eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nieborów › "Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów"Ogłoszenie z dnia 2022-06-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nieborów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Legionów Polskich 26

1.5.2.) Miejscowość: Nieborów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-416

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nieborow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieborow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37b3521c-f62e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006666/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja zadania, będącego przedmiotem niniejszego postępowania zakupowego jest dofinansowana w ramach Projektu Nr RPLD.05.02.00-10-0008/21-00 pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów”, współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nieborów https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
7. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Nieborów tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta Gminy Nieborów z siedzibą w Urzędzie Gminy Nieborów przy Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany w Dziale I swz.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nieborów jest Robert Żuchowski e-mail: iodo@spotcase.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych obejmującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp Odbiorcą danych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Nieborów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
3) prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania),
4) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROS.271.3.2022.JP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów”. Zadanie polega na:
 opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania,
 uzyskaniu stosownych pozwoleń i uzgodnień,
 dostawie materiałów i urządzeń,
 wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem,
 opracowaniu dokumentacji powykonawczej,
 wykonaniu odbiorów prac i instalacji,
 dokonaniu niezbędnych przeszkoleń dla obsługi.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
 wykona projekt w branży architektoniczno-budowlanej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz z projektem zagospodarowania terenu,
 uzyska stosowne uzgodnienia,
 wykona operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży - Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe i budowlane zgodnie z wytycznymi operatu w zakresie dotyczącym budowy PSZOK,
 uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli będzie to konieczne,
 dokona niezbędnych nasadzeń drzew i krzewów tworzących naturalne bariery oraz zapewni ich pielęgnację przez okres min 3 lat,
 wykona prace budowlane na podstawie powyższych projektów.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę PSZOK z wyposażeniem, w szczególności wagą najazdową stacjonarną do tonażu 50 ton.

Pierwszy etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwolenie na budowę.
W zakres opracowania projektowego wchodzi:
 Uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego.
 Uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych.
 Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
 Uzyskanie warunków technicznych od instytucji zarządzających poszczególnymi mediami i drogami.
 Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
 Operaty wodno-prawne i decyzję środowiskową (o ile wymagany).
 Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
 Sporządzenie kosztorysów i przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
 Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Powyższą dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:
 Projekt budowlany – 5 egzemplarzy.
 Projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy.
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy.
 Przedmiar robót – 5 egzemplarzy.
 Audyt energetyczny (wykonany przez uprawnionego audytora) – 5 egzemplarzy (o ile wymagany).
 Wniosek na wycinkę drzew wraz z inwentaryzacją (jeśli wymagany)
Dodatkowo powyższe opracowania należy w jednym egzemplarzu zapisać w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach DOC lub XLS i PDF. Rysunki i uzgodnienia zapisać w formacie PDF I DWG.
Na etapie realizacji dokumentacji projektowej należy konsultować z Inwestorem materiały wykończeniowe, które będą użyte do realizacji zamierzenia inwestycyjnego oraz należy uzyskać jego akceptację.
Etap drugi obejmuje realizację zamierzenia budowlanego (wykonanie robót budowlanych) oraz nadzór autorski w zakresie określonym przepisami i wykonanie elementów opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym.
W szczególności do obowiązków nadzoru autorskiego należeć będzie:
 Stwierdzenie w toku wykonanych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań
oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej.
 Uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.
 Na wezwanie Zamawiającego udział w komisji i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych, próbach instalacji, procedurach rozruchu, itp.
Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w PFU norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w PFU odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w PFU zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w PFU. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Użycie w PFU etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w PFU wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

35121700-5 - Systemy alarmowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

48821000-9 - Serwery sieciowe

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny, gdzie 1%=1pkt:

Lp. Nazwa kryterium Waga % (maksymalna liczba punktów)
1 Cena oferty brutto (C), zwana też „Ceną” 60% (60 pkt)
2 Okres gwarancji (G)
40% (40 pkt)

3. Sposób oceny w ramach kryteriów oceny ofert
1) Sposób oceny w kryterium „Cena” (C), w kryterium Cena, w którym

Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

C = Cmin/Co x 100 x 60%, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie ustalona przez podzielenie najniższej ceny brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 60 punktów.


2) Sposób oceny w kryterium „Okres gwarancji” (G)

W kryterium „Okres gwarancji”, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najdłuższy okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona oceny na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego (Okres gwarancji podany w pkt 7.1.6. PFU, jest wyłącznie okresem gwarancji pożądanym przez Zamawiającego, a nie okresem wymaganym).
Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający przyzna punkty, korzystając ze wzoru dla kryterium wynosi 6 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 6 lat, ocenie będzie podlegał okres 6 lat.
W kryterium „Okres gwarancji”, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najdłuższy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór:

G=Go/Gn x 100 x 40%, gdzie:

G - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”,
Go - „Okres gwarancji” w ofercie badanej,
Gn - najdłuższy „Okres gwarancji” wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
100 wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium „Okres gwarancji”.

W ofercie długość okresu gwarancji należy podać w latach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Okres gwarancji” obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji ocenianej oferty przez okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 40%.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową lub brukiem lub wykonanie nawierzchni asfaltowej, o powierzchni co najmniej 500 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Warunek zostanie również uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową lub brukiem lub wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i
- co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową lub brukiem lub wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej
lub
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową lub brukiem lub wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2 i
- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie kanalizacji deszczowej i
- co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie nawierzchni wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową lub brukiem lub wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2 i
- co najmniej jedno zamówienie polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego, w skład którego wchodziło: wykonanie kanalizacji deszczowej.

Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania wielu robót w ramach jednego kontraktu.

b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj:
- co najmniej jedną osobą - projektant – koordynator - posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
- co najmniej jedną osobą – projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, oraz
- co najmniej jedną osobą – projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
oraz każda z w/w osób w tiretach 1, 2 i 3. – projektantów będzie się legitymowała co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania uprawnień).
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednej osoby, posiadającej kilka uprawnień do projektowania.
i
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych i
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych i
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednej od osoby posiadającej kilka uprawnień do kierowania robotami.
Uwagi:
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1646). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XIV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt. 4) SWZ, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robot budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
1. Zmiana wynagrodzenia.
1) Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) W przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) W przypadku, gdy wartość nie przekracza progów unijnych i gdy wartość zmiany nie przekracza 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, czyli takich, które ujęte były w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania, rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych.
5) Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, w tym czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte w kolejności: przez analogię, z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
6) W sytuacjach, o których mowa w pkt 1-5 podstawą dokonania zmiany jest sporządzenie protokołu uzasadniającego konieczność wprowadzonych zmian, akceptacja przez zamawiającego kosztorysu wykonania dodatkowych robót budowlanych i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
7) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
8) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy.
9) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
10) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
11) Zmiany o których mowa w pkt 7-10) mogą mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
12) W przypadkach, o których mowa w pkt 7-10 Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawiając pisemne uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Jeżeli w wyniku analizy wniosku Zamawiający zaakceptuje uzasadnienie Wykonawcy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia ze skutkiem na dzień wystąpienia zmian, o których mowa w pkt 7-10.
2. Zmiana terminu wykonania umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo przedłużenia umownego terminu wykonania w następujących przypadkach:
(Pełny tekst zmian znajduje się we wzorze umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w trakcie realizacji zamówienia osoby wykonujące:
2.1. prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów);
2.2. prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników robót).
3. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących powyższe czynności.
4. Powyższe wymogi nie dotyczą osób kierujących i nadzorujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.