eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej GórzeOgłoszenie z dnia 2024-02-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6473119, 75 6473103, 75 6473102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fce7e1f1-b373-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064597/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fce7e1f1-b373-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu (Uwaga: za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można składać ofert w postępowaniu. Oferty składa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Opis dotyczący wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w postępowaniu, w tym w zakresie wymogu użycia podpisu elektronicznego, zostały opisane w Dziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy Pzp w dokumentach zamówienia (Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dział XXXIX).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu oddymiania dwóch klatek schodowych, w tym m.in.: demontaż i utylizacja starej instalacji systemu SSP i oddymiania, dostawa fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru i systemu odymiania klatek schodowych, przeprowadzenie prób pożarowych i wykonanie pomiarów elektrycznych w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15.
2. Budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 położony na działce nr 1/14 w Jeleniej Górze, objęty jest ochroną jako zabytek i został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Miasta Jelenia Góra z 31 stycznia 2022 roku jako część historycznego zespołu zabudowy dawnych koszar wojskowych w obrębie ulic Lwóweckiej 18 i Podchorążych 15 w Jeleniej Górze. Znajduje się także na obszarze chronionego zespołu historycznej zabudowy miasta i przedmieść Jeleniej Góry oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej historycznego zespołu zabudowy ujętych w GEZ. Obecnie w częściowo przekształconych wnętrzach znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W budynku istnieje niepełna ochrona obiektu systemu detekcji i sygnalizacji pożarowej, która często ulega awarii. W celu wyeliminowania tego stanu rzeczy i objęcia ochroną SSP całego obiektu zostanie wymieniony stary system SSP na nowy, obejmujący wszystkie pomieszczenia (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych) z wyłączeniem przekazu transmisji alarmów pożarowych pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze a alarmowym centrum odbiorczym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. W celu poprawnego działania całego systemu ppoż zostanie również zmodernizowany system oddymiania dwóch klatek schodowych. Z budynku przy ul. Podchorążych 15, w którym swoją siedzibę ma kilka wydziałów Starostwa Powiatowego, PUP, PCPR i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, korzystają licznie nie tylko mieszkańcy powiatu karkonoskiego, ale i osoby odwiedzające powiat – czy to w celach prywatnych, czy też biznesowych lub służbowych, dlatego też konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i osób odwiedzających budynek, przy jednoczesnej dbałości o ochronę
i zachowanie dziedzictwa jakim jest zabytkowy budynek pokoszarowy przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze.
3. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia:
1) demontaż starej instalacji systemu: SSP i oddymiania;
2) utylizacja materiałów i urządzeń zdemontowanych systemów;
3) dostawa fabrycznie nowych, wolnych od jakikolwiek wad materiałów i urządzeń objętych zamówieniem;
4) montaż systemu sygnalizacji pożaru i systemu odymiania dwóch klatek schodowych;
5) uruchomienie systemów, ustawienie, przetestowanie (przeprowadzenie prób pożarowych);
6) połączenie systemu transmisji alarmów pożarowych między centralą sygnalizacji pożaru a nadajnikiem RC4000R w celu przejścia sygnału pożarowego
do jednostki PSP w Jeleniej Górze;
7) zabezpieczenie stanowisk pracy Zamawiającego, przed uszkodzeniem oraz zapyleniem, w szczególności urządzeń biurowych znajdujących się w miejscu objętym zleceniem;
8) wykonanie pomiarów elektrycznych;
9) dostarczenie deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie oraz spełniających wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Uwaga: W zakres zadania nie wchodzi dostawa i montaż okien oddymiających klatki schodowe K1 i K2 (przyjęto istniejące okna, które należy wyposażyć w nowe siłowniki), a także drzwi wydzielających klatki schodowe (zostają istniejące, które spełniają wymogi ppoż.).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zakres prac niezbędnych do wykonania znajduje się w Dokumentacji projektowo-technicznej, na którą składają się:
1) Projekt techniczny – stanowiący Załącznik Nr 5a do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik Nr 5b do SWZ;
3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 5c do SWZ;
4) Przedmiar robót (tablica informacyjna) – stanowiący Załącznik Nr 5d do SWZ;
5) Opis wymagań dotyczący wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej – stanowiący Załącznik Nr 5e do SWZ.
Uwaga: Przedmiary robót stanowią elementy pomocnicze do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w ww. dokumentach nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie dokumenty tworzące dokumentację projektowo-techniczną służące do opisu przedmiotu zamówienia są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
5. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
1) gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres minimum 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy;
2) rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres minimum 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w pkt 1).
Uwaga: Okres gwarancji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca dokona na własny koszt okresowych przeglądów systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I – CENA – 60 pkt;
2) Kryterium II – OKRES GWARANCJI – 40 pkt.
Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w Dziale XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedną robotę budowlaną – realizowaną w ramach jednej umowy (kontraktu) – w budynku (budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), w skład której wchodziło co najmniej wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, której wartość – w zakresie wykonania systemu sygnalizacji pożaru (ewentualnie wraz z systemem oddymiania) – była nie mniejsza niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
4.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia – posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych.
Uwaga: Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posiadać aktualne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.
Uwaga: W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) – z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca wezwany zostanie do złożenia:
1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) - oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ);
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ);
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp:
a) wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby;
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub innego właściwego rejestru;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
5) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - na zasadach określonych w Dziale XXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie, w takiej sytuacji wymaga się od wykonawcy, aby przedstawił umowę spółki cywilnej.
4. Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.1 Działu X SWZ, nie podlega sumowaniu, tj. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji robót o mniejszym zakresie lub niższej wartości – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą. (Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w dokumentach zamówienia (w Dziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także w paragrafie 18 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest Platforma e-Zamówienia. Inny sposób składania oferty (np. pocztą elektroniczną) jest niedopuszczalny.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:
1) przedłożyć Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia);
2) przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie najpóźniej w okresie od rozpoczęcia realizacji zamówienia (tj. co najmniej od dnia zawarcia umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł, wraz z potwierdzeniem terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej (ubezpieczenie należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z Działem XXX Specyfikacji Warunków Zamówienia;
4) przedłożyć Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy ofertowe z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto, zawierające tabelę elementów scalonych, zestawienie materiałów, urządzeń, sprzętu i robocizny, które będą miały charakter pomocniczy (kosztorysy należy sporządzić w oparciu o przedmiary robót – Załączniki nr 5c i 5d do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
5) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 2 lit. d.2 Działu X Specyfikacji Warunków Zamówienia) oraz zaświadczenie o członkostwie ww. osoby w izbie inżynierów budownictwa (aktualność wpisu ww. osoby do izby musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy);
6) przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności określonych w ust. 1, będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi: 3 miesiące (zgodnie z informacją podaną w pkt 4.2.10 w sekcji IV niniejszego ogłoszenia o zamówieniu) - z zastrzeżeniem, że montaż tablicy informacyjnej (o której mowa w ust. 14 Działu VI Specyfikacji Warunków Zamówienia) nastąpi nie później niż w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.
5. Inwestycja Powiatu Karkonoskiego pn. „Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze” została zakwalifikowana do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.