eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › na dostawę mebli oraz sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ SanokOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
na dostawę mebli oraz sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ Sanok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134656290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

na dostawę mebli oraz sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ Sanok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca63bd63-f57b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054062/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup mebli i sprzętu AGD - Laboratoria

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca63bd63-f57b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
adres e-mail: zam.pub@zozsanok.pl( nie dotyczy składania ofert).
natomiast do elektronicznego składania ofert służy strona internetowa https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie interne-towej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego
zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy e-zamówienia wynosi 150 Mb Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
adres e-mail: zam.pub@zozsanok.pl( nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia oOchronie Danych (RODO)
informujemy, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500Sanok2) administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe
napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4)
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z
którymi administrator zawarł umowę w związku
zrealizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami
danych będą również
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;5)administrator nie zamierza
przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku za-mówień realizowanych w ramach projektów
(np.współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;3) podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji ww.celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4) administrator nie podejmuje decyzji w
sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/TP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 370000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli oraz wyposażenia w tym sprzętu AGD dla laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku


W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i /lub dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
Oferowany wyrób musi być: fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, gdy jest to wymagane posiadać właściwe certyfikaty zgodnie z wymaganiami UE, odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, , posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania z przedmiotowego sprzętu przez Zamawiającego tj.: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, itp.
Warunki gwarancji:
Wykonawca musi objąć gwarancją zaoferowane meble oraz sprzęt , od dnia instalacji i uruchomienia (stwierdzonego protokołem technicznego przekazania- odbioru) i obowiązuje przez okres min 24 miesięcy określony w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w formularzu przedmiotu zamówienia, parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ.
3. Wykonawca zaoferuje 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ znaki towarowe, normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.
Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez
Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wska-zywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania pro-duktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ


Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez
Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wska-zywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania pro-duktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
LP. KRYTERIUM RANGA
1. Oferowana cena 60,00%
2 Okres gwarancji na meble 40,00%
R a z e m: 100 %


Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów


b) okres gwarancji na meble:
Ocena ofert nastąpi zgodnie z formularzem ofertowym w celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

P= x waga 40% = liczba punktów
Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

WARUNKI GWARANCJI NA MEBLE
Parametry punktowane Zakres Punktacja
okres gwarancji 24 miesiące TAK 0
okres gwarancji od 25 – do 35 miesięcy TAK 10
okres gwarancji od 36 do 42 miesięcy Tak 30
okres gwarancji od 43 miesięcy i więcej Tak 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na meble

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz
określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane
przez wszystkich wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ składa każdy z wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Katalog okoliczności uzasadniających zmianę umowy obejmuje:
1) szczególne okoliczności, takie jak wycofanie ze sprzedaży lub wstrzymania produkcji produktów które mają być dostarczone lub ich istotnych elementów lub części niezbędnych do wykonania ewentualnych czynności serwisowych - w takich przypadkach Strony dopuszczają dostarczenie odpowiedników o parametrach nie gorszych od produktów objętych umową, ich elementów i części (pod warunkiem że ich zastosowanie nie spowoduje utraty lub ograniczenia praw z gwarancji); cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny produktu zastąpionego;
2) zastąpienie produktu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, produktem o wyższych parametrach i jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena produktu nie ulegnie zwiększeniu;
3) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
4) zmianę numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) zmianę obowiązujących przepisów prawa, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
6) zmianę stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – w takim przypadku zmianie podlega jedynie wynagrodzenie brutto, a wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
7) zmianę terminu wykonania umowy będącą wynikiem wystąpienia siły wyższej rozumianej jako okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp.;
8) zmianę terminu odbioru dostawy lub wykonania montażu spowodowanych podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2, może zostać wprowadzona po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
4. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty
aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia, parametrów wymaganych w zakresie zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ.
1.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w załączniku nr 3b do SWZ. nie
dotyczy brak postawionych warunków
1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące
podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.
1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do zło-żenia pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej
wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania
oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być
podpisane przez wszystkich wykonawców..
1.7 Protokół podpisany przez Zamawiającego o przeprowadzeniu wizji lokalnej przez Wykonawcę
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2 składa
każdy z wykonawców, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3 spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego pod-miotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
Pozyskane informację podczas wizji lokalnej są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

Zasady i harmonogram przeprowadzenia wizji lokalnej:
zostały opisane w SWZ część= XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
WIZJI LOKALNEJ

Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej przeprowadzonej w pomieszczeniach laboratorium Analityki Medycznej oraz Zakłady Mikrobiologii SPZOZ w Sanoku, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.