eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wycena nieruchomości w 2024 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycena nieruchomości w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytom

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bytom.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycena nieruchomości w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0bfdad7-d54f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00224706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044682/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wycena nieruchomości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,156799,9e1f1220e35dc933c82d58e41e84dfba.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,156799,9e1f1220e35dc933c82d58e41e84dfba.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy dostępnej pod adresem:
https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,156799,9e1f1220e35dc933c82d58e41e84dfba.html
2. Zamawiający zaleca Wykonawcy posiadanie konta na platformie. Instrukcje dotyczące korzystania z platformy (rejestracji, wymagań technicznych, zadawania pytań do postępowania, udziału w postępowaniu, w tym składania oferty) dostępne są pod adresem https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce instrukcje. Skuteczne przekazanie pytania przez użytkownika niezalogowanego wymaga potwierdzenia informacji otrzymanej na skrzynkę mailową.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia ww. wielkości. Zamawiający informuje, iż w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych nie dopuszcza kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą platformy.
5. Czas zapisany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
6. Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: zamowienia@um.bytom.pl. Limit rozmiaru załączników przesyłanych pocztą elektroniczną wynosi łącznie 19 MB. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy. Przekazanie korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający prosi o przesyłanie zapytań do treści SWZ w wersji edytowalnej.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ udostępniane będą na Platformie, zgodnie z pkt 1.
9. W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Inspektor IOD: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 mail: pi@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PA.271.1.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycena nieruchomości wg zleceń jednostkowych.
Zakres wyceny nieruchomości w 2024 r. obejmuje:
1) wycenę nieruchomości gruntowych składających się z jednej lub kilku działek:
a) o łącznej powierzchni do 1.000 m2,
b) o łącznej powierzchni powyżej 1.000 m2 do 5.000 m2,
c) o łącznej powierzchni powyżej 5.000 m2;
2) wycenę nieruchomości zabudowanych, niezależnie od liczby zabudowań
i powierzchni działki (budynek/budynki wraz z wartością gruntu):
a) o łącznej kubaturze do 1.000 m3,
b) o łącznej kubaturze powyżej 1.000 m3;
3) wycenę nieruchomości lokalowych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz
z wartością ułamkowej części gruntu):
a) mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców,
b) mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
c) użytkowych,
d) mieszkalnych lub użytkowych w celu ustalenia wartości tzw. wkładu własnego niepieniężnego do realizowanych projektów;
4) wycenę garaży wraz z wartością gruntu;
5) wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
6) wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat adiacenckich (przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej lub dokonaniem podziału geodezyjnego jak i po jego przeprowadzeniu i wybudowaniu infrastruktury) i renty planistycznej określającej wzrost lub spadek wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
7) sporządzenie opinii co do wzrostu wartości z tytułu zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego, wybudowania infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości;
8) wycenę nieruchomości dla potrzeb zwrotu nieruchomości według stanu na dzień wywłaszczenia i na dzień zwrotu;
9) wycenę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego;
10) określenie wartości prawa użytkowania wieczystego w przypadku, o którym mowa
w art. 4 ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
11) wycenę ograniczonych praw rzeczowych lub wycenę nieruchomości dla potrzeb ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych;
12) wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za składnik budowlany
w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego lub przejęcia składnika budowlanego przez gminę;
13) wycenę nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg publicznych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
a) grunt,
b) składnik budowlany;
14) określenie wartości rynkowej stawki czynszu dzierżawnego (miesięcznego lub rocznego):
a) za 1 m2 gruntu dla potrzeb lokalizacji ustawienia paczkomatów (dla wskazanego obszaru miasta),
b) za 1 ha nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę instalacji fotowoltaicznych, we wskazanej lokalizacji,
c) za 1 m2 gruntu dla potrzeb prowadzenia innego rodzaju działalności aniżeli wskazane w ppkt a i b;
15) wycenę prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste celem realizacji roszczeń o których mowa w art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Zamawiający oświadcza, iż nieruchomości podlegające wycenom położone będą na terenie województwa śląskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki jego realizacji zawarto w Projektowanych postanowieniach umownych (Załącznik nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu o 6,67 % wartości zamówienia podstawowego,
tj. kwoty wskazanej w umowie, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych wycen, o których mowa w pkt. 1, na warunkach tożsamych jak w zamówieniu podstawowym. Powyższe może nastąpić w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia podstawowego i pozyskania środków na realizację zamówienia w ramach prawa opcji. Skorzystanie z opcji może nastąpić na podstawie oświadczenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia potrzeby i pozyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego opcją. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem Zamawiającego,
z którego może ale nie musi skorzystać. Szczegółowy opis opcji znajduje się
w Projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia te obejmować będą świadczenie usługi objętej zamówieniem podstawowym w pełnym lub ograniczonym zakresie. Zamówienie może zostać udzielone na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę
w zamówieniu podstawowym (w szczególności w zakresie sposobu wykonywania usługi, kar umownych, warunków płatności).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin sporządzenia operatu szacunkowego dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:

1) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje prace polegające na wycenie nieruchomości, obejmujące:
a) nieruchomości gruntowe,
b) nieruchomości zabudowane (wartość zabudowy wraz z wartością gruntu),
c) nieruchomości lokalowe (wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz
z wartością ułamkowej części gruntu) o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto łącznie oraz przedłożyć dowód/-y określający/-ce czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ww. prace mogły/mogą być wykonywane na podstawie odrębnych umów, przy czym ich łączna wartość nie może być niższa od wskazanej kwoty. W przypadku usług wykonywanych spełnienie warunku jest możliwe, gdy do dnia składania ofert nastąpiła realizacja ww. usług na kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto.
Sumowanie wartości będzie dotyczyło tylko ww. usług z uwzględnieniem ww. okresu.
Wykonawca winien również wykazać, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli przedmiot zamówienia (umowa) obejmowała jeszcze inne usługi poza wyżej wymienionymi, należy podać wartość dotyczącą wyłącznie prac wskazanych powyżej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – potencjały Wykonawców sumują się.

Dla zamówień zrealizowanych w innej walucie niż PLN, Wykonawca winien dokonać przeliczenia wartości zgodnie z średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia umowy. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy należy dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem zawarcia umowy z podaniem daty kursu.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2) KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i wobec których organizacja zawodowa rzeczoznawców - w terminie ostatnich sześciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie wydała w stosunku do sporządzonego przez ww. osoby operatu opinii negatywnej w oparciu o przepisy art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wskazane osoby mogą posiadać inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W związku z warunkiem szczegółowym dotyczącym kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (w Wykazie osób) imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – potencjały Wykonawców sumują się.

Zgodnie z treścią art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – vide: cz. XV pkt 4 ppkt 4) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodowymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w cz. VII pkt 1 SWZ;

UWAGA:
Zgodnie z treścią § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy
i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. VII pkt 2 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna składać się z:
1) formularza oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z załącznikiem (Cennik wyceny nieruchomości)
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w cz. IX SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ);
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów

oraz jeżeli dotyczy:

4) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - oświadczenie, z którego winno wynikać, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 3 do SWZ);
5) w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - dokument, o którym mowa w cz. VIII SWZ (można skorzystać z druku określonego w załączniku nr 4 do SWZ);
6) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w ppkt 3);
7) dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UWAGA:
a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o których mowa w ppkt 3), jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. co najmniej NIP lub REGON,
b) postanowienie ppkt 6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
c) postanowienie ppkt 3) i 6) oraz lit. a) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(np. konsorcjum) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony umowy zakazują wprowadzania do umowy zmian istotnych, tj. zmian powodujących, że charakter umowy zmieniłby się w sposób istotny w stosunku do umowy w jej pierwotnym brzmieniu, w szczególności jeżeli zmiana:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w umowie w pierwotnym jej brzmieniu;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4) polega na zastąpieniu Wykonawcy, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie, o którym mowa art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany osoby wskazanej w § 14 ust.1 pkt 1 i pkt 2 umowy w przypadku:
a) ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
b) niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,
c) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać uprawnienia co najmniej takie jakich wymagano w specyfikacji warunków zamówienia;
2) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (w tym cen jednostkowych brutto) w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT;
3) zmiany § 13 ust.1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.;
4) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie drugiej Stronie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie. Wniosek, o który mowa powyżej winien zawierać w szczególności:
1) propozycję (zakres) zmiany;
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
3) podstawę dokonania zmiany z niniejszej umowy;
4) informację lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione przesłanki uzasadniające dokonanie zmiany, np. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wykazanie wymaganego doświadczenia itp..
4. Zmiana umowy wymaga – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umbytom.logintrade.net/zapytania_email,156799,9e1f1220e35dc933c82d58e41e84dfba.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów wykonania poszczególnych operatów (zleceń jednostkowych) oraz wcześniejszego wygaśnięcia umowy, w przypadku wyczerpania kwoty, do której zawarta zostanie umowa z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z § 1 ust. 6 i 7 Projektowanych postanowień umowy, termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w ramach uruchomionej opcji, o 1 miesiąc.
3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.