eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › "Adaptacja budynków na terenie byłej stadniny koni- Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy środowiskowej" w formule zaprojektuj i wybuduj

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Adaptacja budynków na terenie byłej stadniny koni- Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy środowiskowej” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Braniewa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747968

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 111

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@braniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.braniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Adaptacja budynków na terenie byłej stadniny koni- Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy środowiskowej” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36844886-d6f3-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035215/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Adaptacja budynków na terenie byłej stadniny koni- Budowa środowiskowego domu samopomocy i świetlicy środowiskowej w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która dostępny jest pod adresem: https://www.ezamawiajacy.pl/ . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na https://www.ezamawiajacy.pl/ Wykonawca posiadający konto prowadzi komunikację z Zamawiającym wyłącznie za pośrednictwem https://braniewo.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne, organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem : https://braniewo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=braniewo&

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewa, zwany/-a dalej również „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD pod adresem email: iodum@braniewo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. W przypadku zawarcia umowy – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. właściwymi przepisami szczególnymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; dane mogą zostać również powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
• W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia:
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);
• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.2.2.2024.KG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków byłej stadniny koni na Środowiskowy Dom Samopomocy i świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.
2. Zamawiający stosownie do treści art. 131 ust. 2 ustawy Pzp żąda odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej, o której mowa powyżej.
3. Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w ww. wizji poprzez platformę zakupową https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ za pomocą formularza do komunikacji, w terminie nie później niż do 05.03.2024 r., do godz. 15.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę w celu spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w/w dokumenty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

a) w okresie ostatnich 5 lat wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, które każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane w ramach remontu budynku lub jego przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło budynku objętego jedną z form ochrony zabytków (rejestr zabytków lub gminna ewidencja).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w w/w wykazie min. dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane w ramach remontu budynku lub przy jego przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 2 000 000 zł brutto, w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło budynku objętego jedną z form ochrony zabytków (rejestr zabytków lub gminna ewidencja).
 wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
oraz, że dysponuje:
b) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w branży konstrukcyjno- budowlanej posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
• doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych dotyczących branży konstrukcyjno- budowlanej w zakresie budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku objętego ochroną konserwatorską zabytków ( wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków) lub budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budowli objętej ochroną konserwatorską ( wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków)- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

c) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta w branży architektonicznej posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w zakresie sporządzania projektów architektoniczno- budowlanej,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
• doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych w zakresie budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku objętego ochroną konserwatorską zabytków ( wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków) lub budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budowli objętego ochroną konserwatorską ( wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków)- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

d) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta branży elektrycznej / elektroenergetycznej posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

e) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji projektanta branży sanitarnej posiadającą:
• uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

f) co najmniej jedną osobę będącą członkiem zespołu projektowego: specjalistę konserwacji zabytków posiadającego:
• uprawnienia w dziedzinie detalu architektonicznego,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
• doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch programów prac konserwatorskich w zakresie: budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku objętego ochroną konserwatorską zabytków ( wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków) lub budowy lub rozbudowy, przebudowy lub remontu budowli objętego ochroną konserwatorską ( wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków)- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

g) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającego:
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej wobec obecnych przepisów Prawa Budowlanego lub odpowiadajace im uprawnienia uzyskane wcześniej obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego oraz posiada odpowiednie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac budowy przy zabytkach nieruchomych,
• co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe,
• doświadczenie w kierowaniu pracami budowlano- konserwatorskimi przy realizacji co najmniej dwóch prac prowadzonych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

h) co najmniej jedną osobę do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej elektrycznej / elektroenergetycznej posiadającą:
• uprawnienia do kierowania robotami w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według obecnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według obecnych przepisów Prawa budowlanego- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

i) co najmniej jedną osobę do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnej posiadającą:
• uprawnienia do kierowania robotami w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych według obecnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według obecnych przepisów Prawa budowlanego- wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

j) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą:
• ukończone studia wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja ,w zakresie konserwacji i restauracji elementów architektonicznych lub równoważne,
• co najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych przez co należy rozumieć kierowanie w okresie ostatnich 3 lat ( przed terminem składania ofert),pracami konserwatorskimi przy realizacji co najmniej 2 prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, których zakres obejmował konserwacją elementów ceglanych lub drewnianych - wykaz osób zał. nr 6 do SWZ + kopia uprawnień i dokumenty zaświadczające spełnianie warunków jw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem dat ich wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) niniejszej SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) - j) niniejszej SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
c) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040 .
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu wniesienia (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony Gwaranta) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą. Dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta.
4. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
3) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 2991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie postanowień projektu umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 455 ustawy Pzp. Dodatkowo rodzaj oraz zakres zmian został wprowadzony w załączniku nr 4 do SWZ- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://braniewo.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.