eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębe Wielkie › Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem WielkimOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębe Wielkie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582641

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strażacka 3

1.4.2.) Miejscowość: Dębe Wielkie

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-311

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: /025/ 756 47 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00186893

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00160105

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gm. Dębe Wielkie. Boisko o charakterze wielofunkcyjnym należy wykonać z nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55m x 27m, natomiast bieżnie (trójtorową) należy wykonać z nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 3,75m x 75m zakończonej pudłem drewnianym dla skoczni w dal o wymiarach 3,75m x 9m.
W celu uniknięcia wypadania piłek z boiska wielofunkcyjnego należy wykonać ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 6m.
Dodatkowo w zakresie robót jest utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm o łącznej pow. 665m2 w celu zachowania ciągów pieszych oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem nieczystości mogących powodować degradację tych nawierzchni.
Opis boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty 1485,00m2) - przekrój konstrukcyjny:
- trawa syntetyczna wypełniona piaskiem kwarcytowym i granulatem SBR – 6cm;
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) o gr. 5cm;
- warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% o gr. po zagęszczeniu 15cm
- warstwa piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 o gr. po zagęszczeniu 15cm;
- grunt rodzimy.
Wokół boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm.
Boisko wielofunkcyjne należy oznakować liniami poziomymi, a także ustawić na nim bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m.
Opis bieżni ze skocznią w dal (powierzchnia 281,25m2) - przekrój konstrukcyjny:
- nawierzchnia poliuretanowa – 1cm;
- dolna warstwa z granulatu SBR – 1cm;
- beton asfaltowy AC16W o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- grunt rodzimy.
Wokół bieżni ze skocznią w dal należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm. Od strony północnej bieżni należy wykonać pudło drewniane dla skoczni w dal o wymiarach 9x3,75m, z wypełnieniem pudła dla skoczni w dal kruszywem naturalnym.
Opis terenu utwardzonego (powierzchnia 665m2) - przekrój konstrukcyjny:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 15cm.
Teren utwardzony należy wydzielić obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm. Na teren utwardzony należy dostarczyć i zamontować 2 kpl. stojaków na rowery (min 5 miejsc każdy).
W zakresie przedmiotu zamówienia jest także wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego, w zakresie który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji (celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych zarówno z boiska, bieżni i z terenów utwardzonych betonową kostką brukową) należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ww. prace związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeń terenu, oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1.1 do SWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowiącą załącznik Nr 1.2 do SWZ, a także zgodnie z zakresem prac do wykonania, który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, o którym wspomniano powyżej. W ofercie Wykonawca powinien także uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2. Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.

Po zmianie:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gm. Dębe Wielkie. Boisko o charakterze wielofunkcyjnym należy wykonać z nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55m x 27m, natomiast bieżnie (trójtorową) należy wykonać z nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 3,75m x 75m zakończonej pudłem drewnianym dla skoczni w dal o wymiarach 3,75m x 9m.
W celu uniknięcia wypadania piłek z boiska wielofunkcyjnego należy wykonać ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 6m.
Dodatkowo w zakresie robót jest utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm o łącznej pow. 665m2 w celu zachowania ciągów pieszych oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem nieczystości mogących powodować degradację tych nawierzchni.
Opis boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty 1485,00m2) - przekrój konstrukcyjny:
- trawa syntetyczna wypełniona piaskiem kwarcytowym i granulatem EPDM – 6cm;
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) o gr. 5cm;
- warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% o gr. po zagęszczeniu 15cm
- warstwa piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 o gr. po zagęszczeniu 15cm;
- grunt rodzimy.
Wokół boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm.
Boisko wielofunkcyjne należy oznakować liniami poziomymi, a także ustawić na nim bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m.
Opis bieżni ze skocznią w dal (powierzchnia 281,25m2) - przekrój konstrukcyjny:
- nawierzchnia poliuretanowa – 1cm (górna warstwa użytkowa z EPDM);
- dolna warstwa z granulatu SBR – 1cm;
- beton asfaltowy AC16W o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- grunt rodzimy.
Wokół bieżni ze skocznią w dal należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm. Od strony północnej bieżni należy wykonać pudło drewniane dla skoczni w dal o wymiarach 9x3,75m, z wypełnieniem pudła dla skoczni w dal kruszywem naturalnym.
Opis terenu utwardzonego (powierzchnia 665m2) - przekrój konstrukcyjny:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 15cm.
Teren utwardzony należy wydzielić obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm. Na teren utwardzony należy dostarczyć i zamontować 2 kpl. stojaków na rowery (min 5 miejsc każdy).
W zakresie przedmiotu zamówienia jest także wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego, w zakresie który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji (celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych zarówno z boiska, bieżni i z terenów utwardzonych betonową kostką brukową) należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ww. prace związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeń terenu, oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1.1 do SWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowiącą załącznik Nr 1.2 do SWZ, a także zgodnie z zakresem prac do wykonania, który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, o którym wspomniano powyżej. W ofercie Wykonawca powinien także uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


4.2. Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-25 10:00

Po zmianie:
2023-05-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-25 10:30

Po zmianie:
2023-05-09 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-24

Po zmianie:
2023-06-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.