eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania "Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku "C" na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego"Ogłoszenie z dnia 2023-05-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeleniogórska, 4

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asulkowska@szpitalboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b303e89-f8e6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042465/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego ”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 10.1.2Oferty, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx). Zamawiający
zaleca w szczególności .pdf jako format przesyłania danych.10.1.3 Ofertę wraz ze wszystkimi
załącznikami, a także oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.10.1.4 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów .zip, .7Z. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 10.1.5 Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na
język polski. 10.1.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu opisanezostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/ strona/1-
regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla
Użytkowników (Wykonawców).10.1.7 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w
zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielości 150 MB.Złożenie oferty 9.2.1 Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na Platformie
zakupowej, w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 10.2.2Ofertę,
oświadczenia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 10.2.3Po wypełnieniu Formularza składania oferty i
załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do
podsumowania”. 10.2.4Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny 10.2.6Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 10.2.7Za datę
przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platformy zakupowej wraz z wgraniem paczki w formacie XML w
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
10.4Wyjaśnienia do SWZ 10.4.1
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 10.4.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/PN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 898082,08 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na potrzeby Stacji Dializ (I piętro) i Oddziału Wewnętrznego (II i III piętro)”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

numeracja zgodna ze SWZ: 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w zakresie: 5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca instalacji gazów medycznych spełnia następujące wymagania:
5.2.2.1 posiada wdrożony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montażu oraz atestacji instalacji gazów medycznych,
5.2.2.2 posiada aprobatę (certyfikat) CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, wydana przez Jednostkę Notyfikowaną,
5.2.2.3 wyrób, który wprowadza do obrotu jest określony przez posiadaną przez niego aprobatę CE, oraz zakres zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produkcji Biobójczych.
5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku sytuacji technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełnionego
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ
2. Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do
osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Numeracja zgodna ze SWZ: 8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1.
8.3 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.4 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.4.1 partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z uczestników Konsorcjum. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
8.4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów;
8.4.3 każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków w postępowaniu według załącznika nr 4
8.4.4 składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty Konsorcjum,
8.4.5 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Numeracja zgodna ze SWZ: 19.1 Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w projekcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
19.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
19.3 Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień,
w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w
zakresie:
19.3.1 od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto
19.4 Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy
w stosunku do treści wybranej oferty. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
19.5 Wszelkie zmiany w zawartej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ spzoz_ boleslawiec na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.