eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania "Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku "C" na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeleniogórska, 4

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asulkowska@szpitalboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b303e89-f8e6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042465/48/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” na potrzeby Stacji Dializ i Oddziału Wewnętrznego ”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227499

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 24/PN/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 898082,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Wykonanie gazów medycznych w remontowanym budynku „C” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na potrzeby Stacji Dializ (I piętro) i Oddziału Wewnętrznego (II i III piętro)”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający, zważywszy na nowe okoliczności, podjął decyzje o zamknięciu postępowania z uwagi na indywidualny interes Zamawiającego. Pojawienie się możliwości bardziej efektywnego wydatkowania środków finansowych poprzez dopuszczenie innego wariantu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonania w odmiennej technologii niż wstępnie założył Zamawiający, wpłynęło na decyzję o unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.