eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lututów › "Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów"Ogłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Montaż odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Lututów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lututów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934683

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Klonowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Lututów

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-360

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 438714052

1.4.8.) Numer faksu: 436767026

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lututowgmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lututowgmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154557

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00136983

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) wykazu robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 zadań a każde z nich polegało na /robotach budowlanych /dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej powyżej 45kW oraz minimum 2 zadań polegających na /robotach budowlanych / dostawie i montażu pomp ciepła o mocy minimum 150 kW – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, - zał. nr 8
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego w tym:
- kierownik budowy- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń,
- kierownik robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- kierownik robót elektrycznych ze znajomością elektroniki- co najmniej jedna osoba posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnieni budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. - wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w załączniku nr 9

Po zmianie:
a) wykazu robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 zadań a każde z nich polegało na /robotach budowlanych /dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej nie mniej 40 kW oraz minimum 2 zadań polegających na /robotach budowlanych / dostawie i montażu pomp ciepła o mocy nie mniej niż 100 kW – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, - zał. nr 8
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego w tym:
- kierownik budowy- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń,
- kierownik robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- kierownik robót elektrycznych ze znajomością elektroniki- co najmniej jedna osoba posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnieni budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. - wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w załączniku nr 9

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 12:00

Po zmianie:
2023-04-07 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.