eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZE HUFCE PRACY WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036945

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 211

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-485

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wielkopolska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielkopolska.ohp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja rynku pracy realizująca zadania na rzecz młodzieży

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a339bfa5-f650-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099522/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane i instalacyjne w budynku internatu w miejscowości Szamocin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_ohp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_ohp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_ohp
Na powyższej stronie udostępniane będą wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzenia d.e. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
UWAGA - ZALECENIA:1)Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 2)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 3)Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”. 4)Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.5)Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 6)Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 1) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 211, 61-485 Poznań, e-mail: wielkopolska@ohp.pl , tel. (+ 48) 61 831 24 05.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej: wielkopolska@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Remont instalacji C.O. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.
(nr postępowania: Sprawa: WWK.ZP.271.4.2022.IP
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jeżeli Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WWK.ZP.271.4.2022.IP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji c.o. oraz roboty ogólnobudowlane w celu dostosowania obiektu do zaleceń PSP. Roboty wykonywane będą w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul Szkolna 11. Zamawiającym jest Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Poznaniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin – skrócenie terminu wykonywania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.
2. 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że:
a) w zakresie doświadczenia – Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót odpowiadających zakresowi robót określonych w OPZ obejmujących swym zakresem branżę ogólnobudowlaną, i sanitarną na wartość co najmniej 150 000,00 zł brutto każde zamówienie – ocena na podstawie załączonego wykazu robót sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie i oświadczenia – którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ.
b) w zakresie dysponowania osobami – Wykonawca spełni warunek udziału jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym co najmniej 5-o letnie doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania zespołem ludzkim oraz kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym aktualne uprawnienia do kierowania robotami o specjalności w zakresie instalacji centralnego ogrzewania z co najmniej 3 letnim doświadczenie w kierowaniu robotami. Ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Załącznik nr 3B do SWZ
1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na każde zdarzenie. Ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ
i załączonych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia..
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP - wzór oświadczenia znajduje się na końcu wzoru wymaganych oświadczeń (Załącznik nr 3A i Załącznik nr 3B).
3. oświadczenia w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: − zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 ppkt 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 3A i nr 3B do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w:
1) w zakresie doświadczenia – wykazu robót budowlanych , wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie – ocena na podstawie oświadczenia - wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ i wykazu wykonanych robót wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) w zakresie dysponowania osobami – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie wymaganych uprawnień - ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 B do SWZ, wykazu osób którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień.
3) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie opisuje tego warunku – ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym przez Zamawiającego tj. z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na każde zdarzenie – ocena na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3B do SWZ oraz załączonych dokumentów (np. polisa OC) na potwierdzenie spełniania warunku.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 3A i 3B do SWZ.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP, przedstawia, na wezwanie Zamawiającego, dokumenty wymienione w Rozdziale XX pkt 1. SWZ dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 3A do SWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
2. W przypadku spełniania warunków udziału w postępowania przez podmiot trzeci, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3A oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3B – składa również ten podmiot trzeci

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w celu zabezpieczenia oferty wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2020 r, poz. 299). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w Rozdziale I SWZ(art.97 ust.8 PZP) .
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca powinien podać w ofercie numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu,
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
4.1. pieniężnej – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
4.2.w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeniach, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt.2-4 PZP, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń lub gwarancji , należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
5.1. nazwę dającego zlecenia(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib;
5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
5.3. kwotę gwarancji;
5.4. termin ważności gwarancji;
5.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 PZP lub art. 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 PZP lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5.6. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
6. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona - art. 226 ust.1 pkt. 14 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na zasadach określonych w art. 98 ust 1 – 5 PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.97 ust.7 pkt.2-4 PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium na zasadach określonych w art.98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego np. konsorcja, spółki cywilne), oferta spełniać musi następujące wymagania:
1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w Rozdziale XX niniejszej SWZ.
2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy muszą spełniać razem,
3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (poświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza) - należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (jeden dokument podpisany przez wszystkich wykonawców) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców składających ofertę wspólną).
6. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiącym jej integralną część.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 2 PZP, przy czy Strony uznają, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana ustawową zmianą wysokości podatku od towarów i usług VAT jest nieistotna w rozumieniu art. 454 PZP.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia choroby zakaźnej Covid-19 spowodowana koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), w szczególności wobec wprowadzenia przez władze publiczne wymagań lub ograniczeń w związku z epidemią

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców – art.285 PZP. O terminie zebrania powiadomi Wykonawców na stronie internetowej prowadzonego postepowania Platforma zakupowa Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_ohp .Wymagany okres wykonywania zamówienia – 60 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania placu budowy. Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu, wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto określonego w ofercie.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne lub multimedialne stosuje się: .txt, .rtf, .pdf, .odt, ods, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .csv.
2. Dokumenty załączane do oferty należy sporządzić wg zaleceń i załączników określonych w SWZ (w szczególności według przykładów i wzorów) i zawierać informacje oraz dane zawarte w tych załącznikach.
6.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SWZ, należy składać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.
6.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1. powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców (o ile są mu znane na tym etapie).Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.