skorzysta z „prawa opcji” obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym „prawem opcji” na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego „Prawem opcji” na podstawie zapisów zawartych w umowie podstawowej. Uruchomienie „prawa opcji” nie będzie wymagało zmiany umowy.

6. W ramach „prawa opcji” dodatkowe zakupy wraz z dostawą zrealizowane będą po cenach jednostkowych określonych w ofercie.

7. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z „prawa opcji” – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu „prawa opcji”.

8. O zamiarze skorzystania z „prawa opcji” Zamawiający powiadomi Wykonawcę (pisemnie bądź mailem) co najmniej 7 dni przed terminem wykonania.

9. W celu uruchomienia „prawa opcji” Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z „prawa opcji” w określonym zakresie. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy. Nie jest wymagana zgoda Wykonawcy na wykonanie „prawa opcji”.

10. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach „prawa opcji” kilkakrotnie albo jednokrotnie.

11. W ramach „prawa opcji” Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych „prawem opcji”, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena objęta prawem opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7 : Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – RDW Ustrzyki Dolne

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 Pzp)– zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących przedmiotowych środków dowodowych

a) Szczegółowych wyników badań oferowanego kruszywa z roku 2023 lub 2024

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku braku złożenia przedmiotowych środków
dowodowych wraz z ofertą, Zamawiający ma prawo do późniejszego wezwania do ich uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
b) formularz cenowy
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
f) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z SWZ - Szczegółowe wyniki badań oferowanego kruszywa z roku 2023 lub 2024

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1
SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okoliczności i warunki zmiany umowy są przewidziane w SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2308dd-d7b7-11ee-8305-7e4937eb936d

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający działając z mocy art. 288 ust. 1 Pzp ograniczy
liczbę wykonawców zaproszonych do negocjacji do trzech Wykonawców (odrębnie dla każdej części zamówienia), którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i zgodnie z rankingiem ofert uzyskają największą liczbę punktów (oferty
przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o
którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.