eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębe Wielkie › Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem WielkimOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębe Wielkie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582641

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strażacka 3

1.4.2.) Miejscowość: Dębe Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-311

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: /025/ 756 47 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225167

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00160105

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gm. Dębe Wielkie. Boisko o charakterze wielofunkcyjnym należy wykonać z nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55m x 27m, natomiast bieżnie (trójtorową) należy wykonać z nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 3,75m x 75m zakończonej pudłem drewnianym dla skoczni w dal o wymiarach 3,75m x 9m.
W celu uniknięcia wypadania piłek z boiska wielofunkcyjnego należy wykonać ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 6m.
Dodatkowo w zakresie robót jest utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm o łącznej pow. 665m2 w celu zachowania ciągów pieszych oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem nieczystości mogących powodować degradację tych nawierzchni.
Opis boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty 1485,00m2) - przekrój konstrukcyjny:
- trawa syntetyczna wypełniona piaskiem kwarcytowym i granulatem EPDM – 6cm;
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) o gr. 5cm;
- warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% o gr. po zagęszczeniu 15cm
- warstwa piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 o gr. po zagęszczeniu 15cm;
- grunt rodzimy.
Wokół boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm.
Boisko wielofunkcyjne należy oznakować liniami poziomymi, a także ustawić na nim bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m.
Opis bieżni ze skocznią w dal (powierzchnia 281,25m2) - przekrój konstrukcyjny:
- nawierzchnia poliuretanowa – 1cm (górna warstwa użytkowa z EPDM);
- dolna warstwa z granulatu SBR – 1cm;
- beton asfaltowy AC16W o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- grunt rodzimy.
Wokół bieżni ze skocznią w dal należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm. Od strony północnej bieżni należy wykonać pudło drewniane dla skoczni w dal o wymiarach 9x3,75m, z wypełnieniem pudła dla skoczni w dal kruszywem naturalnym.
Opis terenu utwardzonego (powierzchnia 665m2) - przekrój konstrukcyjny:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 15cm.
Teren utwardzony należy wydzielić obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm. Na teren utwardzony należy dostarczyć i zamontować 2 kpl. stojaków na rowery (min 5 miejsc każdy).
W zakresie przedmiotu zamówienia jest także wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego, w zakresie który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji (celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych zarówno z boiska, bieżni i z terenów utwardzonych betonową kostką brukową) należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ww. prace związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeń terenu, oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1.1 do SWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowiącą załącznik Nr 1.2 do SWZ, a także zgodnie z zakresem prac do wykonania, który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, o którym wspomniano powyżej. W ofercie Wykonawca powinien także uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


4.2. Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.

Po zmianie:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gm. Dębe Wielkie. Boisko o charakterze wielofunkcyjnym należy wykonać z nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55m x 27m, natomiast bieżnie (trójtorową) należy wykonać z nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 3,75m x 75m zakończonej pudłem drewnianym dla skoczni w dal o wymiarach 3,75m x 9m.
W celu uniknięcia wypadania piłek z boiska wielofunkcyjnego należy wykonać ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 6m.
Dodatkowo w zakresie robót jest utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm o łącznej pow. 665m2 w celu zachowania ciągów pieszych oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem nieczystości mogących powodować degradację tych nawierzchni.
Opis boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty 1485,00m2) - przekrój konstrukcyjny:
- trawa syntetyczna o wysokości włókna 40-55 mm wypełniona piaskiem kwarcytowym i granulatem EPDM (dopuszcza się EPDM z recyklingu);
- amortyzujący podkład pod sztuczną trawę. Podkład amortyzujący należy zastosować bezpośrednio na podbudowie, a następnie ułożyć na nim sztuczną trawę. Podkład amortyzujący winien mieć grubość min. 15 mm i być ułożony na powierzchni 1 485 m2.
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) o gr. 5cm;
- warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% o gr. po zagęszczeniu 15cm
- warstwa piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 o gr. po zagęszczeniu 15cm;
- grunt rodzimy.
Parametry trawy syntetycznej:
Rodzaj włókna – włókno proste, monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym, Typ – 100% polietylen;
Grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 300 mikronów;
Wysokość włókna – 40-55 mm;
Ciężar włókna – min. 12 000 Dtex;
Ilość pęczków/m2 – min. 9 000 / m2;
Ilość włókien/m2 – min. 124 000 / m2;
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy przed starzeniem – min. 40 N;
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy po starzeniu – min. 40 N;
Wytrzymałość na rozdzieranie – min 74N;
Kolor – odcienie zielonego;
Linie – wklejane w nawierzchnię/wszyte w nawierzchnię;
Rodzaj wypełnienia – piasek kwarcowy oraz granulat EPDM (dopuszczę się EPDM z recyklingu).

Wokół boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm.
Boisko wielofunkcyjne należy oznakować liniami poziomymi wklejonymi w nawierzchnię/ wszytymi w nawierzchnię, a także ustawić na nim bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m.
Opis bieżni ze skocznią w dal (powierzchnia 281,25m2) - przekrój konstrukcyjny:
- nawierzchnia poliuretanowa – 1cm (górna warstwa użytkowa z EPDM);
- dolna warstwa z granulatu SBR – 1cm;
- beton asfaltowy AC16W o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- grunt rodzimy.


Wokół bieżni ze skocznią w dal należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm. Od strony północnej bieżni należy wykonać pudło drewniane dla skoczni w dal o wymiarach 9x3,75m, z wypełnieniem pudła dla skoczni w dal kruszywem naturalnym.
Opis terenu utwardzonego (powierzchnia 665m2) - przekrój konstrukcyjny:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 15cm.
Teren utwardzony należy wydzielić obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm. Na teren utwardzony należy dostarczyć i zamontować 2 kpl. stojaków na rowery (min 5 miejsc każdy).
W zakresie przedmiotu zamówienia jest także wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego, w zakresie który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji (celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych zarówno z boiska, bieżni i z terenów utwardzonych betonową kostką brukową) należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ww. prace związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeń terenu, oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1.1 do SWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowiącą załącznik Nr 1.2 do SWZ, a także zgodnie z zakresem prac do wykonania, który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, o którym wspomniano powyżej. W ofercie Wykonawca powinien także uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.4.2. Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
6

Po zmianie:
5

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .7.7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają: 1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Po zmianie:
4.7. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wskazanym w zestawieniu poniżej wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu sztucznej trawy: mata + trawa + wypełnienie granulatem EPDM potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2015 oraz spełnienie wszystkich parametrów określonych w dokumentacji.
b) Atest PZH lub równoważny dla maty, trawy i granulatu EPDM.
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję.
d) Karty technicznej dla nawierzchni z trawy syntetycznej.

7.6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .7.7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają: 1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
4.7.1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4.7.2. Postanowienia pkt. 4.7.1. nie stosuje się pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4.7.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Dokończenie dotyczące wykluczenia także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
13.14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa
w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o których mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Dokończenie pkt 7.8.
7.8. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.
7.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
7.10. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie rozdziału 7.6 SWZ, które
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.
7.11. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.
Powyższa numeracja wynika z SWZ.

Po zmianie:
13.14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach);
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa
w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o których mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
8) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4.7. SWZ.
Dokończenie pkt 7.8.
7.8. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.
7.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
7.10. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie rozdziału 7.6 SWZ, które
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł.
7.11. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.
Powyższa numeracja wynika z SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 10:00

Po zmianie:
2023-05-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 10:30

Po zmianie:
2023-05-30 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-22

Po zmianie:
2023-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.