eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lututów › "Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów"Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lututów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klonowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Lututów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438714052

1.5.8.) Numer faksu: 436767026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lututowgmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lututowgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-084e654c-c29e-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-084e654c-c29e-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071771/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136983

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPB.7013.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego węzła ciepłowniczego zasilającego budynek Szkoły Podstawowej w Lututowie oraz Przedszkole Publiczne w Lututowie.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej do 50 kWp w panelach fotowoltaicznych, będzie posadowiona jako wolnostojąca na gruncie na działce Zamawiającego obok istniejących zabudowań Szkoły Podstawowej. W skład danej instalacji będzie wchodzić w sumie 112 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 445W oraz inwertera o mocy 50 kW.
Zaprojektowano instalację z pompami ciepła powietrze-woda - szt.2. Pompy będą zamontowane na zewnątrz budynku blisko kotłowni. Układ z pompami ciepła o łącznej mocy grzewczej 400 kW współpracował będzie z zasobnikiem buforowym o pojemności 4000l. Jako źródło szczytowe służyć będą istniejące kotły powiązane z układem grzewczym poprzez zasobnik buforowy. Czynnik cieplny z pompy do kotłowni doprowadzony będzie rurociągiem preizolowanym typu PEX. Pompy ciepła będą służyć również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. PC będą pracowały w układzie zamkniętym wypełnionym 40% glikolem. Dla układu buforowego przewiduje się utworzyć nowe pomieszczenie z części składu opału.
Wymienić należy istniejące panele solarne w ilości 12 szt. oraz pompy obiegowe z zaworami
Szczegóły inwestycji zawiera dokumentacja projektowa, która jest załącznikiem do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1681607,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2234000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1681607,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Enerko Energy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 260578795

7.3.3) Ulica: Skrajna 41a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-650

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1681607,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.