eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa artykułów spożywczych (art. mleczarskie, wędliny, mięso i różne drobne art. spożywcze)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych




Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów spożywczych (art. mleczarskie, wędliny, mięso i różne drobne art. spożywcze)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 951217536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Peowiaków 1

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów spożywczych (art. mleczarskie, wędliny, mięso i różne drobne art. spożywcze)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d696f0d1-d6f2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamojskiszpital.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamojskiszpital.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mleko - folia 2 % a` 1 litr litr 35 000
Śmietana 18 % homogenizowana a' 1 l litr 3 500
Ser twaróg półtłusty kg 4 500
Ser topiony a 100g szt. 6 000
Ser żółty kg 200
Masło extra (min.82 %tłuszczu) kg. 1 800
Kefir naturalny a` 200 g szt. 14 000
Jogurt owocowy a` 150g szt. 1 000
Margaryna zwykła a' 250g szt. 2 000
Serek homogenizowany waniliowy a' 150g szt. 200
Ser favita sałatkowo-kanapkowy tłusty a' 270g szt. 200
Jogurt naturalny 180g szt. 2 000
Serek naturalny 150g szt. 2 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kiełbasa szynkowa kg 700
Kiełbasa mortadela kg 200
Kiełbasa parówkowa kg 400
Kiełbasa zwyczajna kg 100
Szynka drobiowa kg 1 300
Parówki wieprzowe w folii kg 450
Smalec wieprzowy kg 600
Szynka wieprzowa kg 50
Boczek wędzony kg 20
Kiełbasa łopatkowa kg 50
Mielonka tyrolska kg 600
Kiełbasa krakowska kg 300
Kiełbasa podwawelska kg 100
Szynka konserwowa wieprzowa kg 500
Polędwica drobiowa z warzywami kg 500
Parówki z indyka kg 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Schab bez kości wieprzowy klasa I kg 500
Łopatka wieprzowa bez kości klasa I kg 4 000
Żeberka wieprzowe (paski extra) klasa I z powłoką mięsa od 1cm do 1,5 cm) kg 700
Ozory wieprzowe (świeże, nie krojone) kg 700
Płuca wieprzowe, czyste bez żył kg 700
Wątroba wieprzowa kg 200
Słonina bez skóry kg 800
Karczek wieprzowy bez kości klasa I kg 20
Kości wieprzowe schabowo-karczkowe kg 800

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurczak świeży patroszony kg 1 300
Filet z kurczaka(piersi)świeży bez skóry kg 2 100
Udko świeże z kurczaka kg 2 500
Korpus z kurczaka świeży bez skrzydełek kg 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Barszcz czerwony koncentrat a` 0,33 l szt 20
Budyń śmietankowy, waniliowy z/c 60g szt 600
Chrzan tarty a` 290g szt 400
Cukier puder kg 10
Cukier wanilinowy a` 32g szt 1 600
Cynamon mielony 15g szt 20
Drożdże świeże 100g szt 10
Dżem brzoskwiniowy lub truskawkowy a` 280g szt 600
Fasola czerwona konserwowa a` 380g szt 250
Galaretka (cytrynowa,pomarańczowa) 90 g szt 150
Groszek zielony konserwowy a` 400g szt 500
Herbata Lipton exp. 100 x 2g op 15
Herbata granulowana a` 100g szt 2 000
Kakao a` 200g szt 200
Kasza gryczana kg 1 500
Kasza jęczmienna kg 700
Kasza manna kg 700
Ketchup (pikantny) a` 1 kg kg 50
Kawa Nescafe Gold rozpuszczlna 200g szt 10
Kawa Tchibo Family mielona 500g szt 40
Kawa zbożowa a' 500g szt 600
Kisiel (cytrynowy,pomarańczowy) z/c 77g szt 1 500
Koncentrat pomidorowy a` 1 kg szt 850
Kukurydza konserwowa a` 400g szt 700
Kwasek cytrynowy a` 20g szt 2 000
Liść laurowy a` 1kg kg 3
Majeranek suszony kg 4
Majonez a` 5kg szt 90
Makaron nitka jajeczny kg 450
Makaron kolanko jajeczny kg 2 500
Mąka ziemniaczana kg 60
Musztarda stołowa a 180g szt 4
Ocet a` 0,5l szt 1 300
Ogórki konserwowe 1 kg szt 100
Oliwki konserwowe czarne kg 40
Pasztet drobiowy podlaski a' 195g szt 6 000
Pieczywo bezglutenowe a' 100g szt 50
Pieprz naturalny a` 20g szt 2 500
Pieprz ziołowy a` 20g szt 1 800
Płatki jęczmienne błyskawiczne kg 300
Płatki owsiane kg 450
Proszek do pieczenia 30g szt 50
Przyprawa do kurczaka kg 30
Przyprawa do pizzy a` 1 kg kg 1
Przyprawa do ryb kg 12
Przyprawa do zup a' 1 kg ( drobno mielona) kg 400
Przyprawa do zup w płynie a 1 l szt 400
Rodzynki 100 g szt 6
Ryż kg 3 000
Soda oczyszczana 60g szt 40
Sos czosnkowy majonezowy a` 1 kg szt 10
Sos ogrodowy do sałatek a' 700g szt 200
Sos sałatkowy grecki a' 9 g szt 600
Sól kuchenna a` 1kg kg 2 000
Ziele angielskie kg 12
Żelatyna spożywcza a` 50g szt 350
Mus jabłkowy 100g. szt. 50
Mus jabłkowy bez cukru 100g. szt 3 000
Przyprawa do gulaszu 1 kg. szt 15
Aromat do ciasta cytrynowy 9 ml szt 220
Sok jabłkowy 200 ml szt. 3 000
Sok pomarańczowy 200 ml szt. 3 000
Sok pomidorowy 300 ml szt. 3 000

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cukier kryształ kg 4 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Olej uniwersalny litr 2 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamojskiszpital.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.