eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291019637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowiecka 15

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412730220

1.5.8.) Numer faksu: 412730228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8045daa8-d6cf-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042622/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8045daa8-d6cf-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.


Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.

Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikacje Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e -mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2510.07.2024 pn.: „Zakup samochodu brygadowego DSL dla Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach”;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) „Ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 z zastrzeżeniem art.74 ust. 3 i 4. Ustawy Pzp;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Pan/Pani jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15 ust.1-3 RODO.
Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania
w szczególności:
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub
podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/ Pani na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu. Zamawiający
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2510.07.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuję dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z kabiną pojazdu typu „dubel” . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział IV SWZ - Specyfikacja Techniczna.

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej byłyby wskazane znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy, dopuszcza składanie
produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych
wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach. Posługiwanie się nazwami producentów/
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając Wykonawca musi złożyć
dokumenty uwiarygodniające te produkty.

Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych w postępowaniu oświadczeń, dokumentów lub środków podmiotowych czy też są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Komisja zweryfikuje oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie art.226 Ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z art. 223 ust.2 Ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy oraz ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.224 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu (na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1
pkt. 4 Ustawy oraz art. art.7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ) oraz spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: - jedno zamówienie polegające na dostawie samochodu ciężarowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 Ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.10.1a to zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej wykonawcy. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. (Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem).

Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub
oświadczenia wymienione w pkt. a lub b.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z terminem realizacji, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w tym oświadczenie wykonawcy - załącznik 6.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają zgodnie z art.117 ust. 4 Ustawy, oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – propozycja zobowiązania - załącznik nr 5 do SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt. 9.1a i 9.1b. oraz przekazuje oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia (9.1b) tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (9.1a), w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Formularz oferowanych warunków zakupu samochodu - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ oraz potwierdzenie wniesienia wadium na zasadach opisanych w ust. 12 SWZ .

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy ofertę i inne
dokumenty nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy (lub
wykonawca w przypadku osób fizycznych).

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, wykonawca składa Zamawiającemu odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł słownie złotych: cztery tysiące 00/100.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu
b. gwarancjach bankowych
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023r poz. 462 ze zm.).

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie wniesionego wadium musi:
- zawierać w swej treści klauzulę o nieodwołalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz
dokonaniu zapłaty na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego;
- obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
wykonawcę (art.98 ust. 6 Ustawy).
- beneficjentem jest Zarząd Dróg Powiatowych ul Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice.

Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy:

11 1090 2590 0000 0001 4730 9043

a. przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

b. w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto
Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji
bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN.

W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 12.7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym konsorcja, spółki cywilne) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu (podstawy wykluczenia - pkt. 8.1 SWZ). Natomiast spełnianie warunku opisanego w pkt. 8.2 Wykonawcy wykazują wspólnie, łącznie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (9.2 SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Na podstawie art.455 ust.1 pkt. 1 Ustawy zamawiający przewiduje następujące
możliwości zmiany umowy:

21.3.1 zmiana postanowień Umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/ mających bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu Umowy;

21.3.2 zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,
b) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
c) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, mającą wpływ
na realizację Umowy,
d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji Umowy,
e) zaistnieniem innych okoliczności zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji Umowy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego;

21.3.3 termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy mające wpływ na tryb i termin jego wykonania;

21.3.4 zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą.

21.3.5 zmiana postanowień Umowy w kontekście implikowanym udzieleniem / zleceniem w trybie stosowanych regulacji prawnych zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe;

21.4. zmiana trybu realizacji Umowy w zakresie:

21.4.1 rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom,
21.4.2 wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcom, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie,
21.4.3 wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji z udziałem Podwykonawców części zamówienia, która została zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w Umowie,
21.4.4 wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i zgodnie z zasadami określonymi Umową.

Zamawiający wskazuje pozostałe przypadki przewidzianych w umowie zmian w informacjach dodatkowych (SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE). Pełny opis zmian zawarty jest także w ust. 21 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe przypadki zmian w umowie:

21.4.5 w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi ,zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, kwestiami niezależnymi od Wykonawcy, czy też innymi niespodziewanymi okolicznościami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji Umowy po stronie Wykonawcy.

21.5. zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

21.5.1 koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, niezasadna ,bezprzedmiotowa lub niemożliwa,
21.5.2.wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu Umowy w sposób opisany w Umowie, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia,
21.5.3 zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia;

21.6. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony oraz osób reprezentujących strony lub będących ich przedstawicielami (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych, etc.);

21.7. zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy
występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

21.8. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.