eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 29 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9336089-f896-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053106/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc, 2. inwestycje@zamosc.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 5.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 6. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe(jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie składanie oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
7.Oferta powinna być:
1)sporządzona w języku polskim...
Więcej informacji w Rozdziale VIII, XII, XIII i XVIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY ZAMOŚĆ.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Aleksandrę Tokarz, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: atokarz@zamosc.org.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania ogrodzenia strefy aktywnej zlokalizowanej w miejscowości Sitaniec.
Projekt budowlany stanowiący załącznik do przetargu, opracowany został w szerszym zakresie, jednak dane zamówienie publiczne obejmuje jedynie ryczałtowe wykonanie ogrodzenia strefy aktywnej.
Miejsce realizacji inwestycji: działka nr 238/5, miejscowość Sitaniec, obręb 0018 Sitaniec Błonie, Gmina Zamość
1. Na zakres tych robót składa się w szczególności wykonanie panelowego ogrodzenia składającego się z płotka metalowego oraz słupków stalowych:
- długość ogrodzenia ok. 71 mb wraz z furtką szerokości 100 cm,
- minimalna wysokość ogrodzenia 100 cm, długość przęsła 2,00 m,
- płotek oraz furtka wykonane z profili stalowych (słupki) i rur stalowych o średnicy 18 mm, giętych w kształcie litery U,
- całość ogrodzenia malowana proszkowo,
- słupki ogrodzeniowe łączące panele o wymiarach 50x50x2 mm (kwadratowe), wysokość min. 180 cm. Góra słupka zakończona mrozoodpornymi, termoplastycznymi, wykonanymi z tworzywa PCV zatyczkami zewnętrznymi,
- słupki montowane na fundamencie betonowym 25x25 cm głębokości 90 cm.
Dopuszcza się montaż urządzeń nieznacznie różniących się wielkością od projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zostać zachowana, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wynika z projektu.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.
Szczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzi:
a) Projekt budowlany Wykonanie otwartej strefy aktywności, opracowanie dokumentacji, zakup i montaż elementów infrastruktury,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) Przedmiar robót dołączony jako POMOCNICZY.
Zamówienie będzie rozliczane RYCZAŁTOWO.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i dostarczyć go w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc przed podpisaniem umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny, ich waga i sposób punktacji dla każdej z ofert nie podlegających odrzuceniu:
Lp. KRYTERIUM Max. ilość punktów Waga Max. ocena w kryterium
1. Cena oferty 100 pkt 60% 60 pkt
2)Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 100 pkt 40% 40 pkt
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą na podstawie powyższych kryteriów. Zamawiający zastosuje w ocenie zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących zasad:
1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru:
C= (Cmin/Co * 100 pkt) x W
Gdzie:
C - ocena w kryterium „cena oferty”
Cmin - najniższa proponowana spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu „cena oferty”
Co - cena oferty ocenianej
W - waga w kryterium „cena oferty”

2) DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOSTARCZONE I WBUDOWANE MATERIAŁY - to okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego tj. min. 36 miesięcy od ostatecznego, bezusterkowego odbioru robót budowlanych.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres tj. 60 miesięcy – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów. Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:

Deklarowana długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały Ocena ofert
– 36 miesięcy 10,00 pkt
– 48 miesięcy 20,00 pkt
– 60 miesięcy 40,00 pkt

UWAGA:
1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji lub nie zadeklaruje żadnego okresu, to zostanie mu przyznane 0 pkt, a okres gwarancji wykonawczej zostanie przyjęty jako najkrótszy przewidziany do oceny.
2. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy zostanie zaakceptowane i przyjęte do realizacji w przypadku wyboru tej oferty, ale do oceny oferty przyjęty będzie okres najdłuższy podany w SWZ tj. 60 m-cy.
4. Ocena każdej z ofert, jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 1 i 3.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 Zamawiający wybierze Wykonawcę zamówienia, którego oferta:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp;
2) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ;
3) wiąże Wykonawcę zgodnie z rozdz. XI SWZ (lub Wykonawca zgodził się na przedłużenie związania ofertą lub nastąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 8);
4) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie złożone oferty uzyskały taką samą łączną ocenę wybierze ofertę o cenie niższej.
Gdy zaś również ceny ofert będą takie same - wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach – pod rygorem odrzucenia takiej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj.
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE
b) dysponowanie osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
zatrudniał min. 1 osobę - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
UWAGA:
1. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
3. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia odbywał się co najmniej przez osobę wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio sytuacji finansowej i/lub kwalifikacji zawodowych i/lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby;
3) a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – łącznie przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 3 do SWZ.
UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów wskazanych w pkt 1-3 lub z różnych przedsięwzięć jednego z podmiotów wyżej wymienionych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub na sytuacji finansowej podmiotów o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby dołączając do oferty dokument, o którym mowa w ust. 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust.1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY;
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego brutto.
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (również spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, oraz stosownych przepisów;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) konieczność wykonania robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zadania - należy przez to rozumieć roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jednakże są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym – w zakresie zmiany wartości umowy i terminu realizacji.
2) konieczność zaniechania części robót budowlanych - należy przez to rozumieć część robót (elementów) wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, od których realizacji Zamawiający odstąpił, w sytuacji, gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami w zakresie zamiany wartości umowy.
3) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy – w zakresie zamiany wartości umowy i terminu realizacji.
4) w zakresie terminu wykonania umowy wynikające z:
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonywania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub zwiększenie zakresu robót lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych,...Pozostałe zmiany umowy z uwagi na ograniczoną liczbę znaków opisano w par. 1 ZMIANY UMOWY w zał nr 8 do SWZ - Projekcie yumowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

II) Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
III) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy PZP:
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu w myśl rozdz. XV.I) ust. 4 SWZ, że spełnił
przesłanki opisane w rozdz. XV.I) ust. 3 SWZ.
3. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.