eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych(...)"Ogłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych(…)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ELBLĄGU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170789323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spor-t.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych(…)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e251f8a3-f6bc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
4. Zalecenia:
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
i) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jest Pan Waldemar Adamowicz, tel. (od godz. 13:30) 55 239 44 49, e-mail: abi-ess@softel.com.pl;
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie nn. zamówienia publicznego;
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadacie Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uwaga: Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”, składającego się z następujących zadań inwestycyjnych:

1. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas rozbudowy budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego do budynku szpitala przy ul. Komeńskiego w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych. Planowana inwestycja przewiduje dobudowanie do istniejącego budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu nowoczesnego pawilonu bloku operacyjnego z 5 salami operacyjnymi (z wyposażeniem) wraz z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, centralną sterylizatornią (z wyposażeniem) oraz z zapleczem i magazynem dla nowoprojektowanego bloku operacyjnego, salą opieki pooperacyjnej wraz z zapleczem - połączonego z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami w wykonaniu szpitalnym. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano następujący zakres robót budowlanych:
1.1 Stan surowy
• Wykop pod budynek
• Fundamenty
• Kanał techniczny
• Izolacje fundamentów, kanału
• Ściany betonowe
• Ściany murowane
• Słupy żelbetowe
• Podciągi, nadproża, wieńce
• Stropy żelbetowe
• Pokrycie stropodachu z ociepleniem
• Odwodnienie dachu
• Instalacja odgromowa – montaż uziomów fundamentowych
• System asekuracji na dachu
1.2 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
• Ścianki działowe murowane
• Stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna
• Kanalizacja podposadzkowa
• Podłoża pod posadzki
1.3 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
• Elewacja (bez tynku na cokole - 83%)
1.4 Elementy zewnętrzne
• Daszki nad drzwiami
1.5 Wycinka drzew pod budowę
1.6 Na dachu wykonano podstawy dachowe pod wentylatory, kominki do odpowietrzenia kanalizacji, wyłazy dachowe.

2. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu podczas „Modernizacji oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w związku z konsolidacją szpitali miejskich i reorganizacją oddziałów zabiegowych” w ramach projektu: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim Św. Jana, Pawła II w Elblągu”. Planowana inwestycja przewiduje modernizację 4 oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.
2.1 w budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35:
a) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego dzieci starszych – skrzydło „D”, parter. Zadanie inwestycyjne nierozpoczęte.
b) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału pediatrycznego dzieci młodszych – skrzydło „E”, parter. Zadanie inwestycyjne nierozpoczęte.
c) Zakończenie zadań związanych z rozliczeniem prac dotyczących oddziału Chirurgii Dziecięcej
2.2 w budynku szpitala przy ul. Żeromskiego 22
a) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału rehabilitacji kardiologicznej – skrzydło prawe – I piętro. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano następujący zakres robót budowlanych :
• Branża architektoniczno-budowlana :
Roboty rozbiórkowe 100% (rozebranie posadzek, wyburzenia ścianek, demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebicia otworów drzwiowych, skucie tynków wewnętrznych/glazury na ścianach). Roboty konstrukcyjne (wykonanie nadproży 98%, poszerzenia otworów i przemurowania). Wykonanie sufitów p.poż. na stropie drewnianym: 100%. Ścianki działowe: 75%
• Branża sanitarna : demontaż urządzeń sanitarnych 100%.
• Branża elektryczna : demontaż osprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej 100%, montaż instalacji elektrycznej (okablowanie) 15%, prace teletechniczne (demontaż i zabezpieczenie istniejącej sieci IT i montaż ) 3%.
b) Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego – II piętro – cała kondygnacja. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Wykonano następujący zakres robót budowlanych :
• Branża architektoniczno-budowlana : Roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek 100%, wyburzenia ścianek 100%, demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej100%, przebicia otworów drzwiowych 80%, skucie glazury na ścianach 100%). Roboty konstrukcyjne (wykonanie nadproży 80%, poszerzenia otworów i przemurowania).
• Branża sanitarna : demontaż urządzeń sanitarnych 100%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60
2. Doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu w prowadzeniu nadzorów technicznych nad robotami budowlanymi 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł

Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, obowiązującą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, także obejmującej czyste straty finansowe powstałe w związku z realizacją prac/czynności określonych w niniejszej umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na łączną kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ocenę spełniania w/w warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik Nr 9.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu*) na inwestycjach o łącznej wartości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN brutto przy budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami oraz zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych.

*) w przypadku użycia innego określenia niż „Inżynier Kontraktu” dotyczącego wykonanej usługi, zakres zrealizowanych usług musi w swoim zakresie zawierać co najmniej:
- nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
- nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
- sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp.

Ocenę spełniania w/w warunku Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartych w wykazie usług – wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik Nr 7.

2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) Koordynatorem Projektu, który okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pełnił funkcję Koordynatora Projektu*) na min. 2 inwestycjach budowlanych kubaturowych.

*) w przypadku użycia innego określenia niż „Koordynator Projektu” dotyczącego wykonanych usług, zakres zrealizowanych usług musi w swoim zakresie zawierać co najmniej:
- nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
- nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
- sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp.

Uwaga:
Koordynator Projektu może pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej z jednoczesnym pełnieniem obowiązków Koordynatora Projektu. Może on również pełnić funkcje innych inspektorów nadzoru, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.3 Umowy.

b) Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz posiada uprawnienia i doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,

c) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,

d) Inspektorem nadzoru branży elektroenergetycznej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,

e) Inspektorem nadzoru branży teletechnicznej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

f) Inspektorem nadzoru branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadający wykształcenie techniczne z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy nadzorowaniu robót drogowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej koncesja MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodni z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz . U. z 2014 r., poz. 1099 z póżn.zm) o ochronie osób i mienia

5) wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu*) na inwestycjach o łącznej wartości nie niższej niż 15 000 000,00 PLN brutto przy budowie lub przebudowie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami oraz zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Do wykazu usług należy dołączyć potwierdzenia, że usługi te zostały wykonane należycie.

6) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) Koordynatora Projektu, który okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pełnił funkcję Koordynatora Projektu*) na min. 2 inwestycjach budowlanych kubaturowych.
*) w przypadku użycia innego określenia niż „Koordynator Projektu” dotyczącego wykonanych usług, zakres zrealizowanych usług musi w swoim zakresie zawierać co najmniej:
- nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
- nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
- sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania przepisów ustawy Pzp.
b) Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno–budowlanej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz posiada uprawnienia i doświadczenie oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), tj.: posiada doświadczenie co najmniej 18 miesięczne w kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych,
c) Inspektora nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
d) Inspektora nadzoru branży elektroenergetycznej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych,
e) Inspektora nadzoru branży teletechnicznej z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
f) Inspektora nadzoru branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadający wykształcenie techniczne z co najmniej 3 letnim doświadczeniem jako inspektor nadzoru swojej branży przy nadzorowaniu robót drogowych.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

7) oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularzy, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Załączniku nr 1 do SWZ,
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 pkt. 1) SWZ, tj.
 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
c) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę,
d) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, upoważniające do złożenia oferty – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
e) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem).
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
6. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.